Nina Øien, apo­tek­tek­ni­ker hos Vitusapotek Barco­de-Bjør­vi­ka i Oslo.

– Gled deg over vår­sola og tiden vi har foran oss, sier apo­tek­tek­ni­ker Nina Øien som job­ber ved Vitusapotek Barco­de-Bjør­vi­ka i Oslo.

– Sola gir oss mye ener­gi, vi kan bli mer til­fred­se, den kan sti­mu­le­re hjer­nen så vi blir mer posi­ti­ve og noen blir mer bero­li­get av sol­ly­set og var­men, sier hun.

I til­legg hjel­per solen hud­en med å dan­ne det vik­ti­ge D‑vitaminet .

– Her er det bare å gle­de seg, og med godt solvett slip­per du hud­ska­de­ne over­dre­ven soling med dår­lig beskyt­tel­se kan gi.

Her gir hun deg sine bes­te råd før du rig­ger deg til i sol­veg­gen.

Huden er uforberedt på sol

Vi leng­ter ofte etter solen når vår­en er til­ba­ke med var­me­re og lyse­re dager. Man­ge av oss er ras­ke til å gå ut og nyte de dei­li­ge sol­strå­le­ne.

– Vi glem­mer fort å smø­re og beskyt­te oss med sol­krem, sol­stift og sol­bril­ler. Sol­for­bren­nin­ge­ne kom­mer raskt, og jo lyse­re hud, desto mer utsatt er du, sier Nina Øien.

– Etter en lang vin­ter med lite sol, har ikke hud­en fått mulig­het til å opp­ar­bei­de noe sær­lig egen­be­skyt­tel­se. Uten opp­ar­bei­det egen­be­skyt­tel­se, er vi eks­tra utsatt for å bli sol­brent, sier hun.

Hud­ens natur­li­ge beskyt­tel­se dan­nes fak­tisk av å være i solen ved at vis­se cel­ler i hud­en pro­du­se­rer mela­nin, et farge­stoff som leg­ger seg som et beskyt­ten­de skjold og gir deg brun far­ge i hud­en. Om vår­en har ikke hud­en ruk­ket å pro­du­se­re nok mela­nin og er eks­tra utsatt for sol­for­bren­nin­ger.

Godkjente solkremer

Det er man­ge sol­kre­mer å vel­ge i, så det gjel­der å vel­ge rik­ti­ge sol­pro­duk­ter til­pas­set hud­type, hud­til­stand, hvor du skal rei­se og hva du skal gjø­re av akti­vi­te­ter.

HVOR STERKE ER UV-STRÅLENE?
Hvor kraf­tig UV-strå­le­ne fra sola er, avhen­ger blant annet av hvor tykt sky­dek­ket er, tyk­kel­sen på ozon­la­get, hvor du befin­ner deg og når på dagen det er.
Styr­ken på UV-strå­lin­gen, angis som UV-indeks. Om som­mer­en er den høy­est, men er du på fjel­let tid­li­ge­re på året og med snø rundt deg, vil reflek­sjo­ne­ne gjø­re at UV-indek­sen blir på midt­som­mer nivå.

Kjø­per du sol­pro­duk­ter hos Vitusapotek, kan du være trygg på at pro­duk­te­ne har gått gjen­nom en grun­dig kva­li­tets­kon­troll og god­kjen­nings­pro­sess. Pro­duk­te­ne er også EU-god­kjen­te. Det inne­bæ­rer at du vet at du får den fak­tis­ke sol­be­skyt­tel­sen som er opp­gitt. UVB-beskyt­tel­sen angis som spf på pro­duk­tet, og UVA-beskyt­tel­sen er minst en tredje­del av UVB-beskyt­tel­sen.

Hos Vitusapotek har vi man­ge ansat­te med god kom­pe­tan­se på hud. Gå inn­om ditt nær­mes­te Vitusapotek for en gra­tis og ufor­plik­ten­de hud­ana­ly­se, og få med deg gode tips om sol­kre­mer og hvor­dan du bru­ker dem rik­tig. Det er en kjent sak at de aller fles­te av oss smø­rer med for lite sol­krem og for sjel­dent til å få beskyt­tel­sen hud­en tren­ger sier Nina Øien.

LES OGSÅ: Det­te betyr mer­kin­gen på sol­kre­men din

Bruk høy nok faktor!

Sol­ska­der kom­mer av at man utset­tes for UV-stå­ling, og UV-strå­le­ne har uli­ke bølge­leng­der og med ulik effekt på hud­en. God beskyt­tel­se mot UVA- og UVB-strå­ler er vik­tig for å unn­gå sol­for­bren­ning, samt for å behol­de en sunn hud og for­hind­re for tid­lig ald­ring.

FORSKJELLEN UVA- OG UVB-STRÅLER
UVA = Ald­ring. UVA-strå­le­ne går dypest ned i hud­en og kan gjø­re ska­de. UVA bry­ter ned kol­la­gen i hud­en, noe som på sikt kan føre til at hud­en blir både tyk­ke­re, gro­ve­re og gir deg ujevn hud­tone på grunn av pig­men­te­rin­ger. I til­legg kan strå­le­ne ska­de cel­ler som sene­re kan gjø­re at man utvik­ler hud­kreft.
UVB = Brent hud. UVB-strå­le­ne går ikke så dypt i hud­en som UVA. UVB-strå­le­ne trig­ger hud­en til å dan­ne egen beskyt­tel­se (mela­nin) og sør­ger for pro­duk­sjon av vita­min D i hud­en. Bare pass på at du ikke over­dri­ver solin­gen og soler deg uten beskyt­tel­se.

