Gi føt­te­ne den omsor­gen og plei­en de for­tje­ner. De bærer deg tross alt hele dagen, ofte inne­stengt i sko og sok­ker. Mye kan gjø­res hjem­me, men har ikke føt­te­ne blitt skik­ke­lig stelt på len­ge, kan det være lurt å ta en time hos fot­plei­er eller fot­te­ra­peut for å få hjelp med å fjer­ne tykk hud og sjek­ke at alt er i orden med undersåttene.

1 Mygjø­ren­de fotbad

Neg­le­lakk fjer­nes før føt­te­ne stik­kes i et dei­lig fot­bad som ren­ser og myk­gjør føt­te­ne. Prøv for eksem­pel Scholl Prof Bad for hard hud. Fot­ba­det bør avslut­tes innen 10 minut­ter slik at ikke hud­ens bar­rie­re for­rin­ges. Tørk føt­te­ne grun­dig, især mel­lom tær­ne hvor fukt­dan­nel­se, opp­sprek­king og sopp­dan­nel­se lett kan skje.

2 Kutt neg­le­ne riktig

Det nes­te er neg­le­ne. Kutt dem i flukt med tåspis­sen, even­tu­elt litt kor­te­re. Ikke klipp for kort. Klipp neg­len rett av og fil litt på side­ne i ste­det for å bru­ke saks. Lille­tå­neg­len kan være bry­som for­di den ofte har blitt tyk­ke­re på grunn av press fra smalt fottøy.

3 Pleie av neglebåndene

Rens godt rundt hver negl. Bruk neg­le­bånd­fjer­ner for å rens­ke opp. Så smø­rer du på en fuk­tig­hets­gi­ven­de krem for neg­ler og neg­le­bånd. Alter­na­tivt kan du bru­ke neg­le­olje som gir pleie og gjør neg­le­ne flot­te å se på. Prøv for eksem­pel Oil It French Laven­der hånd- og neg­l­bånds­olje.

4 Fjern tørr og hard hud

Hard hud under og på siden av føt­te­ne, samt tørr hud rundt neg­le­ne sli­pes vekk. Bruk en fot­fil eller et slipe­ap­pa­rat for føt­te­ne. Scholl Diamond elekt­risk fot­fil er enkel å bru­ke og gir deg umid­del­bart myke­re og glat­te­re føtter.

5 Smør på med fuktighet

Føt­te­ne tren­ger eks­tra mye fuk­tig­het om som­mer­en for ikke å sprek­ke opp. Bruk en god og næren­de fot­krem. Du fin­ner man­ge vari­an­ter hos Vitusapotek, både i butikk og på nett. Prøv for eksem­pel SKIN­ef­fect Inten­si­ve Foot Cream som trek­ker raskt inn og gir tørr hud masse­vis med fuk­tig­het. Mas­sér inn føt­ter, leg­ger og knær. Smør føt­te­ne hver dag. Har du områ­der under føt­te­ne som tren­ger eks­tra fuk­tig­het og myk­gjø­ring, kan du for eksem­pel gå for Scholl inten­siv krem for hard hud.

Tips! Ha en krem lig­gen­de der du for eksem­pel sit­ter og leser eller ser på TV om kvel­den. Gjør det til en vane å smø­re føt­te­ne godt når du alli­ke­vel skal sit­te med føt­te­ne i været en stund.

Utnytt tiden du sit­ter i sofa­en, leg­ge føt­te­ne på et hånd­kle og smør dem godt inn med fotkrem.

6 Godt lakkert!

Man­ge liker å ha neg­le­lakk på tåneg­le­ne om som­mer­en. La Roche-Posay Sili­ci­um neg­le­lakk har UV-beskyt­tel­se – per­fekt for som­mer­tær­ne. Neg­le­lak­ke­ne fin­nes i man­ge farger.

Husk å gi neg­le­ne sam­me for­be­hand­ling som du had­de gjort med fin­ger­neg­le­ne. Det inne­bæ­rer bruk av under­lakk for å unn­gå mis­far­ging, og selv om lak­ken hol­der seg leng­re på tær­ne, bør du fjer­ne den like hyp­pig som du had­de gjort på fingrene.

NB! Bruk ald­ri neg­le­lakk for å dek­ke over ska­der og mis­far­ge­de neg­ler. Det kan gjø­re vondt verre.

Neg­le­lakk på tær­ne er prik­ken over i‑en på vel­stel­te føtter.

Pro­duk­te­ne du trenger

Vitusapotek har man­ge pro­duk­ter til pleie av føt­te­ne, også for fotplager.

Stre­ver du med fot­svet­te, kan du prø­ve Stop 24 Fot­krem. Sli­ter du med fot­sopp kan du prø­vedet res­pep­frie lege­mid­let Lami­sil (ter­bina­fin) 1 %. Det fin­nes også en rek­ke pro­duk­ter mot fot­pro­ble­mer som fot­vor­ter, spruk­ne hæler, gnag­sår osv. Spør om råd på ditt nær­mes­te vitusapotek, eller gå inn på vår nett­bu­tikk for å fin­ne pro­duk­ter for dine føtter.

Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Scholl Dry Skin Recovery Cream
Gå til nett­bu­tikk
Scholl Dry Skin Recovery Cream, 60 ml
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
La Roche-Posay Silicium neglelakk 02 Pastel Pink
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Sili­ci­um neg­le­lakk 02 Pas­tel Pink
Stop 24 Fotkrem
Gå til nett­bu­tikk
Stop 24 Fot­krem, 60 ml
Lamisil 1 %
Gå til nett­bu­tikk
Lami­sil (ter­bina­fin) 1 %, 4 gram

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re