Ben­brudd og vin­ter hører dess­ver­re alt­for godt sammen.

– Nor­ge er sam­men med and­re skan­di­na­vis­ke land på ver­dens­top­pen i hofte­brudd hos kvin­ner, for­tel­ler far­ma­søyt Alek­san­dar Rakice­vic ved Vitusapotek Sandenes.

Hel­dig­vis er det mye du kan gjø­re for å fore­byg­ge ben­brudd. Det du kan gjø­re umid­del­bart er å anskaf­fe deg brodder.

God sikring med brodder

Brod­der fin­nes for alle behov: Enk­le og små brod­der du kan ha i ves­ken og som raskt og enkelt fes­tes på, mer soli­de brod­der for deg som vil ha skik­ke­lig grep og brod­der til løpe­tu­ren.

–  Hos Vitusapotek har vi også Nor­dic Walking Easy Grip Brod­der som enkelt kan tas på med en hånd og som sit­ter solid rundt hælen. Brod­de­ne fal­ler ikke av og i og med at hælen for­la­ter bak­ken først hvis du skul­le skli på isen, vil du ha et godt grep på glatta.

Det fin­nes også brod­der for barn som vil ut på glatta.

LES OGSÅ: Gode råd når du har vondt i magen

Benbrudd etter overgangsalderen

Du kan også sør­ge for å gjø­re skje­let­tet mer robust med rik­ti­ge grep.

Ben­skjør­het ram­mer man­ge. De fles­te over 75 år har ben­skjør­het i stør­re eller mind­re grad, på grunn av alde­ren, for­tel­ler far­ma­søyt Alek­san­dar Rakice­vic ved Vitusapotek Sandenes.

– Kvin­ner etter over­gangs­al­de­ren er mest utsatt for ben­brudd. Grun­nen er som regel for­di de har ned­satt nivå av hor­mo­net østro­gen, for­tel­ler han.

Grun­nen til at østro­ge­net spil­ler inn, er at det­te hor­mo­net påvir­ker balan­sen mel­lom nydan­nel­se og ned­bry­ting av bein.

– I til­legg er det noen syk­dom­mer og medi­si­ner som kan for­år­sa­ke ben­skjør­het i alle alders­grup­per, for­tel­ler Rakicevic.

LES OGSÅ: Slik plei­er du hud­en etter overgangsalderen

Maten for ben og knokler

Du har sik­kert hørt at kal­si­um er vik­tig for et sterkt skje­lett, men viss­te du at vita­min D spil­ler en like vik­tig rol­le? Det­te vita­mi­net er nem­lig nød­ven­dig for at krop­pen skal kun­ne ta til seg kal­siu­met du får i deg i maten og der­med fore­byg­ge et skjørt skje­lett og benbrudd.

Det er alt­så ikke nok å spi­se nok kal­si­um. Du må også sør­ge for at krop­pen kla­rer å ta det opp.

Musk­le­ne tren­ger hele tiden kal­si­um. Uten nok til­før­sel av kal­si­um, må musk­le­ne tap­pe av krop­pens eget kal­sium­la­ger, nem­lig skje­let­tet. Og der­med risi­ke­rer du et svek­ket skje­lett og stør­re sjan­se for benbrudd.

Man­ge mat­va­rer inne­hol­der kal­si­um, for eksem­pel melke­pro­duk­ter og brokkoli.

Fet fisk og tran er gode kil­der til D‑vitamin.

LES MER: Så enkelt får du i deg mer D‑vitamin

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Nycoplus calcium m/K & D3-vitamin Tabletter 75 mikrog/5 mikrog/500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus cal­ci­um m/K & D3-vita­min Tab­let­ter 75 mikrog/5 mikrog/500 mg
Gevita vitamin D Tyggetabletter 10 mikrogram
Gå til nett­bu­tikk
Gevi­ta vita­min D Tyg­ge­tab­let­ter 10 mikro­gram, 100 stk.
Möller's Pharma Mikstur
Gå til nett­bu­tikk
Möl­ler’s Phar­ma Mikstur
Nycoplus D3-vitamin 10 mg
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus D3-vita­min 10 mg, 100 tabletter
Nycoplus calcium tyggetabletter 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus cal­ci­um tyg­ge­tab­let­ter 500 mg, 100 stk.
Nycoplus Calcigran Tyggetabletter 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus Cal­ci­gran Tyg­ge­tab, 500 mg/200 IE
D-Pearls 20 mg
Gå til nett­bu­tikk
D‑Pearls 20 mg, 40 kapsler
Nycoplus D3-Vitamin 80 mikrogram
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus D3-Vita­min 80 mikro­gram, 100 tabletter

Kosttilskudd som styrker skjelettet

Det er all­tid best å spi­se van­lig mat med rik­tig sam­men­set­ning for å få i seg vita­min D og kal­si­um, men for man­ge kan det være vans­ke­lig å få i seg nok av det vik­ti­ge D‑vitaminet i kom­bi­na­sjon med kalsium.

– Får du ikke i deg nok kal­si­um og D‑vitamin via kost­hol­det, bør du kom­pen­se­re med å ta kost­til­skudd med kal­si­um og vita­min D, sier Alek­san­dar Rakicevic.

Hos Vitusapotek har vi et stort utvalg av kost­til­skudd med både kal­si­um og D‑vitamin, samt pro­duk­ter med en kom­bi­na­sjon av dis­se slik som Nyco­p­lus Cal­ci­gran Tyg­ge­tab­let­ter og Wei­fa kal­si­um med D‑vitamin.

Spør om hjelp hos ditt nær­mes­te Vitusapotek.

LES OGSÅ: Slik får du krop­pen til å ta opp kal­si­um fra maten

Hold deg aktiv med brodder

– Tre­ning bidrar med å styr­ke skje­let­tet. Det er kjent at eld­re som er aktive med idrett og lig­nen­de er mind­re utsatt for å få benskjørhet.

Husk bare på å ta på brod­der når du skal ut på glat­ta, og spe­si­elt om du er i en alder eller har en helse­til­stand hvor det er fare for at du er ben­skjør og der­med stør­re risi­ko for ben­brudd. Hos Vitusapotek har vi et godt utvalg av brod­der  som pas­ser til ulik bruk, sier farmasøyten.

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

LES OGSÅ: Der­for er gåtu­ren så bra for helsen din

Gå til nettbutikk
Nordic Grip Running brodd
Gå til nett­bu­tikk
Nor­dic Grip Run­ning brodd
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Nordic Grip Running Pro
Gå til nett­bu­tikk
Nor­dic Grip Run­ning Pro

Sjekk risiko for benbrudd

Noen er mer utsatt for ben­brudd: De som har oste­opo­ro­se (ben­skjør­het). Den­ne til­stan­den ram­mer oftest kvin­ner etter over­gangs­al­de­ren, og jo eld­re du er, desto stør­re sjan­se er det for å bli benskjør.

– Du kan fin­ne ut om du har ben­skjør­het ved å få tatt et rønt­gen­bil­de av hån­den eller en rygg­vir­vel, for å sjek­ke tett­he­ten i knok­le­ne, for­tel­ler Rakicevic.

I risiko­grup­pe­ne tes­ter man det­te rutine­mes­sig, spe­si­elt om du ofte får ben­brudd av akti­vi­te­ter som van­lig­vis ikke bur­de for­år­sa­ke det.

Ta kon­takt med fast­le­gen din hvis du øns­ker er i fare­so­nen for  å ben­skjør­het (oste­opo­ro­se).

LES OGSÅ: Maten som gir deg rike­lig med jern