Er du inn­om Vitusapotek Jern­bane­tor­get i Oslo og vil ha tips og råd til hud­en din, kan det hen­de det er Tavga Said (bil­det) som gir deg den hjel­pen du trenger.

Vel­dig man­ge har tørr eller dehydrert hud.

– Det førs­te jeg gjør er å be deg om å beskri­ve hud­en din og om jeg kan få kjen­ne på den, for­tel­ler Tavga.

Vel­dig man­ge har tørr eller dehydrert hud. Et nytt, lite skan­ne­ap­pa­rat tatt i bruk hos Vitusapotek lan­det rundt, kan enkelt avdek­ke fuk­tig­hets­ni­vå­et i hud­en din og der­med hva du tren­ger av pleie og produkter.

Avslø­rer tørrhet

Appa­ra­tet bt-ana­ly­ze hol­des noen sekun­der inn­til hud­en. Det er en enkel pro­se­dy­re og tar ikke man­ge minut­te­ne. Fuk­tig­he­ten kan variere i de uli­ke dele­ne av ansik­tet. Der­for måles fuk­tig­he­ten på fem punk­ter: Pan­ne, beg­ge kinn, hake og hals. Appa­ra­tet ren­gjø­res etter hver måling.

Med det­te lil­le appa­ra­tet kan du fin­ne ut hvor mye fuk­tig­het din hud trenger.

Fuk­tig­he­ten måles på en ska­la fra 0 til 65.

  • Er ver­di­en under 20, er hud­en svært dehydrert. En dehydrert hud lig­ger på 20–35. Hud i det­te områ­det tren­ger mye fuk­tig­het. Bruk pro­duk­ter som til­trek­ker og bin­der vann. Du anbe­fa­les fuk­tig­hets­spray, serum og gjer­ne fuk­tig­hets­mas­ker i til­legg til dag- og natt­krem med mye fuk­tig­het og pleien­de ingre­di­en­ser. For å få effekt av pro­duk­te­ne, anbe­fa­les peeling uten korn. Og øye­krem er all­tid lurt.
  • En ver­di på 30 til 55 betyr at hud­en et opti­malt fuk­tig­hets­nivå, og plei­en din bør være ret­tet inn mot å opp­rett­hol­de fuk­tig­hets­ni­vå­et. En fuk­tig­hets­krem som beskyt­ter mot UV-strå­ler på dag­tid og balan­se­rer hud­en, er bra for deg. Om vin­te­ren tren­ger du eks­tra fuk­tig­het og pleie, akku­rat som en dehydrert hud gjør.
  • Et fuk­tig­hets­nivå på over 55 er svært høyt og sjel­dent. Ofte vil du da ha påført et pro­dukt som ennå lig­ger på huden.

– Jeg spør all­tid om det er ok at jeg måler fuk­tig­he­ten i hud­en, sier Tavga.

– Hvem måler seg hyppigst?

– De som er usik­re, eller vil star­te med nye pro­duk­ter, sier ofte ja til å skan­ne hud­en. De unge sier ofte­re ja, for­tel­ler Tavga.

Kan måle effekt av hudpleie

– Hvor­for er fuk­tig­hets­skan­ning å anbefale?

– Vi kan fin­ne ut mye om hud­en din også uten skan­ning. Vi kjen­ner på hud­en og kart­leg­ger den ved å snak­ke med deg – både hvor­dan hud­en føles, sym­pto­mer på diver­se hud­pla­ger og hva slags hud­plei­eru­ti­ner du har. Men for­de­len med å skan­ne er at du får en måle­ver­di på fuk­tig­hets­ni­vå­et. En måling vil ofte under­byg­ge det vi har spurt om, sett og kjent på hud­en din. Hvis du kom­mer til­ba­ke etter 14 dager eller en måned, kan du måle om pro­duk­te­ne og hud­plei­eru­ti­ne­ne dine gir effekt, sier Tavga.

Tro­ver­di­ge råd

– De fles­te som lar seg måle tror at de må kjø­pe noe, men de skal ikke føle seg pres­set til kjøp. Jeg plei­er å sen­de med folk prø­ver hvis de er usik­re, even­tu­elt prø­ver på til­leggs­pro­duk­ter som serum og skrubb når de har kjøpt for eksem­pel dag­krem, for­tel­ler Tavga.

– Råde­ne jeg gir skal være tro­ver­di­ge, og ærlig­het er vik­tig for meg. Det er ditt valg som gjel­der, men ved å kart­leg­ge og skan­ne, kan vi gi en anbe­fa­ling på hva som er best for din hud, sier hun.

– Gir jeg gode råd, kom­mer kun­den som regel tilbake.

Her kan du skan­ne huden

Har du lyst til å fin­ne ut om hud­en din tren­ger mer fuk­tig­het, kan du prø­ve hud­skan­ning hos Vitusapotek lan­det rundt – gra­tis og ufor­plik­ten­de. Du fin­ner ditt nær­mes­te apo­tek på vitusapotek.no.

Dermalogica Special Cleansing gel
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Spec­i­al Cle­an­sing gel
Dermalogica Multi-Active Toner
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Mul­ti-Acti­ve Toner, 250 ml
Vichy Aqualia Thermal ansiktsserum
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Aqua­lia Ther­mal ansikts­se­rum, 30 ml
Gå til nettbutikk
La Roche-Posay Nutritic Intense Rich Cream
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Nut­ri­tic Inten­se Rich Cream, 50 ml
Gå til nettbutikk
Avène Gentle Scrub
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Gent­le Scrub, 50 ml
Dermalogica Age Smart Daily Superfoliant
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Age Smart Dai­ly Super­fo­li­ant, 57 g
La Roche-Posay Cicaplast B5 leppebalm
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Cica­plast B5 leppe­balm, 7,5 ml

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re