I god tid før rei­se med hund bør du sjek­ke hva som må være i orden før du krys­ser landegrensene.

LES OGSÅ: Hjelp når hun­den har vondt i magen

Papirene du må ha før reise med hund

Du må sør­ge for at hun­den har id-mer­ke (mikrochip) og vak­si­na­sjons­pass slik at du får med deg din fir­ben­te venn til­ba­ke også.

Id-mer­king får du gjort hos en vete­ri­nær. I vak­si­na­sjons­pas­set står hun­dens navn, fød­sels­dato, chip­num­mer og dato for id-merking.

Med Id-mer­king og vak­si­na­sjons­pass i orden, bør du sjek­ke om det er fle­re reg­ler, kurer og vak­si­na­sjo­ner som gjel­der for de enkel­te land.

Dyr gjennom tollen

Har du vært på ferie i utlan­det, må du gå på rød sone i tol­len med dyret og få id-mer­ket og EU-pas­set sjek­ket. Unn­ta­ket er hvis du har papi­re­ne i orden og krys­ser gren­sen fra Sve­ri­ge kjø­ren­de. Da kan du gå på grønn sone ved inn­rei­se til Norge.

Flyr du fra Sve­ri­ge, øns­ker toll­myn­dig­he­te­ne at du uan­sett går på rødt av den enk­le grunn at de ikke vet hvor du kom­mer rei­sen­de fra på en stor flyplass.

For­uten om fra Sve­ri­ge kan man ikke ta med val­per yng­re enn 3 måne­der inn i Norge.

Vite mer?

Lurer du på noe som har med kjæle­dyr på rei­se ut og inn av Nor­ge, kan du lese mer på hjem­me­si­de­ne til Mat­til­sy­net.

Obligatorisk ormekur for hunden

Hun­der som har vært i de fles­te euro­pe­is­ke land må behand­les mot revens dverg­ben­del­orm 24 til 120 timer før dere rei­ser inn til Nor­ge. Man kan ikke len­ger behand­le hun­den mot det­te i Nor­ge før utrei­se. Rege­len er den sam­me for dags­tu­rer, helge­tu­rer eller len­ger opphold.

Behand­lin­gen gjø­res hos vete­ri­nær slik at du får en attest og bekref­tel­se på behand­ling med god­kjent medi­ka­ment før rei­se med hund.

PS! Viss­te du at Vitusapotek har pro­duk­te til kjæle­dyr. Sjekk pro­duk­te­ne her.

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Aptus SportX
Gå til nett­bu­tikk
Aptus Spor­tX, 25gx10
Vetriderm® Intensive Softner Spray til hund og katt
Gå til nett­bu­tikk
Vetri­derm® Inten­si­ve Soft­ner Spray til hund og katt, 250 ml
Aptus Prosport
Gå til nett­bu­tikk
Aptus Pro­sport, 100 g
Prac-tic
Gå til nett­bu­tikk
Prac-tic, 625 mg
Canikur tyggetablette
Gå til nett­bu­tikk
Cani­kur tyg­ge­tab­let­ter, 4,4g

Helseskadelig for mennesker

Tab­lett­ku­ren mot revens dverg­ben­del­orm består av to tab­let­ter som gis med minst 24 timers mel­lom­rom og varer i fire uker. Husk å gi hun­den en kur (en tab­lett) når dere er til­ba­ke i Nor­ge for å unn­gå smit­te. Den tred­je kuren må gis innen det har gått 28 dager.

Tar du kuren i et annet land før hjem­rei­se, må den tas mini­mum ett døgn før hjemreisen.

Kjæle­dyr­pas­set må inne­hol­de en sig­nert bekref­tel­se på behand­lin­gen fra veterinær.

Ved hjelp av en regel­mes­sig behand­ling, kla­rer ikke revens ben­del­orm å for­me­re seg og der­med smit­te vide­re. Sist­nevn­te behand­ling anbe­fa­les for hunde­ei­ere som rei­ser ofte.

Para­sit­ten revens dverg­ben­del­orm er ikke far­lig for hun­den, men kan være svært helse­far­lig for men­nes­ker, og der­for er reg­le­ne så kla­re og strenge.

LES OGSÅ: Flått hos hun­der og katter

Rabiesvaksine

Noen vak­si­ner er anbe­falt, men rabies­vak­si­ne er et must i alle land uten­om for Sve­ri­ge. Rabies­vak­si­ne må gjø­res etter at hun­den er ID-merket.

Vak­si­ne mot rabies må tas minst tre uker før avrei­se. Både Sve­ri­ge og Dan­mark kre­ver at katt eller hund på rei­se inn i lan­de­ne, må ha rabiesvaksine.

For å vite hvil­ke vak­si­ner som gjel­der for din reise­de­sti­na­sjon må du ta kon­takt med ambas­sa­den i lan­det du skal rei­se til. De vil hen­vi­se deg til lan­dets vete­ri­nær­myn­dig­he­ter. Even­tu­elt kan du spør­re vete­ri­næ­ren hjem­me i god tid før avreise.

LES OGSÅ: Behand­ling mot kat­te- og hundebitt

Artik­ke­len fort­set­ter under bildet.

Hundeeiers ansvar

Skal du opp­hol­de deg i et annet land med kjæle­dyr, kan det være lurt å ta kon­takt med lan­dets ambas­sa­de for å få vite hva som gjel­der av krav, i god tid før du reiser.

Det er ditt ansvar som hunde­ei­er eller katte­ei­er å set­te deg inn i reg­le­ne i lan­det du skal rei­se til før du drar på rei­se med hund eller katt.

Kil­der: Mattilsynet.no, toll.no, dyreklinikk.noLag­re