På sam­me måte som hud­en kan bli tør­re­re om vin­te­ren, pla­ges også man­ge av tør­re øyne i vin­ter­må­ne­de­ne. Ofte skjer det­te på grunn av den kal­de vin­den ute, i kom­bi­na­sjon med tørr, opp­var­met luft innendørs.

– Øyne­ne tør­ker ut når vi ikke kla­rer pro­du­se­re nok tårer, eller hvis tåre­ne for­dam­per for raskt, for­kla­rer Lyly Huynh, apo­tek­tek­ni­ker ved Vitusapotek Oslo City.

I til­legg til at øyne­ne føles trre og klør, er svie, irri­ta­sjon og rødhet van­lig. Noen blir fak­tisk pla­get med ren­nen­de øyne.

LES OGSÅ: Pleie av eks­tra tør­re hender

Tørre øyne kan forebygges

Lyly for­tel­ler at det er mulig å fore­byg­ge pla­ge­ne ved å ta noen enk­le forhåndsregler.

– Du kan for eksem­pel unn­gå å ha luft som blå­ser direk­te inn i øyne­ne dine, ved å bru­ke sol­bril­ler på dager med mye vind.

Det er også lurt å være for­sik­tig ved bruk av hår­fø­ner og sør­ge for at ikke varme­ap­pa­rat står ret­tet mot ansik­tet ditt.

I til­legg bør du hvi­le øyne­ne i ny og ne, ved å ta pau­ser fra akti­vi­te­ter som lesing eller arbeid ved data­skjer­mer. Husk også å bru­ke svøm­me­bril­ler når du svømmer!

Det er også vik­tig å være opp­merk­som på at tør­re øyne kan være en bivirk­ning av medi­sin­bruk.

God lindring med øyedråper

Hel­dig­vis er det hjelp å få. Vitusapotek har et bredt sort­i­ment av øye­drå­per som gir effek­tiv lind­ring for røde, såre og irri­ter­te øyne.

MULIGE ÅRSAKER TIL TØRRE ØYNE

  • Alder. Man­ge eld­re får redu­sert tåre­væske­pro­duk­sjo­nen med årene
  • Tørt inne­kli­ma, klima­an­legg og luftforurensning
  • Arbeid foran PC-skjerm over lang tid uten pause
  • Sjø­grens syndrom
  • Til­stop­pe­de talg­kjert­ler, ofte av sminke
  • Enkel­te medisiner

Kil­de: Vitusapotek.no

Øye­drå­per og øye­gel skal beskyt­te øyne­ne og gi øyne­ne kuns­tig tåre­væs­ke når øyne­ne ikke kla­rer  å pro­du­se­re nok selv.

- Ofte er du nødt til å prø­ve for­skjel­li­ge typer for å fin­ne fram til noen som pas­ser for deg. Der­som du ald­ri har brukt øye­drå­per før, anbe­fa­les det å star­te med en tynt­fly­ten­de type. Om dis­se ikke gir nok fuk­tig­het, kan du gå over til øye­drå­per som er mer tyktflytende.

Gå gjer­ne inn­om ditt nær­mes­te Vitusapotek og få gode råd.

Øyedråper og kontaktlinser

– Bru­ker du kon­takt­lin­ser, kan også bru­ke øye­drå­per, men kun de som ikke inne­hol­der kon­ser­ve­rings­mid­del. Om du skal bru­ke øye­drå­per med kon­ser­ve­rings­mid­del, må du ta ut lin­se­ne før dryp­ping, for­tel­ler Lyly.

Om pro­ble­met er kos­me­tisk, fin­nes det fle­re øye­drå­per som kan bed­re røde øyne.

– Hos Vitusapotek har vi øye­drå­per mot røde øyne som er tes­tet og god­kjent, men vær for­sik­tig med å bru­ke drå­pe­ne for ofte og over for lang tid. Og vær spe­si­elt for­sik­tig med å kjø­pe sli­ke drå­per på nett eller på uten­lands­rei­ser, adva­rer Lyly.