Far­ma­søyt Zuza­na Zab­ko­va er apo­te­ker hos Vitusapotek Grøn­lands Torg i Oslo.

Ta en sjekk før ferien og sørg for at du har alt i orden der­som noe skul­le skje på reisen.

Det er ikke alt som kan ord­nes dagen før du rei­ser på ferie. Her gir far­ma­søyt Zuza­na Zab­ko­va deg sjekk­lis­ten med 7 ting du bør ha kon­troll på i god tid før kof­fer­ten pakkes.

LES OGSÅ: Det­te tren­ger du til reiseapoteket

1. Viktig sjekk før ferien: Vaksiner du trenger

Folke­helse­in­sti­tut­tet har all­tid opp­da­ter­te lis­ter på hva som gjel­der av vak­si­ner i alle land. Ta en sjekk før ferie for å sik­re deg at du har det du tren­ger av vak­si­ner. I noen land kom­mer du fak­tisk ikke inn uten vis­se vak­si­ner, og det­te kan end­re seg, så sørg for å være oppdatert.

Gå inn på fhi.no og klikk deg inn på område/land.

På side­ne fin­ner du anbe­fal­te vak­si­ner for kort­va­ri­ge opp­hold (turis­ter) og det du tren­ger om du blir i områ­det, det vil si over to måneder.

NB! Tren­ger du fle­re doser for å få beskyt­tel­se, bør det­te ofte gjø­res i god tid før avreise.

2. Få oversikt over vaksinene du har

Det er ikke all­tid lett å hus­ke hvil­ke vak­si­ner man har eller ikke, og om du tren­ger revaksinasjon.

Ta en sjekk før ferien på nett­si­de­ne helsenorge.no. Gå inn på mine vak­si­ner og logg deg inn med for eksem­pel din bankID. Her fin­ner du ut hva slags vak­si­ner du har tatt og når du tok dem sist. Her lig­ger også vak­sine­over­sik­ten for bar­na i fami­li­en som er under 16 år.

I til­legg kan du få prin­tet ut vak­si­ne­kort på både engelsk og norsk.

Når du har over­sik­ten, kan du t fin­ne ut om du tren­ger revak­si­na­sjon. Vak­si­nen som beskyt­ter mot difte­ri, kik­hos­te og stiv­kram­pe må for eksem­pel gjen­tas etter 10 år.

Hvis du er usik­ker, kan du spør­re fast­le­gen din eller oss hos ditt nær­mes­te Vitusapotek. Vi vet.

3. Har du nok medisiner?

Går du på fas­te medi­si­ner, bør du sik­re deg at du har med nok. Gå på apo­te­ket i god tid før avrei­se og ikke dagen før. Det er kje­de­lig der­som for eksem­pel resep­ten din har gått ut eller medi­si­ne­ne dine må bestilles.

Ta en sjekk før ferien på hva du har igjen på mineresepter.no.

LES OGSÅ: Det­te bør du vite om sol og medisiner

Artik­kel fort­set­ter under bildet.

Ferie

SLAPP AV: Ha kon­troll på vak­si­ner, vak­si­ner og for­sik­rin­ger, og du kan slap­pe ordent­lig av i ferien.

4. Attest på medisinene

Rei­ser du i land i Schen­gen-områ­det, det vil si meste­par­ten av Euro­pa, kre­ver en del medi­si­ner at du har med en Schen­gen-attest. Er du usik­ker, kan du ta en sjekk før ferien ved å gå inn på felleskatalogen.no og søke på den aktu­el­le medi­si­nen. Alle medi­si­ner du tren­ger Schen­gen-attest på er godt mer­ket på nettsiden.

Opp­be­va­ring av medi­si­ner på reisen
En del medi­si­ner skal ikke utset­tes for var­me. Skaff deg en liten kjøle­map­pe hvor du kan opp­be­va­re medi­si­ner som er ømfint­li­ge mot var­me, for eksem­pel insulin.

Schen­gen-attest kan du få ord­net hos ditt nær­mes­te Vitusapotek for kr 85. Er du med­lem i kunde­klub­ben VI+ får du ord­net attes­ten helt gratis.

Resept­be­lag­te medi­si­ner som ikke behø­ver Schen­gen-attest, skal lig­ge i ori­gi­nal­em­bal­la­sje med eti­ket­ten fra apo­te­ket påklist­ret på pakningen.

Rei­ser du uten­for Schen­gen, er det også lurt å ha attest på hva slags medi­si­ner du bru­ker. Noen land er gans­ke stren­ge, slik som USA, så det kan være lurt å føre på alle resept­be­lag­te medi­si­ner du tar med. Kom inn­om oss i Vitusapotek og få laget en attest for sam­me pris som Schen­gen-attes­ten. Også den­ne typen attest er gra­tis for VI+ kunder.

5. Er du godt nok forsikret?

En svært vik­tig sjekk før ferien, er å sik­re seg at man har reise­for­sik­rin­gen i orden. Over­ras­ken­de man­ge rei­ser ut av Nor­ge uten reise­for­sik­ring. En reise­for­sik­ring vil sør­ge for at du og fami­li­en får nød­ven­dig hjelp om du hav­ner på syke­hus eller tren­ger annen helse­hjelp på rei­sen. Du får også trans­port hjem hvis det skul­le bli nødvendig.

