Hvor­for i all ver­den er det så om å gjø­re å sli­te seg opp på Nor­ges høy­es­te top­per? For­fat­ter og fjell­blog­ger Per-Arne Ander­sen er ikke i tvil: – Man ang­rer ald­ri og det gir en boost man lever len­ge på.

Rund­tur i Jotunheimen 
Dag 1
Gjen­des­heim – Memurubu,
over Bess­eg­gen. 14,4 km. 6–8 timer.Dag 2
Memuru­bu – Gjen­de­bu – Leir­vass­bu, ca. 28,0 km (hvor­av 9 km er med båt). 7–9 timer (inkl. båt­tur).Dag 3
Leir­vass­bu – Spiterstulen,
ca. 16 km. 4–6 timer.Dag 4
Spi­ters­tu­len – Galdhøpiggen
– Spi­ters­tu­len, ca. 12 km. 5–7 timer.Dag 5
Spi­ters­tu­len – Glitterheim,
(over Glit­ter­tin­den), ca. 15,5 km. 7–9 timer.Dag 6
Glit­ter­heim – Gjendebu,
ca. 22,8 km. 6–8 timer.
Kil­de: ut.no

I hjertet av Norge

I Jotun­hei­men lig­ger nes­ten alle de høy­es­te top­pe­ne i lan­det. Vei­en er ikke lang mel­lom dem, og set­ter du av én uke, kan du få en tur du ald­ri glem­mer. Blant de man­ge tur­for­sla­ge­ne til Den Nors­ke Turist­for­ening, fin­ner du også rund­tu­ren som inklu­de­rer top­pe­ne Bess­eg­gen, Gald­hø­pig­gen og Glit­ter­tin­den. Synes du det blir for vold­somt, kan du nøye deg med å prø­ve én topp av gangen.
Per-Arne Ander­sen har gått de fles­te topp­tu­re­ne i Jotun­hei­men, skri­ver om dem her og gir gode tips til både erfar­ne og nybe­gyn­ne­re med fjell­støv­ler eller ski på bena.
Her deler han noen av sine gode tips med deg:

Oppakning

– Husk vann­tett for­pak­ning. Ingen sek­ker hol­der van­net 100 pro­sent ute, og inn­hol­det i sek­ken kan svøm­me i vann etter én dag med regn. Plast­po­ser gir en viss sik­ker­het, men det bes­te er vann­tet­te pakke­po­ser, sier Per-Arne Ander­sen. Ellers bør man ten­ke mini­ma­lis­tisk ved pak­king. Både meng­de, vekt og volum betyr noe.
– Nor­mal 3‑sjikts bekled­ning (ull/teknisk, fle­ece, skall), eks­tra varme­jak­ke og gode tur­strøm­per, er til­strek­ke­lig for ture­ne, og gama­sjer kan være en for­del, sier Ander­sen. Han anbe­fa­ler på det ster­kes­te å all­tid prøvegå fjell­støv­le­ne på forhånd.


– En liten tur rundt kvar­ta­let er ikke nok. Først etter en skik­ke­lig totimers-
tur i høyt tem­po får man svar, mener han.

Vær og føre

Været varie­rer uan­sett om det er vår eller høst. Den størs­te for­skjel­len er snø­meng­den, iføl­ge fjellbloggeren.
– På vår­en må man reg­ne med å gå mye over gjen­væ­ren­de snø­felt, men de er nes­te borte på høs­ten. Gama­sjer er der­for eks­tra vik­tig på vår­tu­rer, sier Per-Arne Andersen.
– Snø­g­å­ing kan gi kjær­kom­men varia­sjon, men enkel­te opp­le­ver det tungt å gå lan­ge strekk på snø, sier han.

Per Arne Anderesen, fra boka «På tur Leirvassbu»

Foto: Per Arne Ande­re­sen, fra boka «På tur Leirvassbu»

Kort topptur for nybegynnere

Har du ald­ri gått i fjel­let før, men har vel­dig lyst til å prø­ve, fore­slår Per-Arne Ander­sen en dags­tur med utgangs­punkt fra turist­hyt­ta Leir­vass­bu, til Midt­re Tverr­bot­t­in­den. Turen tar tre–fire timer og er lan­dets kor­tes­te 2000-meters topptur.
– Den er enkel å besti­ge, men alli­ke­vel svært flott og spek­ta­ku­lær. For­len­ger du turen med bare to timer, får du en rund­tur som består av fire til fem 2000-meter­stop­per. For dem som tåler luf­ti­ge­re omgi­vel­ser og litt tøf­fe­re ter­reng med kly­ve­par­ti­er, er Kyr­kja (4–6 timer) det selv­føl­ge­li­ge val­get, sier Per-Arne Andersen.

Overnatting

I vårt tur­for­slag har vi lagt inn beman­ne­de turist­hyt­ter. Der kan du sove i opp­redd seng og få ser­vert mat. Du kan også smø­re med deg niste­pak­ke før du leg­ger i vei nes­te dag.
For­de­len med å over­nat­te på beman­ne­de hyt­ter, er at du slip­per å dra på en diger sekk med telt, sove­pose og mat. Du bør bestil­le rom på turist­hyt­te­ne i god tid før turen.
Pris­ek­sem­pel: 1 over­nat­ting enkelt­rom på Spi­ters­tu­len i 2016: Kr 350, hvis du har med egen laken­pose. Ellers kan du kjø­pe både senge­tøy og hånd­kle på turist­hyt­ta. Maten kom­mer i tillegg.

Jotunheiemen

På tur over Besseggen

Gå inn på nett­si­de­ne dnt.no, ut.no og/eller side­ne til hver av turist­hyt­te­ne hvor du får mer nyt­tig informasjon:
gjendesheim.dnt.no
memurubu.no
ton.no/no/leirvassbu-fjellstue
spiterstulen.no
glitterheim.dnt.no

Opp­lys­nin­ger om båtti­der fra
Memuru­bu til Gjendebu:
gjende.no/rutetider.
Du kan langtidsparkere
blant annet ved Gjendesheim.