kristoffer_roald

For­eld­re vet som regel at smer­ter hos barn opp­le­ves som ster­ke­re enn for oss voks­ne. Og når bar­na har det vondt, vil vi gjø­re alt for at de skal få det bedre.

– Sam­ti­dig bør man være restrik­tiv med å medi­si­ne­re bar­na når det ikke nød­ven­dig, sier far­ma­søyt Kris­tof­fer Roald Nygård som er besty­rer ved Vitusapotek Sykkylven.

Her gir han deg svar på 6 vik­ti­ge spørs­mål rund smerte­stil­len­de og feber­dem­pen­de medi­si­ner til baby­er og småbarn.

LES MER: Det­te bør du vite om smerte­stil­len­de og feber­dem­pen­de medikamenter

1. Hvilke typer smertestillende anbefales til småbarn?

– Ved smer­ter hos barn, gjel­der det sam­me som til voks­ne: Para­ceta­mol er første­val­get til barn uan­sett alder. Medi­ka­men­ter med para­ceta­mol gir få bivirk­nin­ger sam­ti­dig som de gir effek­tiv lind­ring mot smer­ter, sier farmasøyten.

Para­ceta­mol kom­mer også i man­ge for­mer, for eksem­pel gra­nu­lat, stikk­pil­ler, tab­let­ter, smel­te­tab­let­ter og miks­tur (fly­ten­de). Para­cet har smerte­stil­len­de og feber­dem­pen­de medi­ka­men­ter til­pas­set barn på for­skjel­li­ge alderstrinn.

– Ved kval­me og opp­kast, er stikk­pil­ler et godt alter­na­tiv ved smer­ter hos barn, tip­ser Kris­tof­fer Roald Nygård.

– Har du litt stør­re barn som frem­de­les synes det er vans­ke­lig å svel­ge tab­let­ter, kan du gjer­ne gi dem smerte­stil­len­de medi­si­ner i form av gra­nu­lat, miks­tur eller smeltetablett.

LES OGSÅ: Dis­se barne­syk­dom­me­ne bør du vite om

2. Når er det greit å gi smertestillende til babyer og småbarn?

Før bar­na har lært å pra­te kan det være vans­ke­lig å vite hva slags smer­ter de har, og om medi­si­ner er nød­ven­dig for å lind­re smertene.

– Det kan være vans­ke­lig å tol­ke de mins­te og vite om smer­te­ne deres er så ster­ke at de tren­ger medi­si­ner. Her fin­nes det ikke noe enkelt svar. Det er en vur­de­ring for­eld­re­ne må ta på bak­grunn av hvor­dan de kjen­ner sine barn, sier far­ma­søyt Nygård.

– Men det skal all­tid være en indi­ka­sjon på at bar­net vir­ke­lig har det vondt. Smerte­stil­len­de skal ikke være noe man tyr til ved førs­te tegn til ube­hag, under­stre­ker han.

LES OGSÅ: 7 råd som lind­rer vannkopper

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Paracet smeltetablett 250 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet smel­te­tab­lett 250 mg med banan­smak, 12 tabletter
Pinex mikstur 24 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Pinex miks­tur 24 mg/ml, 60 ml
Paracet Stikkpille 60 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet Stikk­pil­le 60 mg, 10 stk.
Pinex 250 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pinex 250 mg, 10 stikkpiller
Pinex 500 mg brusetabletter
Gå til nett­bu­tikk
Pinex 500 mg, 20 brusetabletter
Pamol smeltetablett med banansmak 250 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pamol smel­te­tab­lett med banan­smak 250 mg, 12 stk.
Pinex granulat med jordbærsmak 250 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pinex gra­nu­lat med jord­bær­smak 250 mg, 10 stk. doseposer
Paracet 500 mg, 20 brusetabletter
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet 500 mg, 20 brusetabletter
Pinex smeltetabletter 250 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pinex 250 mg, 12 smeltetabletter
Paracet Mikstur 24 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet Miks­tur 24 mg/ml, 60 ml
Paracet Stikkpille 125 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet Stikk­pil­le 125 mg, 10 stk.

