Skje­lett og ten­ner er helt avhen­gig av D‑vitamin for å byg­ges opp og ved­li­ke­hol­des. Der­for tren­ger både barn og voks­ne til­strek­ke­lig livet gjennom.

MYE D‑VITAMIN BØR DU I DEG HVER DAG

  • Anbe­falt dags­dose er 10 mikro­gram for barn og voks­ne der­som helsen ikke kre­ver noe annet.
  • Etter 75-års­al­de­ren bør dosen økes til 20 mikro­gram pr. dag.
  • Gra­vi­de og ammen­de bør være eks­tra påpas­se­li­ge med å få i seg nok vita­min D (10 mikro­gram pr. dag).

Også immun­for­sva­ret tren­ger vita­min D for å fun­ge­re normalt.

Vita­mi­net hjel­per også krop­pen med å ta opp kal­si­um slik at krop­pen sti­mu­le­res til å dan­ne ny ben­mas­se. Det­te er vik­tig for å unn­gå ben­skjør­het (oste­opo­ro­se).

Vita­min D er i til­legg nød­ven­dig for en nor­mal muskelfunksjon.

LES MER: 6 vik­ti­ge kosttilskudd

Solvitaminet

Hud­en din kan pro­du­se­re D‑vitaminet, men da må hud­en eks­po­ne­res for sol­lys. Strå­le­ne må tref­fe i en viss vin­kel, noe som skjer når solen står høyt nok på him­me­len, slik det er om som­mer­en. En lav vin­ter­sol vil ikke gi sam­me effekt, og da er det spe­si­elt vik­tig at maten din gir deg det vik­ti­ge D‑vitaminet.

Av uli­ke grun­ner kla­rer ikke alle å lage så mye D‑vitamin i hud­en. Det gjel­der blant annet dem med mørk hud som har en natur­lig beskyt­tel­se mot sol­strå­le­ne og der­med ikke får laget den nød­ven­di­ge meng­den D‑vitamin. Da må vita­mi­net til­fø­res ved et rik­tig kost­hold og/eller til­skudd. Også eld­re og svært over­vek­ti­ge per­soner bør være obs på å få i seg eks­tra av D‑vitamin.

Har du ikke mulig­he­ten til å være ute i løpet av dagen, må du også være obs på å få i deg nok vita­min D i maten, eller ta et tilskudd.

LES MER: Når tren­ger jeg kosttilskudd?

GIR DEG DOSEN: Dis­se tre mat­va­re­ne vil hver for seg gi en frisk per­son dags­do­sen D‑vitamin: 120 g lakse­fi­let, 4 egg eller én teskje tran.

Maten med flust av D‑vitamin

Du fin­ner en god del i fet fisk, fiske­rogn og mar­ga­rin. Noen mat­va­rer er beri­ket med vita­min D og kan bidra med litt av dags­do­sen din.

Her er maten som gir deg dags­do­sen med vita­min D (10 mikrogram):

120 g lakse­fi­let, eller 4 egg eller 1 ts tran.

And­re mat­va­rer med mye vita­min D (mikrogram/100 g) er for eksem­pel rogn­le­ver­pos­tei (39,1), mar­ga­rin (10), kam­skjell (5,2), kok­te reker (3,5), makrell i tomat (3,4) og kvei­te (6,2).

TIPS! I matvaretabellen.no kan du fin­ne detal­jert over­sikt over nærings­inn­hol­det i maten din.

Möller's Pharma Mikstur
Gå til nett­bu­tikk
Möl­ler’s Phar­ma Mikstur
Gevita vitamin D Tyggetabletter 10 mikrogram
Gå til nett­bu­tikk
Gevi­ta vita­min D Tyg­ge­tab­let­ter 10 mikro­gram, 100 stk.
Nycoplus D3-vitamin Tabletter
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus D3-vita­min Tab­let­ter – 10 mikrog
D-Pearls 20 mg
Gå til nett­bu­tikk
D‑Pearls 20 mg, 40 kapsler
Weifa kalsium m/D-vitamin Tabletter, 2,5 mikrog/250 mg
Gå til nett­bu­tikk
Wei­fa kal­si­um m/D‑vitamin Tab­let­ter, 2,5 mikrog/250 mg
Nycoplus D3-vitamin Tabletter - 20 mikrog
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus D3-vita­min Tab­let­ter – 20 mikrog
Nycoplus D3-Vitamin 40 mikrogram
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus D3-Vita­min 40 mikro­gram, 100 tabletter
Nycoplus D3-Vitamin 80 mikrogram
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus D3-Vita­min 80 mikro­gram, 100 tabletter
Nycoplus Calcium+ Vitamin D3 7,5 mikrog/500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus Cal­ci­um+ Vita­min D3 7,5 mikrog/500 mg, 100 tabletter
Möller's Pharma 0,5 g
Gå til nett­bu­tikk
Möl­ler’s Phar­ma 0,5 g, 80 kapsler

