Viyan

Man­ge kvin­ner får så ster­ke smer­ter ved men­sen at det går utover jobb, sko­le og akti­vi­te­ter. Det er nes­ten rart at noe som er så natur­lig for kvinne­krop­pen, nem­lig men­strua­sjons­syk­lu­sen, skal gjø­re så vondt for enkelte.

To typer smerter ved mensen

Dys­menoré, eller det vi kal­ler smerte­ful­le mens­smer­ter, er van­lig blant kvin­ner i men­stru­e­ren­de alder. Rundt 10 pro­sent av kvin­ner som opp­le­ver dys­menoré er så pla­get at de blir arbeids­uføre førs­te menstruasjonsdag.

– Det fin­nes to typer smer­ter ved men­sen: pri­mær og sekun­dær dysme­moré, for­tel­ler infor­ma­sjons­far­ma­søyt Viyan Tarin ved Vitusapotek Jern­bane­tor­get i Oslo.

LES OGSÅ: Maten som gir deg nok jern

Primær dysmenoré

Pri­mær dys­menoré kom­mer av kram­per i liv­mo­ren. Dis­se kram­pe­ne antar man for­år­sa­kes av noen stof­fer som heter prostag­lan­di­ner som dan­nes i liv­mor­slim­hin­nen etter eggløsningen.

– Det­te er en helt natur­lig pro­sess, men hos noen pro­du­se­res det mer prostag­lan­di­ner enn hos and­re, og det fører til stør­re smer­ter, for­tel­ler Viyan Tarin.

Smer­te­ne kom­mer ofte i ned­re del av magen, og kan strå­le ut til ryg­gen og inn­si­den av låre­ne. De star­ter ofte noen timer før men­strua­sjon og varer som regel bare i ett døgn, men noen kan være pla­get i fle­re dager.

Smer­te­ne kan også være led­sa­get rødhet og ansikts­var­me, hode­pine, kval­me og brek­nin­gerdia­ré, svim­mel­het og blek­het  som kan være tegn på blodtrykksfall.

Sekundær dysmenoré

Sekun­dær dys­menoré har ofte en baken­for­lig­gen­de årsak. Den kan skyl­des orga­nis­ke for­and­rin­ger, syk­dom i under­liv og bek­ken, eller irri­ta­sjon i slimhinner.

Bruk av spi­ral, mus­kel­knu­ter i liv­mo­ren eller edo­me­trio­se kan ofte være grun­nen til at man får sekun­dær dys­menoré. Ofte star­ter smer­te­ne fle­re timer eller dager før men­strua­sjon, og blir bed­re ved blødningsstart.

– Fer­ti­le kvin­ner i alle alders­grup­per kan ram­mes av sekun­dær dys­menoré, og til­stan­den kan opp­stå selv etter man­ge år med smerte­løse men­strua­sjo­ner, sier farmasøyten.

Artik­ke­len fort­set­ter under bildet

Ibux 400 mg
Gå til nett­bu­tikk
Ibux 400 mg, 20 tabletter
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk

Fort­set­tel­se av artikkel:

LES OGSÅ: Når tren­ger jeg kosttilskudd?

Tidlig behandling gir best lindring

– Det er vik­tig å fin­ne årsak til smer­te­ne. Der­som du har svært ster­ke smer­ter ved men­sen,  bør du opp­søke lege­hjelp. Det­te gjel­der sær­lig kvin­ner som opp­le­ver smer­ter ved men­sen etter fle­re år med men­strua­sjon uten pla­ger, under­stre­ker far­ma­søyt Viyan Tarin.

– Effek­ti­ve lege­mid­ler ved men­strua­sjons­smer­ter er NSAIDs

Hun tip­ser om at for man­ge kan en varme­flas­ke på magen, eller et tep­pe pak­ket rundt livet, gi god lind­ring mot mens­smer­te­ne. Det fin­nes også sto­re varme­plas­ter med varme­ef­fekt som varer i fle­re timer.

And­re gan­ger trengs det smerte­stil­len­de medi­si­ner i til­legg, men hvil­ke typer smerte­stil­len­de er best?

– Effek­ti­ve lege­mid­ler mot smer­ter ved men­sen er  NSAIDs som har virke­stof­fe­ne naprok­sen eller ibu­pro­fen, for­tel­ler far­mas­øy­et. NSAIDs fin­ner du i pro­duk­ter som Ibux, Vol­tarol, Prox­an, Naprox­en og Nuro­fen.

NSAIDs redu­se­rer pro­duk­sjon av prostag­lan­di­ner som er årsa­ken til sym­pto­me­ne. NSAIDs bør tas ved det førs­te tegn til mur­ring i magen, sier farmasøyten.

For­skjel­li­ge NSAIDs kan du kjø­pe resept­fritt på apo­te­ke­ne . Noen bør ikke bru­ke NSAIDs, blant annet de som har ast­ma. Gå inn­om ditt nær­mes­te Vitusapotek, der vil du vei­led­ning av en farmasøyt.

LES OGSÅ: Hjelp når du ikke får sove

Artik­ke­len fort­set­ter under bildet

Paracet 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet 500 mg, 20 tabletter
Gå til nettbutikk
Pinex 500 mg brusetabletter
Gå til nett­bu­tikk
Pinex 500 mg, 20 brusetabletter
Gå til nettbutikk
Paracetduo 500/65 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet­duo 500/65 mg, 10 brusetabletter
Panodil Zapp 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pano­dil Zapp 500 mg, 20 tabletter
Pinex smeltetabletter 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pinex 500 mg, 12 smeltetabletter
Paracet Brusetabletter 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet Brusetab­let­ter 500 mg
Gå til nettbutikk
Paracet Mikstur 24 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet Miks­tur 24 mg/ml, 60 ml

Fort­set­tel­se av artikkel:

Smertestillende uten NSAIDs

Gene­relt er smerte­stil­len­de med virke­stof­fet para­ceta­mol første­val­get som smerte­stil­len­de, og man­ge får lind­ring av men­strua­sjons­smer­te­ne ved bruk av pro­duk­ter som Para­cet, Pano­dil og Pinex.

Også pro­duk­ter med virke­stof­fet fenazon i kom­bi­na­sjon med kof­fein, slik som Fanal­gin og Fenazon kan gi lind­ring av smer­ter ved men­sen sam­ti­dig som de er litt oppkvikkende.

LES MER: Alt du bør vite om resept­frie medi­si­ner mot smer­ter og feber