3. Finnes det andre metoder som kan lindre smerter hos barn?

– Noen til­stan­der og ska­der kan lind­res uten bruk av medi­ka­men­ter, mens and­re kan­skje kre­ver en kom­bi­na­sjon. Berø­ring som stry­king, klem­mer og mas­sa­sje, eller det å få poden til å slap­pe av eller foku­se­re på noe annet, kan mins­ke opp­le­vel­sen av smer­te hos barn, sier Kris­tof­fer Roald Nygård.

LES OGSÅ: Slik plei­er du sår babyhud

4. Hvilke råd har du rundt febernedsettende medisiner til barn?

Feber i seg selv er som oftest ikke far­lig, den er en natur­lig del av krop­pens syk­doms­be­kjem­pel­se, sier farmasøyten.

Små barn får let­te­re feber enn voks­ne og kan fort kjen­nes var­me ut.

– Husk at all­menn­til­stan­den er mer vik­tig enn selve tem­pe­ra­tu­ren. Om bar­net drik­ker, er opp­merk­somt, spi­ser eller leker, er det ingen grunn til å gi medi­si­ner for å dem­pe febe­ren. Det er først nød­ven­dig om den lil­le ikke vil ta til seg mat og drik­ke, sier Kris­tof­fer Roald Nygård.


Feber i seg selv er som oftest ikke farlig

Der­som bar­net blir bevisst­løst og får feber­kram­per, bør du sna­rest ta kon­takt med lege.

– Ellers bør du være klar over at feber øker væske­ta­pet. Pass der­for all­tid på at bar­net får i seg nok drik­ke, påpe­ker han.

Det er også vik­tig med nøy­ak­tig måling av kroppstemperaturen.

– Å måle tem­pe­ra­tu­ren i ende­tar­men er det mest nøy­ak­ti­ge, men om bar­net sover og du ikke vil vek­ke det, kan du bru­ke et digi­talt panne­ter­mo­me­ter i ste­det, tip­ser farmasøyten.

LES OGSÅ: Det­te bør du ha i hjemmeapoteket

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

barn smerte

SMERTESTILLENDE ELLER IKKE? Det er ikke all­tid lett å vite hvor­dan man kan hjel­pe når bar­na er små og ikke kan for­kla­re hvor det gjør vondt.

5. Er det sant at sjansene for å utvikle astma øker om barn får Paracet i sitt første leveår?

– Det er sant at para­ceta­mol har vært for­bun­det med utvik­ling av ast­ma, men forsk­nin­gen slår ikke fast at Para­cet er årsa­ken. Det kan også være at barn som i utgangs­punk­tet har luft­veis­pro­ble­mer ofte­re blir gitt Para­cet, enn barn som ikke har dis­se pro­ble­me­ne. Der­for har man ikke end­ret ret­nings­lin­je­ne i bru­ken av para­ceta­mol ved smer­ter hos barn. Para­ceta­mol reg­nes fort­satt som det sik­res­te smerte­stil­len­de mid­de­let man kan gi de minste.

Men som med all medi­sin, og spe­si­elt når det gjel­der barn, er det vik­tig å ikke over­skri­ve de anbe­fal­te dose­ne, eller bru­ke medi­si­ner uten at det er påkrevd, under­stre­ker far­ma­søyt Kris­tof­fer Roald Nygård.

LES OGSÅ: Slik gir du første­hjelp til små barn

6. Er det noen triks for å gjøre det mindre ubehagelig for barnet å få en stikkpille?

– Det er vik­tig å fin­ne en stil­ling som gjør at bar­net slap­per av, gjer­ne med bøy­de knær. Fukt stikk­pil­len med lun­ket vann slik den glir let­te­re,  tip­ser farmasøyten.

– Å dis­tra­he­re bar­net slik at det er kon­sen­trert med noe annet, kan være lurt. Og husk at den but­te enden skal inn først.

LES OGSÅ: God første­hjelp på hytta

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re