Skjel­lett og ten­ner er helt avhen­gig av vita­min D for å byg­ges opp og ved­li­ke­hol­des. Der­for tren­ger både barn og voks­ne til­strek­ke­lig livet gjen­nom.

MYE D-VITAMIN BØR DU I DEG HVER DAG

  • Anbe­falt dags­dose er 10 mikro­gram for barn og voks­ne der­som helsen ikke kre­ver noe annet.
  • Etter 75-års­al­de­ren bør dosen økes til 20 mikro­gram pr. dag.
  • Gra­vi­de og ammen­de bør være eks­tra påpas­se­li­ge med å få i seg nok vita­min D (10 mikro­gram pr. dag).

Også immun­for­sva­ret tren­ger vita­min D for å fun­ge­re nor­malt.

Vita­mi­net hjel­per også krop­pen med å ta opp kal­si­um slik at krop­pen sti­mu­le­res til å dan­ne ny ben­mas­se. Det­te er vik­tig for å unn­gå ben­skjør­het (oste­opo­ro­se).

Vita­min D er i til­legg nød­ven­dig for en nor­mal mus­kel­funk­sjon.

LES MER: 6 vik­ti­ge kost­til­skudd

«Solvitaminet»

Hud­en din kan pro­du­se­re D-vita­mi­net, men da må hud­en eks­po­ne­res for sol­lys. Strå­le­ne må tref­fe i en viss vin­kel, noe som skjer når solen står høyt nok på him­me­len, slik det er om som­mer­en. En lav vin­ter­sol vil ikke gi sam­me effekt, og da er det spe­si­elt vik­tig at maten din gir deg det vik­ti­ge D-vita­mi­net.

Av uli­ke grun­ner kla­rer ikke alle å lage så mye D-vita­min i hud­en. Det gjel­der blant annet dem med mørk hud som har en natur­lig beskyt­tel­se mot sol­strå­le­ne og der­med ikke får laget den nød­ven­di­ge meng­den D-vita­min. Da må vita­mi­net til­fø­res ved et rik­tig kost­hold og/eller til­skudd. Også eld­re og svært over­vek­ti­ge per­soner bør være obs på å få i seg eks­tra av D-vita­min.

Har du ikke mulig­he­ten til å være ute i løpet av dagen, må du også være obs på å få i deg nok vita­min D i maten, eller ta et til­skudd.

LES MER: Når tren­ger jeg kost­til­skudd?

GIR DEG DOSEN: Dis­se tre mat­va­re­ne vil hver for seg gi en frisk per­son dags­do­sen D-vita­min: 120 g lakse­fi­let, 4 egg eller én teskje tran.

Maten med flust av D-vitamin

Du fin­ner en god del i fet fisk, fiske­rogn og mar­ga­rin. Noen mat­va­rer er beri­ket med vita­min D og kan bidra med litt av dags­do­sen din.

Her er maten som gir deg dags­do­sen med vita­min D (10 mikro­gram):

120 g lakse­fi­let, eller 4 egg eller 1 ts tran.

And­re mat­va­rer med mye vita­min D (mikrogram/100 g) er for eksem­pel rogn­le­ver­pos­tei (39,1), mar­ga­rin (10), kam­skjell (5,2), kok­te reker (3,5), makrell i tomat (3,4) og kvei­te (6,2).

TIPS! I matvaretabellen.no kan du fin­ne detal­jert over­sikt over nærings­inn­hol­det i maten din.

Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Nycoplus D3-vitamin Tabletter - 20 mikrog
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus D3-vita­min Tab­let­ter – 20 mikrog
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Nycoplus Calcium+ Vitamin D3 7,5 mikrog/500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus Cal­ci­um+ Vita­min D3 7,5 mikrog/500 mg, 100 tab­let­ter
Möller's Pharma 0,5 g
Gå til nett­bu­tikk
Möller’s Phar­ma 0,5 g, 80 kaps­ler

Tilskudd for alle

Spi­ser du fiske­mid­dag 3–4 gan­ger i uken og bru­ker fiske­på­legg og/eller spi­ser egg, får du i deg D-vita­mi­net du tren­ger. Men man­ge sli­ter med å få i seg nok i kost­hol­det, og kan med for­del ta tran eller et til­skudd med vita­min D.

Er du ikke så glad i tran­sma­ken, kan du for­sø­ke Möller’s Phar­ma Tran D+ med sitron­smak. Den inne­hol­der eks­tra vita­min D.

Gevi­ta vita­min D tyg­ge­tab­lett har en smak av appel­sin og er enk­le­re å få i seg for dem som har pro­ble­mer med å svel­ge tab­let­ter.

D-Pearls fra Phar­ma Nord er små kaps­ler som er lett å ta og som hver gir deg 20 mikro­gram vita­min D.

Nyco­p­lus har et bredt utvalg av vita­mi­ner og mine­ra­ler, også uli­ke D-vita­min­til­skudd med ulik meng­de av vita­mi­net.

NB! Tar du multi­vi­ta­mi­ner av noe slag, bør du sjek­ke meng­den vita­min D i pro­duk­tet før du tar D-vita­min­til­skudd i til­legg.

START TIDLIG: De mins­te tren­ger eks­tra D-vita­min alle­re­de fra de er 4 uker gam­le med enten tran eller vita­min­drå­per.

Tran til de minste

Alle­re­de fra fire ukers alder bør sped­barn få til­ført D-vita­min, eller D-vita­min­drå­per der­som tra­nen ikke går ned. Tran inne­hol­der i til­legg mye omega-3-fett­sy­rer som er nød­ven­dig for utvik­ling av hjer­ne og syn hos sped­barn.

Hos Vitusapotek har vi til­skudd med D-vita­min for både sped­barn og barn. Er det vans­ke­lig for bar­net å få i seg tra­nen, har vi for eksem­pel EasyTran som skal gjø­re det enk­le­re å få i bar­net tran. Det­te er plast­sprøy­ter du kan ta ned i flas­ken og sprøy­te rett inn i mun­nen til bar­net. Plast­sprøy­te­ne er ikke spis­se og har en myk strå­le så bar­net rek­ker å svel­ge. Sprøy­te­ne kan også bru­kes til fly­ten­de medi­si­ner og hoste­saft.  Spør gjer­ne om hjelp hos ditt nær­mes­te Vitusapotek.

LES MER: Velg rik­tig fett!

Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Lifeline Care kosttilskudd til barn
Gå til nett­bu­tikk
Life­line Care kost­til­skudd til barn, 30 kaps­ler

For lite eller mye?

Er du usik­ker på om du får i deg nok vita­min D, kan du få sjek­ket det­te med en blod­prø­ve du kan ta hos fast­le­gen din.

Man­gel på D-vita­min kan gjø­re deg slapp, gi deg ver­ken­de musk­ler og økt risi­ko for ben­skjør­het.

For høye D-vita­min­do­ser over tid er hel­ler ikke bra for helsen. Tap av ape­titt, dia­ré, kval­me og tørs­te kan være tegn på over­do­se­ring. Noen kan også få nyre­stein og nyre­ska­der, og barn er mer sår­ba­re for sto­re doser enn voks­ne.

For­de­len med å få inn vita­min D med mat eller pro­duk­sjon ved hjelp av sol­lys på hud­en, er at du slip­per bekym­ring for å få for mye D-vita­min.

Kil­der: helsedirektoratet.no, vitusapotek.no og Norsk lege­hånd­bok.