hilde

Uren hud blir kan­skje først og fremst for­bun­det med puber­tet. Men hva når kvi­se­ne blir væren­de len­ge etter at puber­te­ten er over?

Her gir Hild Kåbu­land, far­ma­søyt ved Vitusapotek San­dens, gode råd til hvor­dan du best mulig kan pleie en hud med voksenakne.

LES OGSÅ: Prøv gra­tis hud­ana­ly­se hos Vitusapotek

Hormonelle forandring og feil hudpleie

- Hud­ty­pen din er du født med, men hud­til­stan­den kan variere, for­tel­ler farmasøyten.

- Akne opp­står som regel i puber­te­ten som føl­ge av hor­mo­nel­le end­rin­ger, og hos de fles­te vil det­te avta med tiden. Men enkel­te kan ha pro­ble­mer helt opp i vok­sen alder, sier Hild Kåbuland.

Noen kvin­ner får kvi­ser i for­bin­del­se med men­sen en gang i måne­den, på grunn av hor­mo­nel­le for­and­rin­ger som påvir­ker hud­en. And­re kan få akne­ut­brudd som føl­ge av feil hud­pleie­kre­mer og feil stell av huden.

Bru­ker man for fete kre­mer kan dis­se tet­te igjen pore­ne og føre til akne og hudormer.

LES OGSÅ: Brems ald­ring av hud­en med rik­tig pleie

Gode behandlinger mot voksenakne

Hild for­tel­ler at det fin­nes fle­re behand­lin­ger mot akne:

- Behand­ling av akne kan være alt fra tab­lett­be­hand­ling på resept, kre­mer på resept eller kre­mer og vask uten resept.

HJELP TIL UNG AKNEHUD
For ung hud med akne og kvi­ser, anbe­fa­ler vi i Vitusapotek seri­en Cle­ar Start som er laget nett­opp for en ung hud.

Der­som du bru­ker resept­be­lag­te behand­lin­ger er det vik­tig å hus­ke på sup­ple­ren­de pleie som rens og fuk­tig­hets­pleie for å få en opti­mal effekt.

Hos Vitusapotek fin­ner du man­ge gode pro­duk­ter for en fet og uren hud, blant annet seri­en Der­ma­lo­gica Medi­Bac som er spe­si­elt for en vok­sen fet hud og for deg som har vok­se­nak­ne og pas­ser for både kvin­ner og menn.

Her er noen and­re gode råd for å bli kvitt voksenakne:

Ta en hudanalyse

Det er ikke bare én hud­type som får uren­he­ter. En hud som blir behand­let feil kan til slutt slå seg vrang. Der­for er det essen­si­elt å få fast­slått hvil­ken hud­type OG hud­til­stand du har Når det er gjort, er det let­te­re å få tips og råd til­pas­set akku­rat din hud og slip­pe å kjø­pe feil produkter.

Hos noen av Vitus­apo­te­ke­ne fin­ner du hud­pleie­sa­lon­ger som kan utfø­re Face­map­ping hvor en hud­te­ra­peut ana­ly­se­rer hud­en din.

Hos Vitus­apo­te­ke­ne som fører Der­ma­lo­gica, kan du få gjort en Speed­map­ping av hud­en din. Det­te er en for­enk­ling av Face­map­ping-ana­ly­sen, men kan gi deg en god peke­pinn på hva hud­en din tren­ger av pleie. Speed­map­ping utfø­res av Vitusapotek-ansat­te med kom­pe­tan­se på hud, er gra­tis, rask å utfø­re og uten forpliktelser.

LES OGSÅ: Slik måler du fuk­tig­he­ten i hud­en din

HUDANALYSE: Hos utvalg­te Vitusapotek kan du få gjort en Face­map­ping som avdek­ker hvil­ke pleie­be­hov akku­rat din hud har. Her under­sø­ker hud­te­ra­peut Gunn The­re­se Løv­mo ved Vitusapotek Strøm­men Stor­sen­ter en kunde.

Velg riktig hudpleie

Sørg for å ha en god hud­plei­eru­ti­ne mor­gen og kveld med pro­duk­ter til­pas­set akku­rat din hud. Pro­duk­te­ne bør kun­ne fjer­ne over­flø­dig talg uten å tør­ke ut hud­en, fore­byg­ge utbrudd, roe ned hud­en, gi fuk­tig­het og ikke tet­te pore­ne men hol­de dis­se åpne.

