Far­ma­søyt Chris­ti­ne Per­nil­le Lød­ø­en fra Vitusapotek.

Sjekk sol­kre­men før du kjø­per den. Det er ikke lett å vite hva alle sym­bo­ler og merke­in­gen foran og bak på sol­krem­tu­ben betyr, og da kan du lett ende opp med å kjø­pe en sol­krem som ikke pas­ser ditt behov.

Her gir far­ma­søyt Chris­ti­ne Per­nil­le Lød­ø­en fra Vitusapotek deg for­kla­rin­ge­ne du tren­ger for å vite at du vel­ger rik­tig sol­krem for deg og fami­li­en.

1. SPF

SPF er det sam­me som sol­fak­tor og angir beskyt­tel­se mot UVB-strå­ler.

Et sol­be­skyt­ten­de pro­dukt må inne­hol­de minst to uli­ke sol­fil­tre for å beskyt­te i hele UVA- og UVB- spek­te­ret, men det er mest van­lig med man­ge for­skjel­li­ge solfiltre.

På for­si­den av den­ne sol­krem­tu­ben fra Cli­ni­derm, fin­ner du infor­ma­sjon om 1. SPF (sol­fak­tor), 2. Vann­re­sis­tens og 3. Grad av beskyttelse.

Det er kun lov å angi sol­fak­tor med tal­le­ne 6, 10, 15, 20, 25, 30, 50 og 50+. Se for­kla­ring i punk­tet «Grad av solbeskyttelse».

LES OGSÅ: Smø­rer du på nok solkrem

2. Grad av solbeskyttelse

Pro­duk­ter kan være mer­ket med at de gir lav, medi­um, høy eller meget høy beskyttelse:

• Lav beskyt­tel­se: SPF 6–10
• Medi­um beskyt­tel­se: SPF 15–25
• Høy beskyt­tel­se: SPF 30–50
• Meget høy beskyt­tel­se: 50+

NB! For at du skal få den beskyt­tel­sen sol­fak­to­ren angir, må du smø­re på nok sol­krem. Se hvor mye du må smø­re på her.

LES OGSÅ: Sol­kre­me­ne som er best når du trener

3. Vannresistens

Sjekk sol­kre­men for vann­re­sis­tens, spe­si­elt om du og fami­i­li­en liker å ta bade, eller om du skal igang med akti­vi­te­ter som får svet­ten til å renne.

Vann­re­sis­ten­te kre­mer hol­der i to duk­ker­ter på ca. 20 minut­ter hver. Er pro­duk­tet eks­tra vann­re­sis­tent, hol­der det 4x20 minut­ter. Det­te bør være val­get til dem som bader mye.

Uan­sett skal du all­tid smø­re deg på nytt etter bading.

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Cosmica Sun Active solspray SPF 20
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Sun Acti­ve solspray SPF 20, 125 ml
Cosmica Kids Active Sun Lotion SPF 50
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Kids Acti­ve Sun Lotion SPF 50, 250 ml
La Roche-Posay Anthelios W Gele solkrem til kroppen SPF 30
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Anthe­lios W Gele sol­krem til krop­pen SPF 30, 100 ml
Cliniderm Sun Clear & Cool Transparent Spray SPF 30
Gå til nett­bu­tikk
Cli­ni­derm Sun Cle­ar & Cool Trans­pa­rent Spray SPF 30, 150 ml
La Roche-Posay Kids Wetskin Lotion SPF 50
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Kids Wet­s­kin Lotion SPF 50, 250 ml
Cliniderm Ultra Light Sun Milk SPF 20
Gå til nett­bu­tikk
Cli­ni­derm Ultra Light Sun Milk SPF 20, 150 ml

4. Fotostabilitet

For­tel­ler deg at sol­fil­te­ret i kre­men ikke bry­tes vesent­lig ned av solen slik at beskyt­tel­sen redu­se­res, men det er ikke satt noen fel­les EU-krav til hvor len­ge fil­tre­ne varer før de bry­tes ned. Det er der­for vik­tig å smø­re seg fle­re gan­ger i løpet av dagen.

LES OGSÅ: Pakk smart for langhelgen

5. Ingredienser

Alle kos­me­tikk­pro­duk­ter må ha en ingre­di­ens­lis­te. Nav­ne­ne på ingre­di­en­se­ne er likt i alle EU-land. Fel­les språk gjør at de som er aller­gis­ke mot noen ingre­di­en­ser, kan unn­gå disse.

På bak­si­den av sol­kre­men fin­ner du infor­ma­sjon om 4. Foto­sta­bi­li­tet, 5. Ingre­di­en­ser, 6. UVA og 7. Holdbarhet.

Rekke­føl­gen på ingre­di­en­se­ne viser hva det er mest og minst av. Pro­duk­tet inne­hol­der mest av den ingre­di­en­sen som står først, og minst av den som står sist.

LES OGSÅ: Der­for bør du beskyt­te akne og kvi­se­te hud mot solen

6. UVA

Vitusapotek har kun sol­pro­duk­ter som føl­ger EU’s anbe­fa­lin­ger og inne­hol­der beskyt­tel­se mot UVA-strå­ler i til­legg til UVB.

UVA-beskyt­tel­sen skal være minst én tredje­del av sol­fak­to­ren (SPF) som pro­duk­tet er mer­ket med. Det­te vises på pro­duk­tet med «UVA-sym­bo­let». Det­te betyr at en sol­krem med SPF 30, har UVB-beskyt­tel­se på 30 og en UVA-beskyt­tel­se på mini­mum 10. Jo høy­ere fak­tor, desto høy­ere UVA-beskyttelse.

Hos Vitusapotek er sol­pro­duk­te­ne mer­ket med UVA-sym­bo­let i til­legg til solfaktorangivelse.

7. Holdbarhet

Sjekk sol­kre­men for å fin­ne ut hvor hold­bar den er.

12M betyr at sol­kre­men er hold­bar i 12 måne­der etter at pro­duk­tet er åpnet. Noen pro­duk­ter har også en best-før-holdbarhetsdato.

Er du påpas­se­lig med å ikke la sol­kre­men lig­ge i sola, eller på et varmt bad, kan pro­duk­tet hol­de ut holdbarhetstiden.

TIPS! Skriv dato­en pro­duk­tet ble åpnet på flasken/tuben. Sjekk sol­kre­men før bruk for å fin­ne ut om om den har end­ret utse­en­de, lukt, kon­sis­tens og/eller føles anner­le­des. Da skal du kas­te sol­pro­duk­tet og hel­ler kjø­pe deg et nytt. .

Sjekk solkremen hos Vitusapotek

Ansat­te i Vitusapotek tar hud og helse på alvor, og alle våre sol­pro­duk­ter har blitt nøye vur­dert og god­kjent av våre fag­folk. Spør oss der­som du har spørs­mål om sol­be­skyt­tel­se. Vi vet!

Du fin­ner ditt nær­mes­te Vitusapotek her.

Lag­re