–  Du bør bru­ke sol­krem med mini­mum fak­tor 15, etter anbe­fa­ling fra Kreft­for­enin­gen. Har du en lys hud­type, bør du gå for en høy­ere fak­tor, sier apo­tek­tek­ni­ke­ren.

– Om vår­en er hud­en eks­tra utsatt for sol­ska­der, så her kan du med for­del bru­ke fak­tor 30–50 på ansikt, hals, bryst og hen­der.

Dis­se kropps­de­le­ne er mer i sola enn res­ten av krop­pen, sier hun.

Etter en lang dag i solen tren­ger ansik­tet rens for å få av sol­krem­res­ter, og gjer­ne et  serum pluss ansikts­krem som gir godt med fuk­tig­het og pleie. Kom inn­om ditt nær­mes­te Vitusapotek og få tips om ansikts­rens, serum og pleien­de ansikts­kre­mer som pas­ser din hud.

Lær deg smørevett!

Det hol­der ikke bare å smø­re seg med høy fak­tor. Du må sør­ge for å smø­re nok. En hånd­full er som regel nok til hele krop­pen , og bru­ker man solspray bør man påfø­re i to omgan­ger for å opp­nå god nok sol­be­skyt­tel­se.

Bruk gjer­ne vann­fast eller svært vann­fast sol­krem om du er i akti­vi­tet og svet­ter, eller er mye i vann. Smør deg hyp­pig, minst hver and­re til tred­je time, og for­sterk gjer­ne eks­tra utsat­te par­ti­er som nese­tip­pen, ører osv., med en sol­stift med spf 50, sier apo­tek­tek­ni­ke­ren.

Vitusapotek har et stort utvalg av sol­stif­ter og sol­be­skyt­tel­se til lep­pe­ne.

– Per­son­lig plei­er jeg all­tid  å smø­re meg godt før jeg går ut i solen – gjer­ne rundt  20 minut­ter før jeg drar ut . Ellers har jeg gjer­ne med meg en liten sol­krem, en sol­stift og all­tid sol­bril­ler  om jeg skal på tur eller ut og tref­fe ven­ner. Sol­kre­mer for ansik­tet tar ikke stor plass i ves­ka, og du fin­ner også noen sol­pro­duk­ter  i lom­me­for­mat tip­ser Nina Øien. Hun har noen pro­duk­ter hun er eks­tra glad i.

– Noen av mine sol­fa­vo­rit­ter er Cli­ni­derm Sun Face Light & Mati­fy­ing SPF 25 for ansik­tet og Cli­ni­derm Sun Lotion SPF 25 for res­ten av krop­pen.

LES OGSÅ: Sjekk hvor mye du må smø­re deg

Husk barnehuden

Sol­ska­de­ne du får i ung alder, vil vises på hud­en med åre­ne, blant annet gjen­nom for tid­lig ald­ring og økt fare for sen­ska­der og hud­kreft. Der­for vil sol­be­skyt­tel­se alle­re­de fra bar­net er født, være vik­tig.

Beskytt bar­na med sol­krem fra ca. ett­års­al­de­ren. Før det­te skal de ikke være i direk­te sol. Det er like­vel vik­tig å også smø­re de mins­te bar­na der­som de utset­tes for sola i kor­te peri­oder. Man­ge fore­trek­ker å bru­ke sol­pro­duk­ter med par­tik­kel­fil­ter til de aller mins­te. Det beskyt­ter godt og man kan se hvor bar­net er smurt. Spør oss i Vitusapotek hva som er lurt for ditt barn.

Barn bør også bru­ke sol­bril­ler på lik lin­je med voks­ne, og en caps eller annen beskyt­tel­se på hodet. De bør også få en pau­se fra solen og helst opp­hol­de seg mest i skyg­ge om de er vel­dig små.

Smør deg nok i Syden

Men ikke alle drar til fjells og opp­sø­ker snø­en i pås­ken. Noen drar hel­ler sør­over til var­me­re strøk for å møte som­mer­en.

– Der vil man også med en kropp som har vært i «vin­ter­dvale» og uten noen som helst opp­ar­bei­det natur­lig beskyt­tel­se, være eks­tra utsatt for sol­ska­der, sier Nina Øien. Hun anbe­fa­ler å kjø­pe med sol­krem hjem­me­fra. Hos Vitusapotek er alle sol­kre­me­ne kva­li­tets­sik­ret og god­kjent etter EU-stan­dard.

Jo nær­me­re ekva­tor du kom­mer, desto ster­ke­re blir UV-strå­le­ne. Vann og sand reflek­te­rer og for­ster­ker også UV-strå­le­ne. Der­for er det vik­tig å være eks­tra påpas­se­lig med god og nok smø­ring når hud­en tref­fer sola for førs­te gang etter en lang vin­ter.

– Er jeg i var­me­re strøk så har jeg gjer­ne med en tynn blu­se /sjal og en caps/solhatt til bruk når sola er på sitt ster­kes­te. Det er også lov å gå i skyg­gen noen timer midt på dagen, sier Nina Øien.