De fles­te av oss tren­ger hjelp mot insekt­stikk i løpet av som­mer­en, både for å fore­byg­ge pla­ge­ne, men også til lind­ring av kløe og smer­ter etter stikk og bitt fra insekter.

For ikke alle som­mer­gjes­ter er like vel­kom­ne. Fly­gen­de plage­ån­der som mygg og veps kan for­år­sa­ke mye ube­hag, sær­lig for aller­gi­ke­re og små barn som klør seg til blods hvis de ikke får lind­ring og hjelp mot insektstikk.

LES OGSÅ: Det­te tren­ger du til reiseapoteket

Klær mot mygg

Hva kan vi gjø­re for å hind­re at vi blir stukket?

- Mygg er mest aktive og syn­li­ge på kveld og natt, og spe­si­elt når sola går ned, for­tel­ler apo­tek­tek­ni­ker Åse Bir­git­te Tei­gen fra Vitusapotek Storfjord.

I den­ne peri­oden bør du være mest nøye med å beskyt­te deg mot myg­gen. Det bes­te er å dek­ke seg til med klær, og så kan du sup­ple­re med annen hjelp mot insekt­stikk som mygg­mid­ler på hud­om­rå­de­ne som ikke er dek­ket av tekstiler.

LES OGSÅ: 23 tips mot reisesyke

Apotekets hjelp mot insektstikk

Hos Vitusapotek har vi man­ge uli­ke hjelpe­mid­ler og pro­duk­ter til beskyt­tel­se mot blant annet mygg og flått, for eksem­pel Mygga Roll-on, Cac­tuz 20% DEET mot mygg og flått og MyggA Spray.

- Mygg­net­ting i vin­du­er eller over sen­ga er til god hjelp mot insekt­stikk om nat­ten. Husk at mygg til­trek­kes av lys, så sørg for at vin­du­er og dører er luk­ket før du slår på lyset på sove­rom­met, sier Åse Bir­git­te Teigen.

LES OGSÅ: Slik gir du første­hjelp til barn

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Cactuz clothing treatment
Gå til nett­bu­tikk
Cac­tuz clot­hing treat­ment, 100 ml
Lifesystems myggnett enkelseng
Gå til nett­bu­tikk
Lifesys­tems mygg­nett enkelseng
MyggA Spray 9,5% DEET
Gå til nett­bu­tikk
MyggA Spray 9,5% DEET, 75 ml
FlåttA
Gå til nett­bu­tikk
Flåt­tA, 60 ml
Cactuz 50% DEET mot mygg og flått
Gå til nett­bu­tikk
Cac­tuz 50% DEET mot mygg og flått, 100 ml
Cactuz 20 % DEET mot mygg/flått
Gå til nett­bu­tikk
Cac­tuz 20 % DEET mot mygg/flått, 100 ml
Trix Flåttfjerner
Gå til nett­bu­tikk
Trix Flått­fjer­ner
Mygga Roll-on 20 % DEET, 50 ml
Gå til nett­bu­tikk
Mygga Roll-on 20 % DEET, 50 ml

Beskyttelse av barna

- Man skal ikke bru­ke mygg­mid­del direk­te på hud­en til barn under tre år, for­di små barne­krop­per har stør­re kropps­over­fla­te i for­hold til vekt enn voks­ne. Små barn vil der­for absor­be­re en høy­ere kon­sen­tra­sjon av mygg­mid­let i for­hold til vekt enn stør­re barn og voks­ne, og være mer utsatt for for­gift­nin­ger, for­tel­ler apotekteknikeren.

Bar­na bør der­for hoved­sa­ke­lig beskyt­tes med klær, for eksem­pel sok­ker, lang­buk­ser, lang­er­met gen­ser og lig­nen­de. Så kan du spraye mygg­mid­del for tekstil på klær­ne i ste­det, for å gi eks­tra beskyttelse.

Hos Vitusapotek fin­ner du insekts­mid­de­let Cac­tuz Clot­hing treat­ment som er til klesim­preg­ne­ring spe­si­elt hos mygg og flått.

