Hva du bør pak­ke i ditt reise­apo­tek, avhen­ger av hvor du skal og hvem du rei­ser med.

Beho­ve­ne kan variere fra sted til sted, men her er noen gene­rel­le huske­lis­ter til syden­fe­rien, trope­fe­rien og fami­lie­fe­rien.

Reiseapotek til sydenferien

Reiseapotek til tropeferien

 • Bak­te­rie­dre­pen­de sal­ve
 • Resept­fritt lege­mid­del mot smer­ter og feber, for eksem­pel Para­cet.
 • Des­in­fi­se­ren­de hånd­rens
 • Væs­ke­er­stat­ning i pul­ver- eller tab­lett­form, for eksem­pel Resorb. Godt å ha for å til­fø­re krop­pen væs­ke, sal­ter og drue­suk­ker om du blir dår­lig i magen.
 • Medi­sin som kan stop­pe dia­ré, for eksem­pel Imo­di­um.
 • Sår­rens, for eksem­pel Klor­he­xi­din 1 %, ste­ri­le kom­pres­ser og plas­ter.
 • Sol­krem med høy fak­tor og after­sun.
 • Mygg­nett impreg­nert med perm­e­trin, og mygg­mid­del. I tro­pis­ke strøk anbe­fa­les mygg­mid­del som inne­hol­der 20% DEET (die­tyl­to­lua­mid). Det­te er også effek­tivt mot and­re insek­ter.
 • Beten­nel­ses­dem­pen­de medi­sin, for eksem­pel medi­si­ner som inne­hol­der ibu­pro­fen.
 • Gnag­sår­plas­ter
 • Om du er sin­gel, er det smart å ta med seg kon­do­mer for å være på den sik­re siden

 

Og husk å under­sø­ke hvil­ke vak­si­ner du tren­ger i god tid før avrei­se!

Reiseapotek til ferie med småbarn

 • Ter­mo­me­ter til å måle feber
 • Sår­rens, ste­ri­le kom­pres­ser og plas­ter
 • Des­in­fi­se­ren­de væs­ke, for eksem­pel
 • Klor­he­xi­din 1 % Bak­te­rie­dre­pen­de sal­ve, for eksem­pel Baci­my­cin 
 • Para­ceta­mol som stikk­pil­ler, smel­te­tab­let­ter eller miks­tur
 • Væs­ke­er­stat­ning i pul­ver- eller tab­lett­form, for eksem­pel Resorb. Det­te er godt å ha for å til­fø­re krop­pen væs­ke, sal­ter og drue­suk­ker om du får dia­ré. Det vik­tigs­te ved dia­re hos små barn er å sik­re at de får i seg væs­ke.
 • Sår­rens, ste­ri­le kom­pres­ser og plas­ter
 • Sol­krem til barn med høy fak­tor og after­sun. Det er vik­tig å ta pau­ser fra solen, og dek­ke til de mins­te med tøy. Husk sol­bril­ler og sol­hatt til hele fami­li­en.
 • Mygg­spray, mygg­nett og klø­dem­pen­de mid­del. Husk at små barn under 3 år ikke bør ha mygg­spray direk­te på hud­en, de bør hel­ler beskyt­tes med klær og så kan mygg­mid­de­let sprayes på dis­se.
 • Gnag­sår­plas­ter