Man­ge tror at influ­en­sa kun er en tøff forkjølelse.

– Det­te stem­mer ikke, sier apo­te­ker og far­ma­søyt Ruben Kufaas Foss­li ved Vitusapotek Strømmen.

– Jeg for­står at det­te kan være for­vir­ren­de, for de to kan ha noen av de sam­me sym­pto­me­ne, men det er ikke sam­me syk­dom­men, sier han.

Influensa eller forkjølelse?

Både influ­en­sa og for­kjø­lel­se skyl­des uli­ke virus­in­fek­sjo­ner. I mot­set­ning til bak­te­rie­in­fek­sjo­ner som kan behand­les med anti­bio­ti­ka, lar virus­in­fek­sjo­ne­ne seg vans­ke­lig behandle.

I til­legg for­and­rer influ­ensa­vi­ru­set seg litt fra år til år, og der­med blir du ald­ri helt immun mot influesasmitte.

Influ­en­sa og for­kjø­lel­se har ulikt syk­doms­for­løp og symptomer.

– Influ­ensa­sym­pto­me­ne er mye kraf­ti­ge­re og kom­mer ras­ke­re enn med for­kjø­lel­se, for­tel­ler Ruben Kufaas Fossli.

Mobiliserer immunforsvaret

Selv om både for­kjø­lel­se og influ­en­sa må gå sin gang, kan du behand­le sym­pto­me­ne og lind­re pla­ger og smer­ter, sier far­ma­søyt Hans Petter Leer ved Vitusapotek Sva­nen i Tromsø.

Far­ma­søyt Hans Petter Leer.

Influ­en­sa kan være tøft og noen gan­ger far­lig for enkel­te grup­per. For­kjø­lel­se, der­imot, kan fak­tisk «mobi­li­se­re» immunforsvaret.

Du kan fore­byg­ge og hol­de deg frisk, men det er fak­tisk ikke så far­lig å bli forkjølet.

– Du trig­ger immun­sys­te­met og immun­for­sva­ret set­ter igang reak­sjo­ner i krop­pen. Det er ikke far­lig, sier far­ma­søy­ten fra Tromsø.

Her sva­rer han på åtte ting du bør vite om influ­en­sa og forkjølelse.

1. Når kan jeg risikere å bli smittet av influensa?

Hvert år rundt desem­ber, kom­mer influ­en­sa­en som regel til Nor­ge, og epi­de­mi­en kan vare helt til mars.

2. Hvordan vet jeg at jeg har influensa?

All­menn­til­stan­den svek­kes ved influ­en­sa. Du får kraf­ti­ge­re sym­pto­mer enn når du blir for­kjø­let. Hele krop­pen får mer­ke det, ofte med hode­pine, smer­ter i musk­ler og ledd, høy feber, tørr­hos­te og slapphet.

Strefen munnspray 8,75 mg/dose
Gå til nett­bu­tikk
Stre­fen munn­spray 8,75 mg/dose, 15 ml
Granon brusetabletter 200 mg
Gå til nett­bu­tikk
Gra­non brusetab­let­ter 200 mg, 20 stk.
Otrivin Nesespray med mentol 1 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Otri­vin Nese­spray med men­tol 1 mg/ml, 10 ml
Zymelin Nesespray 0,5 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Zyme­lin Nese­spray 0,5 mg/ml, 10 ml
Miwana Mentol Plus+ Nesespray 3,5%
Gå til nett­bu­tikk
Miwa­na Men­tol Plus+ Nese­spray 3,5%, 30 ml
Dexyl Nesespray 0,5 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Dexyl Nese­spray 0,5 mg/ml, 1 x 10 ml
Zycomb Nesespray 0,5 mg/ml/0,6 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Zyco­mb Nese­spray 0,5 mg/ml/0,6 mg/ml, 10 ml
OtriCare saltvannsspray med aloe vera
Gå til nett­bu­tikk
Otri­Ca­re salt­vanns­spray med aloe vera, 50 ml
Rhinox Nesespray 0,5 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Rhi­nox Nese­spray 0,5 mg/ml, 10 ml

3. Hvordan kan jeg lindre influensa?

For de fles­te av oss gjel­der det å lind­re influ­ensa­sym­pto­me­ne. Ta smerte­stil­len­de og feber­ned­set­ten­de. Hos vitusapotek har  vi et stort utvalg. Spør hos ditt nær­mes­te apo­tek.

Ren­nen­de nese kan være en pla­ge, men her fin­nes det man­ge nese­spray­er som kan let­te situa­sjo­nen. Vær obs på at de fles­te har en begrens­ning på bruk og at pak­nings­ved­leg­get må leses.

Hos Vitusapotek har vi man­ge typer lind­ren­de hals­drops og drik­ker som kan hjel­pe. Vi har også man­ge pro­duk­ter for både slim­hos­te og tørr hos­te.

Et gene­relt råd er å sove og drik­ke mye.