I en god dag­lig hud­plei­eru­ti­ne for en fet og uren hud bør rens, ansikts­vann, spe­sial­pro­duk­ter som serum og punkt­be­hand­ling, og fuk­tig­hets­krem inngå.

Stikk inn­om ditt nær­mes­te Vitusapotek og få råd til din hud. Vi vet!

LES OGSÅ: Her fin­ner du kva­li­tets­sik­ret hudpleie

Artik­ke­len fort­set­ter under bildekarusellen.

Ren ClearCalm Clay ansiktsrens
Gå til nett­bu­tikk
Ren Cle­ar­Calm Clay ansikts­rens, 150 ml
Avène Cleanance Hydra Cream
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Clea­nan­ce Hydra Cream, 40ml
Vichy Idealia dagkrem til kombinasjonshud og fet hud
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Idea­lia dag­krem til kom­bi­na­sjons­hud og fet hud, 50 ml

Riktig rens for fet hud

God rens av hud­en både mor­gen og kveld er svært vik­tig for en fet hud, men rens betyr ikke at du skal tør­ke ut huden.

Om du bru­ker hud­pleie­pro­duk­ter som vir­ker uttør­ken­de, vil ofte hud­en kom­pen­se­re ved å pro­du­se­re mer talg, noe som fører til enda fle­re kviser.

Vitus­apo­te­ke­ne har et stort utvalg av mil­de rense­pro­duk­ter som roer ned og behand­ler uren hud, for eksem­pel Der­ma­lo­gica Medi­Bac Clea­ring Skin Wash som både ren­ser, eks­fo­lie­rer og fjer­ner døde hud­cel­ler  som tet­ter pore­ne og fore­byg­ger frem­ti­di­ge utbrudd av kviser.

Fet hud kan ofte være sen­si­tiv, og her kan Avéne Cle­an­sing foam matti­fy­ing mous­se være et godt tips.

LES OGSÅ: 6 gode grun­ner til at du bør ren­se hud­en hver dag

Unngå produkter som tetter porene

Etter hud­ren­sen, er hud­en klar for res­ten av hud­plei­en, men pass på at ingen av pro­duk­te­ne du bru­ker på hud­en din, ver­ken fuk­tig­hets­kre­men, smin­ken eller sol­kre­men, inne­hol­der ingre­di­en­ser som tet­ter igjen pore­ne. Det vil nem­lig gi gro­bunn for fle­re urenheter.

En ren­set hud evner å ta opp mer av de pleien­de ingre­di­en­se­ne i serum, spe­sial­pro­duk­ter og fuktighetskremer.

VISSTE DU AT
…stress­hor­mo­net kor­ti­sol kan gjø­re krop­pen mer utsatt for beten­nel­ser. Stress kan der­med for­år­sa­ke kviseutbrudd.

Vil du punkt­be­hand­le kvi­ser, star­ter du med det­te etter at ansik­tet er ren­set. Dis­se pro­duk­te­ne påfø­res kun rett på kvi­sen og vil hem­me bak­te­ri­er og redu­se­re kvi­sen på kort tid. Hos Vitusapotek fin­ner du blant annet Der­ma­lo­gica Medi­Bac Clea­ring Over­night Clea­ring Gel, Vichy Nor­ma­derm Hya­lus­pot og ACO Spot­less Over­night Spot Treat­ment.

LES OGSÅ: Slik lind­rer du en sen­si­tiv hud

Fuktighet og beskyttelse

En akne­hud kan være tørr og irri­tert, så velg gjer­ne et serum som gir fuk­tig­het og roer ned huden.

Etter seru­met, er det tid for fuk­tig­hets­krem. Hos Vitusapotek fin­ner du man­ge gode kre­mer for en fet hud med ten­des til kvi­ser, slik som Avè­ne Clea­nan­ce Mat og Vichy Nor­ma­derm Dag­krem. Fel­les for dis­se er at de gir fuk­tig­het sam­ti­dig som de redu­se­rer fet og fore­byg­ger akneutbrudd.