Tilskudd for alle

Spi­ser du fiske­mid­dag 3–4 gan­ger i uken og bru­ker fiske­på­legg og/eller spi­ser egg, får du i deg D‑vitaminet du tren­ger. Men man­ge sli­ter med å få i seg nok i kost­hol­det, og kan med for­del ta tran eller et til­skudd med vita­min D.

Er du ikke så glad i tran­sma­ken, kan du for­sø­ke Möl­ler’s Phar­ma Tran D+ med sitron­smak. Den inne­hol­der eks­tra vita­min D.

Gevi­ta vita­min D tyg­ge­tab­lett har en smak av appel­sin og er enk­le­re å få i seg for dem som har pro­ble­mer med å svel­ge tabletter.

D‑Pearls fra Phar­ma Nord er små kaps­ler som er lett å ta og som hver gir deg 20 mikro­gram vita­min D.

Nyco­p­lus har et bredt utvalg av vita­mi­ner og mine­ra­ler, også uli­ke D‑vitamintilskudd med ulik meng­de av vitaminet.

NB! Tar du multi­vi­ta­mi­ner av noe slag, bør du sjek­ke meng­den vita­min D i pro­duk­tet før du tar D‑vitamintilskudd i tillegg.

START TIDLIG: De mins­te tren­ger eks­tra D‑vitamin alle­re­de fra de er 4 uker gam­le med enten tran eller vitamindråper.

Tran til de minste

Alle­re­de fra fire ukers alder bør sped­barn få til­ført D‑vitamin, eller D‑vitamindråper der­som tra­nen ikke går ned. Tran inne­hol­der i til­legg mye omega-3-fett­sy­rer som er nød­ven­dig for utvik­ling av hjer­ne og syn hos spedbarn.

Hos Vitusapotek har vi til­skudd med D‑vitamin for både sped­barn og barn. Er det vans­ke­lig for bar­net å få i seg tra­nen, har vi for eksem­pel EasyTran som skal gjø­re det enk­le­re å få i bar­net tran. Det­te er plast­sprøy­ter du kan ta ned i flas­ken og sprøy­te rett inn i mun­nen til bar­net. Plast­sprøy­te­ne er ikke spis­se og har en myk strå­le så bar­net rek­ker å svel­ge. Sprøy­te­ne kan også bru­kes til fly­ten­de medi­si­ner og hoste­saft.  Spør gjer­ne om hjelp hos ditt nær­mes­te Vitusapotek.

LES MER: Velg rik­tig fett!

Nycoplus D3-vitamin Dråper
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus D3-vita­min Drå­per, 10 ml
Nycoplus Apotekets Tran
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus Apo­te­kets Tran, 375 ml
EasyTran
Gå til nett­bu­tikk
EasyTran
Nycoplus Geleputer
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus Gele­pu­ter, 60 stk.
Lifeline Care kosttilskudd til barn
Gå til nett­bu­tikk
Life­line Care kost­til­skudd til barn, 30 kapsler

For lite eller mye?

Er du usik­ker på om du får i deg nok vita­min D, kan du få sjek­ket det­te med en blod­prø­ve du kan ta hos fast­le­gen din.

Man­gel på D‑vitamin kan gjø­re deg slapp, gi deg ver­ken­de musk­ler og økt risi­ko for ben­skjør­het.

For høye D‑vitamindoser over tid er hel­ler ikke bra for helsen. Tap av ape­titt, dia­ré, kval­me og tørs­te kan være tegn på over­do­se­ring. Noen kan også få nyre­stein og nyre­ska­der, og barn er mer sår­ba­re for sto­re doser enn voksne.

For­de­len med å få inn vita­min D med mat eller pro­duk­sjon ved hjelp av sol­lys på hud­en, er at du slip­per bekym­ring for å få for mye D‑vitamin.

Kil­der: helsedirektoratet.no, vitusapotek.no og Norsk legehåndbok.