Farmasøyt Linda Liereng

Far­ma­søyt Lin­da Lier­eng, Vitusapotek Sand­går­den på Gjø­vik. (Foto: Petter Berg/Sempro AS)

Det å svet­te er en nyt­tig kropps­funk­sjon og fak­tisk nød­ven­dig for å over­le­ve, men for man­ge kan svet­ting bli en pla­ge i livet.

Her gir far­ma­søyt Lin­da Lier­eng deg svar på 9 spørs­mål om svet­ting og hva du kan gjø­re for å dem­pe svet­ten og svettelukten.

LES OGSÅ: Hjelp mot fot­svet­te og vond lukt

1. Hva er egentlig svette?

– Det­te er krop­pens måte å regu­le­re tem­pe­ra­tu­ren på. Svette­kjert­le­ne gjør at væs­ke kom­mer ut gjen­nom hud­en. Krop­pen bru­ker var­me for å for­dam­pe væs­ken og der­med syn­ker kropps­tem­pe­ra­tu­ren, for­tel­ler far­ma­søyt Lin­da Liereng.

LES OGSÅ: Få kon­troll over vond kroppslukt

2. Hvorfor svetter noen mer enn andre?

– Det­te er med­født og i man­ge til­fel­ler arve­lig. Svet­ting sty­res av nerve­sys­te­met og kan ikke kon­trol­le­res. Noen svet­ter når de blir ner­vø­se og stres­set, for­tel­ler farmasøyten.

Det har vist seg at dem med tørr og blek hud har fær­re svette­kjert­ler enn and­re og der­med svet­ter de mind­re en for eksem­pel dem med fete­re hud som har fle­re svettekjertler.

LES OGSÅ: Drik­ker du for mye vann?

3. Hvor svetter vi mest?

– Stress, ner­vø­si­tet, red­sel og psy­kis­ke påkjen­nin­ger gjør at vi svet­ter mest i hen­de­ne og på føt­te­ne, i ansik­tet og under arme­ne, sier Lin­da Liereng.

Fysis­ke belast­nin­ger som tre­ning, gjør at du svet­ter på hele kroppen.

LES OGSÅ: Slik kan du unn­gå gnagsår

4. Hvorfor lukter svette vondt?

Det er ikke svet­ten som luk­ter, men bakterier.

– «Fersk» svet­te rett etter tre­nings­øk­ten luk­ter ikke noe, men når den blir lig­gen­de på hud­en kom­mer bak­te­ri­e­ne, og det er dis­se som luk­ter, for­tel­ler far­ma­søyt Lin­da Liereng.

LES OGSÅ: Slik gjør du gåtu­ren til en treningsøkt

5. Er det noe som kan trigge svetting?

Stress, tett­sit­ten­de klær, alko­hol, sterk mat og kof­fein er blant tin­ge­ne som kan gjø­re at du svet­ter mer.

– Går du på medi­si­ner kan svette­luk­ten også end­re seg, fotel­ler farmasøyten. .

LES OGSÅ: Berit Nord­strands tips mot stress og neg­a­ti­ve tanker

Teks­ten fort­set­ter etter produktkarusellen.

L'Occitane Aroma refresh deodorant
Gå til nett­bu­tikk
L’Oc­ci­ta­ne Aro­ma refresh deodo­rant, 50 ml
Vidi Mann antiperspirant uten parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Vidi Mann anti­per­spi­rant uten par­fy­me, 75 ml
Vichy antiperspirant deodorant roll-on 72h Stress Resist
Gå til nett­bu­tikk
Vichy anti­per­spi­rant deodo­rant roll-on 72h Stress Resist, 50 ml
Neutral Deo Roll-on
Gå til nett­bu­tikk
Neut­ral Deo Roll-on, 50 ml
Declaré Fresh Antiperspirant
Gå til nett­bu­tikk
Decla­ré Fresh Anti­per­spi­rant, 50 ml
Stop 24 roll-on
Gå til nett­bu­tikk
Stop 24 roll-on, 60 ml
Cosmica Men Original Deo med parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Men Ori­gi­nal Deo med par­fy­me, 50 ml
Cliniderm Men Deo Stick
Gå til nett­bu­tikk
Cli­ni­derm Men Deo Stick, 75 ml
Cosmica Deo Quick Dry
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Deo Quick Dry, 50 ml
Vidi antiperspirant med parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Vidi anti­per­spi­rant med par­fy­me, 50 ml
Vichy Homme antiperspirant deodorant roll-on 72h med parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Hom­me anti­per­spi­rant deodo­rant roll-on 72h med par­fy­me, 50 ml
Vichy Deo Antiperspirant 48h med parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Deo Anti­per­spi­rant 48h med par­fy­me, 50 ml
La Roche Posay Fysiologisk deo 24h uten aluminium
Gå til nett­bu­tikk
La Roche Posay Fysio­lo­gisk deo 24h uten alu­mi­ni­um, 50 ml

6. Hva slags produkter kan jeg bruke mot svette?

– Sørg for å få deg en dusj eller et bad hver dag.