I til­legg kan det være lurt å ord­ne seg et Euro­pe­isk helse­trygd­kort. Det­te doku­men­te­rer gir deg rett til sam­me nød­ven­di­ge helse­hjelp som and­re bor­ge­re i det EU- eller EØS-lan­det du opp­hol­der deg i, inklu­dert Sveits og Storbritannia.

Euro­pe­isk helse­trygd­kort ord­ner du her.

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Dulcogas simetikon, 18 doseposer
Gå til nett­bu­tikk
Dulco­gas simeti­kon, 18 doseposer
Imodium Tabletter 2 mg, 16 stk
Gå til nett­bu­tikk
Imo­di­um Tab­let­ter 2 mg, 16 stk
GEM Glukose-elektrolyttpulver
Gå til nett­bu­tikk
GEM Glu­ko­se-elekt­ro­lytt­pul­ver, 10 x 10 g
Dulcosoft pulver
Gå til nett­bu­tikk
Dul­cosoft pul­ver, 20 doser
Dulcosoft Mikstur
Gå til nett­bu­tikk
Dul­cosoft Miks­tur, 250 ml
Laxoberal Dråper, 7,5 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Laxo­be­ral Drå­per, 7,5 mg/ml
Resorb Original brusetabletter
Gå til nett­bu­tikk
Resorb Ori­gi­nal bringe­bær, 10 x 10 brusetabletter
Vi-Siblin Granulat
Gå til nett­bu­tikk
Vi-Siblin Gra­nu­lat 610 mg/g
Resource Aktiva Oppløsning
Gå til nett­bu­tikk
Resource Akti­va Oppløsning

6. Trenger du produkter til magen?

På ferie utset­tes vi for en del bak­te­ri­er vi ikke er så vant til, og kan let­te­re få ferie­mage opp­kast og dia­ré. Hos Vitusapotek har vi blant annet pro­duk­tet Ido­form Tra­vel som inne­hol­der melke­syre­bak­te­ri­er som fin­nes natur­lig i tykk­tar­men og tynn­tar­men. Tyg­ge­tab­let­te­ne star­ter du å ta tre dager før avrei­se og der­et­ter én tab­lett om dagen under hele rei­sen. Hos Vitusapotek har vi fle­re pro­duk­ter som kan fore­byg­ge og hjel­pe mot dia­ré.

Er du pla­get av for­stop­pel­se, kan det være lurt å for eksem­pel ta med seg Vi-Siblin på rei­se. Vi-Siblin er fib­er som øker volu­met i tar­men og der­med gjør den let­te­re å tøm­me. Pro­duk­tet kom­mer i dose­po­ser du kan blan­de i yog­hurt eller vann 1–2 gan­ger pr. dag. Pose­ne er fine å ha med i ves­ken. Spør oss hos Vitusapotek om fle­re pro­duk­ter mot for­stop­pel­se.

LES OGSÅ: 5 råd som fore­byg­ger feriemage

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Idoform travel
Gå til nett­bu­tikk
Ido­form tra­vel, 40 tyggetabletter
Probi mage
Gå til nett­bu­tikk
Pro­bi mage, 40 kapsler
Nycopro Ferie
Gå til nett­bu­tikk
Nycopro Ferie, 40 kapsler
Husk Naturlig Fiber med melkesyrebakterier
Gå til nett­bu­tikk
Husk Natur­lig Fib­er med melke­syre­bak­te­ri­er, 28x5 g porsjonsposer
Gå til nettbutikk
Ortis Frukt & Fiber Tabletter
Gå til nett­bu­tikk
Ortis Frukt & Fib­er Tabletter

7. Skal du ta med hunden eller katten?

Hund på ferie

FIRBENTE FERIE: Vær ute i god tid og sjekk hva slags vak­si­ner kjæle­dy­ret ditt tren­ger for å være med på ferien.

Kjæle­dy­ret må ha papi­re­ne i orden i god tid før dere rei­ser med blant annet eget pass og bevis på at de nød­ven­di­ge mak­si­ne­ne og kure­ne er tatt.

Ta en sjekk før ferien og finn ut hva du tren­ger av kurer, vak­si­ner og papi­rer på mattilsynet.no.

LES MER: Sjekk det­te før ferie med hund

Meslinger på frammarsj

Fra 2016 er det obser­vert en øken­de trend av mes­ling­ut­brudd over sto­re deler av Euro­pa. Ta en sjekk før ferien og finn ut om ditt reise­mål er utsatt. Land som Frank­ri­ke, Bel­gia og Sve­ri­ge har opp­levd utbrudd av mes­lin­ger de sis­te åre­ne. Også i Nor­ge har smit­te forekommet.

I Nor­ge er det god vak­si­na­sjons­dek­ning, og mes­ling­vi­ru­set er ikke et van­lig virus i Nor­ge i dag. Smit­te kan like­vel opp­stå ved uten­lands­rei­ser og der­et­ter spres i uvak­si­ner­te mil­jø­er her i landet.

Der­som uvak­si­ner­te barn og voks­ne skal rei­se til utsat­te områ­der hvor mes­ling­ut­brudd har fore­kom­met, anbe­fa­les det å gjen­nom­føre vak­si­ne­ring (MMR-vak­si­ne) før en rei­ser. Er bar­net under 15 måne­der og dere plan­leg­ger å rei­se, kan vak­si­ne­rin­gen skje alle­re­de ved 9 måne­ders alder.

LES MER: Dis­se barne­syk­dom­me­ne bør du vite om