Zyx sugetabletter med smak av appelsin og honning 3 mg
Gå til nett­bu­tikk
Zyx suge­tab­let­ter med smak av appel­sin og hon­ning 3 mg, 20 stk.
Zyx sugetabletter med sitronsmak 3 mg
Gå til nett­bu­tikk
Zyx suge­tab­let­ter med sitron­smak 3 mg, 20 stk.
Strefen 8,75 sugetabletter
Gå til nett­bu­tikk
Stre­fen 8,75 suge­tab­let­ter, 16 stk.
Bisolvon Slimløsende middel 8 mg
Gå til nett­bu­tikk
Bisol­von Slim­lø­sen­de mid­del 8 mg, 16 opp­lø­se­li­ge tabletter
Noskapin hostemikstur mot tørrhoste 2,2 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Noska­pin hos­te­miks­tur mot tørr­hos­te 2,2 mg/ml, 250 ml
Bisolvon 1,6 mg/ml mikstur
Gå til nett­bu­tikk
Bisol­von 1,6 mg/ml miks­tur, 125 ml
Zycomb Nesespray 0,5 mg/ml/0,6 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Zyco­mb Nese­spray 0,5 mg/ml/0,6 mg/ml, 10 ml
Solvipect hostemikstur 20 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Sol­vi­pect hos­te­miks­tur 20 mg/ml, 100 ml
Bisolduo sugetabletter med jordbær- og mintsmak
Gå til nett­bu­tikk
Bisol­duo suge­tab­let­ter med jord­bær- og mintsmak

4. Bør jeg gå til legen?

De fles­te tåler influ­en­sa godt og kan hol­de seg hjem­me til de blir fris­ke, men har du and­re risiko­fak­to­rer eller dår­lig immun­for­svar, bør du kon­tak­te fastlegen.

Noen gan­ger kan man få and­re bak­te­ri­el­le infek­sjo­ner etterpå.

Det fin­nes medi­si­ner som kan bru­kes av per­soner med and­re risiko­fak­to­rer og som for­kor­ter influ­en­sa. Medi­si­ne­ne må tas raskt etter utbrudd.

Risiko­grup­per bør vur­de­re influ­ensa­vak­si­ne. Snakk med legen din.

LES OGSÅ: Bør jeg ta influensavaksine?

5. Hvor lenge varer en influensa?

Du bør reg­ne med at influ­en­sa­en varer i 1–2 uker. Febe­ren gir seg som regel den førs­te uken, men du kan ha hos­te i et par uker.

VÆR SNILL MOT DEG SELV: Får du influ­en­sa eller sterk for­kjø­lel­se, må du ta tiden til hjelp og lind­re sym­pto­me­ne med feber­ned­set­ten­de, smerte­stil­len­de, nese­spray, hoste­saft og halsdrops.

6. Hvor ofte blir man forkjølet?

SLIK HOLDER DU DEG FRISK

Skal du hol­de deg frisk, må du for­sø­ke å unn­gå smit­te av virus som sprer seg lett. Da er hygie­neru­ti­ner vel­dig viktige:

  • Vær nøye med hånd­vask. Styr unna dem som hos­ter og nyser og som gjør deg lett utsatt for dråpesmitte.
  • Hold deg varm og tørr. Hvis du fry­ser og blir våt og kald, blir du også let­te­re syk.
  • Noen bør ta influ­ensa­vak­si­ne hver høst, og du kan også ta vak­si­nen utover vin­te­ren. Spør legen din om du er en av de som bør vak­si­ne­re deg.
  • Ha et sunt og variert kost­hold. Nærings­rik mat er vik­tig for et godt immun­for­svar. Få nok søvn og unn­gå stress. En uthvilt kropp er mer mot­stands­dyk­tig mot infeksjoner.

Kil­de: Hans Petter Leer, Vitusapotek og vitusapotek.no

For­kjø­lel­ses­vi­rus pla­ger oss året rundt.

Barn har ikke utvik­let immun­for­sva­ret helt og blir ofte­re syke enn voks­ne, ofte med 6–8 for­kjø­lel­ser i året.

7. Bør jeg holde meg hjemme når jeg er forkjølet?

Som regel er du ikke så syk at du må være hjem­me fra jobb og sko­le, men du kan med for­del ta det eks­tra med ro.

Er du smitte­far­lig og føler deg dår­lig, bør du hol­de deg hjem­me. Her må ting gå sin gang.

8. Hva kan jeg gjøre for å lindre forkjølelsen?

Er det vans­ke­lig å for eksem­pel sove om kvel­den på grunn av tett nese, kan nese­spray gjø­re at du får bed­re søvn og der­med føler deg fris­ke­re ras­ke­re. Husk bare å ikke bru­ke nese­spray i mer enn 10 dager sam­men­hen­gen­de. Les all­tid pakningsvedlegget.

ColdZyme
Gå til nett­bu­tikk
Cold­Zy­me, 20 ml
Fribol Sterk Hoste/Hals Drops
Gå til nett­bu­tikk
Fri­bol Sterk Hoste/Hals Drops 60 g
CuraMed Hoste & Hals
Gå til nett­bu­tikk
Cura­Med Hos­te & Hals, 20 halspastiller
Antibac Pharma gel
Gå til nett­bu­tikk
Anti­bac Phar­ma gel, 50 ml
Kleenex balsam lommetørkler, 60 stk.
Gå til nett­bu­tikk
Kle­enex bal­sam lom­me­tør­kler, 60 stk.

Salt­vanns­spray til nesen kan du der­imot bru­ke så ofte og så mye du vil.

Hos Vitusapotek har vi hals­drops, drik­ker og miks­tu­rer som tra­di­sjo­nelt vir­ker mot for­kjø­lel­ses­sym­pto­mer. Og ha godt med papir­lom­me­tør­kler som ikke gjør deg sår under nesen, for eksem­pel Kle­enex.

Kil­de: vitusapotek.no, fhi.no