Bruk deodo­rant. De fles­te inne­hol­der alu­mi­ni­ums­klo­rid som hem­mer svetteutskillelse.

Vi har også spe­sial­pro­duk­ter som Stop 24 krem og Stop 24 spray som kan bru­kes på hele kroppen.

Vi har også to deodo­ran­ter uten alu­mi­ni­um for dem som fore­trek­ker det: La Roche Posay Fysio­lo­gisk deo og L’Oc­ci­ta­ne Aro­ma refresh deodo­rant.

Er svet­ten et pro­blem for deg, kan du gå inn­om ditt nær­mes­te Vitusapotek for gode råd og pro­duk­ter som kan hjel­pe, tip­ser Lin­da Liereng.

7. Når bør jeg oppsøke legehjelp?

Går svet­tin­gen utover livs­kva­li­te­ten og resept­frie mid­ler ikke har nok virk­ning, bør du be om hjelp.

– Opp­søk legen din hvis du plut­se­lig end­rer «svette­møns­ter», for eksem­pel plut­se­lig natte­svet­te eller stor end­ring i kropps­lukt. Få hjelp av legen til å ute­luk­ke under­lig­gen­de syk­dom, råder farmasøyten.

8. Finnes det behandlinger mot svetting?

– De som har så sto­re pro­ble­mer at svet­tin­gen for eksem­pel hem­mer dem sosi­alt, kan bru­ke anti­per­spi­ra­sjons­vann som plug­ger igjen svette­kjert­le­ne, for­tel­ler Lin­da Liereng.

Du kan også få behand­ling med strøm eller tab­let­ter, kirur­gisk inn­grep for å fjer­ne svette­kjert­ler eller kut­te ner­ven som sty­rer pro­duk­sjon av svet­te på bestem­te steder.

Også nerve­gif­ten botox bru­kes for å sten­ge nerve­im­pul­ser til svettekjertlene.

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Stop 24 krem
Gå til nett­bu­tikk
Stop 24 krem, 60 ml
PitFit Underarm Shields
Gå til nett­bu­tikk
Pit­Fit Under­arm Shields, 2 stk
CCS Oppfriskende Fotdeo
Gå til nett­bu­tikk
CCS Opp­fris­ken­de Fot­deo, 100 ml
Stop 24 Spray, 75 ml
Gå til nett­bu­tikk
Stop 24 Spray, 75 ml
Scholl Fresh Step fotspray
Gå til nett­bu­tikk
Scholl Fot­s­pray, 150ml

9. Hva kan jeg gjøre mot fotsvette?

Stell føt­te­ne jevn­lig. Gi dem fot­bad, fjern hard hud og smør føttene.

Gå mest mulig bar­bent når du kan og skift sok­ker hver dag.

Hos Vitusapotek har vi et stort utvalg av pro­duk­ter til stell av føt­te­ne, men også direk­te mot fot­svet­te og vond lukt, blant annet CC Opp­fris­ken­de fot­deo, Stop 24 fot­krem som hem­mer svette­kjert­le­ne samt Scholl Fresh Step fot­s­pray som hol­der føt­te­ne tør­re og for­hind­rer lukt.

LES OGSÅ: Enkel fot­pleie som gir flot­te føtter

Farmasøytens supertips

Lin­da Lier­eng har ett pro­dukt hun er eks­tra begeist­ret for:

– Du skal på fest og har så vidt fått på deg den fine silke­blu­sen før svet­te­rin­ge­ne under arme­ne er godt syn­li­ge. Eller kan­skje du skal ha en frem­fø­ring på job­ben som gjør deg svett gjen­nom skjor­ta. Kjen­ner du deg igjen?

Pit­Fit Under­arm Shields er geni­alt når du skal ha på deg klær hvor svet­ten synes raskt. Paden hol­der deg tørr, flekk­fri og du unn­går også lukt, tip­ser far­ma­søyt Lin­da Liereng.

Kil­der: vitusapotek.no, helsenytt.no, nih.no