LES OGSÅ: Den bes­te beskyt­tel­sen av bar­na i solen

Artik­ke­len fort­set­ter under bildet.

insektstikk

HJELP MOT KLØE: Hos Vitusapotek fin­ner du god hjelp mot stikk­smer­ter og kløe fra mygg- og insekt­stikk. (Foto: Get­ty Images)

Myggmiddel etter reisemål

Mind­re hud­om­rå­der kan smø­res om dere befin­ner dere i områ­der med for eksem­pel mala­ria. Spør hos ditt nær­mes­te Vitusapotek om hjelp mot insekt­stikk og hvil­ket mygg­mid­del som er best for ditt bruk.  Spør også om råd der­som du rei­ser til land hvor det er mygg som kan smit­te deg med zika­fe­ber.

Vi til­byr uli­ke pro­duk­ter med for­skjel­li­ge virke­stof­fer, og ulik virke­tid. Uan­sett er det lurt å ikke smø­re mygg­mid­del på hen­de­ne til bar­na, da de små kan put­te dis­se i munn og øyne.

LES OGSÅ: Det­te bør du sjek­ke i god tid før ferien

Lindring av stikk

Har du noen råd for å lind­re svie og kløe fra insektsstikk?

- Folk rea­ge­rer ulikt på stikk. Noen tren­ger hjelp mot insekt­stikk for­di de får kraf­ti­ge hevel­ser og kløe, mens and­re ikke får noen reaksjoner.

Et godt, gene­relt råd, er å kjø­le ned stik­ket med kaldt vann eller isbi­ter, sier apotekteknikeren

Du kan også prø­ve å smø­re på en klø­stil­len­de krem, eller en krem med lokal­be­dø­ven­de effekt. På apo­te­ket har vi Eurax, hydro­kor­ti­son sal­ve og hydro­kor­ti­son krem som kan vir­ke klø­stil­len­de, og Xylo­cain som er lokal­be­dø­ven­de. Mygga På Stik­ket er også et alter­na­tiv som hind­rer svie og kløe.

Har du klødd hull på hud­en, bør du ren­se såret med for eksem­pel Pyri­sept opp­løs­ning og smø­re på Pyri­sept Sal­ve  slik at du unn­går infek­sjon i såret.

LES OGSÅ: Slik stel­ler du små­ska­der og skrubbsår

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Eurax Krem 10 %, 60 g
Gå til nett­bu­tikk
Eurax Krem 10 %, 60 g
Xylocain Salve 5 %
Gå til nett­bu­tikk
Xylo­cain Sal­ve 5 %, 10 g
MyggA på Stikket
Gå til nett­bu­tikk
MyggA på Stik­ket, 50 ml
Hydrokortison CCS Krem 10 mg/g
Gå til nett­bu­tikk
Hydro­kor­ti­son CCS Krem 10 mg/g, 20 g
Hydrokortison CCS Salve 10 mg/g, 20 g
Gå til nett­bu­tikk
Hydro­kor­ti­son CCS Sal­ve 10 mg/g, 20 g
Pyrisept oppløsning 1 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Pyri­sept opp­løs­ning 1 mg/ml, 100 ml
Pyrisept Salve 1 mg/g
Gå til nett­bu­tikk
Pyri­sept Sal­ve 1 mg/g, 20 g

Vær obs på vepsestikk

Hva skal man gjø­re om man er vit­ne til at noen får alvor­li­ge reak­sjo­ner etter å ha blitt stuk­ket av veps?

- Ved mis­tan­ke om alvor­lig aller­gisk reak­sjon, må man rin­ge 113. Det­te kan nem­lig være far­lig og kre­ver rask legehjelp.

De fles­te som tid­li­ge­re har hatt kraf­ti­ge reak­sjo­ner på grunn av stikk, er utstyrt med medi­si­ner fore­skre­vet av lege, som de har til­gjen­ge­lig. Det­te kan være for eksem­pel en penn/sprøyte som inne­hol­der adre­na­lin, i til­fel­le uhel­let skul­le være.

LES OGSÅ: Få deg et vel­ut­styrt hytte­apo­tekLELag­re

Lag­re

Lag­re