LES OGSÅ: 8 råd som gir mer fuk­tig­het til hud­en din

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Vichy rensende leirmaske
Gå til nett­bu­tikk
Vichy ren­sen­de leir­mas­ke, 75 ml
Cosmica Face Cleansing Scrub
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Face Cle­an­sing Scrub, 50 ml
Avène Cleanance Maske
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Clea­nan­ce Mas­ke, 50 ml

Peeling og dyprens

Ved å bru­ke en peeling som løser opp og fjer­ner døde hud­cel­ler et par gan­ger i uken, kan du unn­gå at pore­ne tet­ter seg. Det­te vil gjø­re hud­en rene­re på sikt. Sørg for å bru­ke en peeling som ikke irri­te­rer hud­en og er effek­tiv, men skån­som. Her kan det være lurt å høre med oss i Vitusapotek for å sik­re deg et godt pro­dukt for din hud. Prøv for eksem­pel Der­ma­lo­gica Skin Prep Scrub eller Cos­mica Face Cle­an­sing Scrub.

Inn­imel­lom bør du også unne hud­en din en mas­ke som gir en skik­ke­lig dyp­rens. Her fin­nes det man­ge uli­ke typer å vel­ge i, blant dem REN invi­sib­le pore detox mask, Vichy ren­sen­de leir­mas­ke og Der­ma­lo­gica Medi­bac Clea­ring Sebum Clea­ring Mas­que.

LES OGSÅ: Har du rosa­sea? Få hud­pleie­tip­se­ne her

Solkrem for uren hud

Husk også sol­be­skyt­tel­se, og er du redd for at sol­kre­mer skal gi deg mer kvi­ser, så fin­nes det vari­an­ter som gir fet hud pleie sam­ti­dig som de gir beskyt­tel­se mot UV-strå­le­ne. Prøv for eksem­pel  La Roche-Posay Anthe­lios AC lett sol­krem F30 eller Cli­ni­derm Light & Mati­fy­ing Sun Face Gel Cream F25 – beg­ge let­te sol­kre­mer som mat­ter ned hud­en. God sol­be­skyt­tel­se er også vik­tig der­som du har mye arr i hud­en etter akne.

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Idun Minerals pudderfoundation Siri
Gå til nett­bu­tikk
Idun Mine­rals pud­der­foun­da­tion Siri, 9gram

Kamuflering av kviser og arr

Øns­ker du å dek­ke til kvi­ser og arr, men er redd for å få mer utbrudd hvis du smin­ker deg?

Hel­dig­vis fin­nes det man­ge gode foun­da­tions og con­cea­le­re som er laget for at du med fet og uren hud trygt kan bru­ke make­up uten å få mer kvi­ser av den grunn.

FØLG MED UTLØPSDATOEN
Viss­te du at hud­pleie­pro­duk­ter har en utløps­dato? Man­ge hud­pro­duk­ter er mer­ket med et sym­bol som viser en åpen kruk­ke med et tall. Det angir hold­bar­hets­ti­den etter åpning.
Bru­ker du pro­duk­ter som har vært åpne for len­ge kan kva­li­te­ten av dis­se pro­duk­te­ne ned­set­tes og pro­duk­te­ne kan bli en gro­bunn for bak­te­ri­er og and­re mikro­or­ga­nis­mer. Bruk av gam­le pro­duk­ter kan i ver­ste fall gi deg uren hud og infeksjoner.

Vichy Nor­ma­derm dekkstift både kamu­fle­rer og tør­ker ut uren­he­ten. Og over kan du vel­ge en god foun­da­tion som ikke prop­per til porer, men lar hud­en få pus­te, som for eksem­pel Idun Mine­rals pud­der­foun­da­tion, La Roche Posay Tole­ri­ane Com­pakt Mine­ral­pud­der og Vichy Dermab­lend Compact Cor­rec­ti­ve Cream.

LES OGSÅ: 10 trinn til en per­fekt festsminke

Pass på hygienen

Bak­te­ri­er fra hen­de­ne dine kan for­ver­re hud­pro­ble­me­ne dine. Der­for må du all­tid vas­ke hen­de­ne før du ren­ser hud­en og påfø­rer fuktighetskrem.

NB! Ikke klem ut kvi­se­ne! Når du klem­mer og pluk­ker på kvi­se­ne kan du ska­de hud­en og få skjem­men­de arr. Du kan også ha bak­te­ri­er på fing­re­ne som kan føre til uren hud og kviser.

LES OGSÅ: Det­te betyr mer­kin­gen på sol­kre­men din

Lag­re