BERITS BLOGG

Berit Nordstrand

Berit er ut­dannet lege, spe­sia­list i kli­nisk farma­kologi, spe­sia­list i rus- og av­hengighets­medisin, og kog­ni­tiv tera­peut. Etter 25 år i lege­yrket job­ber hun nå som for­fatter og foredrags­holder på fulltid.

Den gang mine sto­re fem barn var små kun­ne det skor­te på både moti­va­sjon og egentid til tre­ning. Akti­vi­tets­ni­vå­et var det imid­ler­tid ingen­ting i vei­en med. Å fot­føl­ge fem små­rol­lin­ger gjen­nom dagen betød lite stille­sit­ting. Slik jeg hus­ker det had­de jeg sta­dig ett eller fle­re barn i arme­ne. Selv men­te jeg den gang at jeg ikke bedrev fysisk akti­vi­tet av betyd­ning. Nå vet jeg bed­re. Hvert enes­te løft og hvert bidi­ge skritt teller.

Til san­king, jakt, fiske og turer ut i Guds frie natur. For 85 000 gene­ra­sjo­ner siden lev­de vi i pakt med natu­ren, vi beve­get oss for å over­le­ve: Skaf­fe mat og klær, repa­re­re vårt til­holds­sted og løpe fra rov­dyr . I løpet av de sis­te 350 gene­ra­sjo­ne­ne har moder­ne land­bruk og indu­stri­ell revo­lu­sjon for­enk­let vårt leve­sett. De sis­te 30–50 åre­ne har moder­ne frem­komst­mid­ler og en digi­ta­le tids­al­der par­kert oss helt. Men­neske­krop­pen tren­ger akti­vi­tet for å lades, for å akti­ve­re cel­le­nes anti­ok­si­dant­for­svar og dem­pe oksi­da­tivt stress. Akti­vi­tet fore­byg­ger syk­dom og helse­pla­ger og brem­ser frem­skyn­det ald­ring. Litt hver dag, beskyt­ter aller best.

Alle monner drar

Inak­ti­vi­tet eller stille­sit­ting er helse­far­lig selv om du har nor­mal BMI. For man­ge timer på rum­pa kan være helse­far­lig selv om du tre­ner opp til fle­re timer per uke. Stille­sit­tin­gen gir bety­de­lig økt risi­ko for over­vekt, Type-2-dia­be­tes, meta­bolsk syn­drom og hjerte­kar-syk­dom (Dun­stan 2012, Wil­mot 2012). Det dør nå fle­re av stille­sit­ting enn av røy­king, høyt blod­trykk og uguns­tig koles­te­rol til sam­men. I Nor­ge dør en nord­mann hver time av stille­sit­ting (Hol­me 2014).

Bar­na har gle­de av å her­me etter deg – både kos og nytte!

Bare det å rei­se seg opp og stå vil for­len­ge livet ditt. Stu­di­er viser at smu­ler er brød, at unge som gam­le, fris­ke som syke, kan for­len­ge livet sitt ved å rei­se seg opp (Sjö­gren 2014).

Selv kor­te avbrekk i stille­sit­tin­gen gir posi­tiv effekt på mid­je-mål, blod­fett-og blod­suk­ker­ver­di­er og på inflam­ma­sjon (Sjö­gren 2014).

Hvert enes­te skritt bidrar i rik­tig ret­ning. Selv 2 minut­ters avbrekk med rolig gan­ge hvert 20.minutt end­rer hvil­ke gen­opp­skrif­ter som avle­ses i cel­le­ne dine , slik at både blod­suk­ker­re­gu­le­ring og lipid­s­toff­skif­tet bed­res, inflam­ma­sjon og oksi­da­tivt stress dem­pes (Latouche 2013). Akti­vi­te­ten gir deg bety­de­lig helse­ge­vinst selv helt uten utslag på bade­vek­ten. Økt hver­dags­ak­ti­vi­tet for et fris­ke­re og leng­re liv.

Moving a litt­le mat­ters more than exer­ci­sing a lot

Så selv om du føl­ger helse­di­rek­to­ra­tets råd om 60 minut­ters akti­vi­tet hver dag så har du høy­ere risi­ko for å dø unød­ven­dig tid­lig der­som du ellers sit­ter for mye. Fyll der­for kalen­de­ren din med spen­nen­de akti­vi­te­ter hel­ler enn spen­nen­de TV-pro­gram. Det er mye du kan få til selv om du er hjem­me med små­barn. Lov meg bare at du foku­se­rer på hva du får til og ikke på alt det du mener du bur­de ha gjort. All akti­vi­tet, hvert enes­te minutt du ikke sit­ter på rum­pa tel­ler –og mens dere er aktive sam­men ska­pes min­ner som kan fry­de dere over gjen­nom et enda fris­ke­re og leng­re liv.

TIPS til økt hverdagsaktivitet:

 • Finn deg en pas­se mot­bak­ke nes­te gang du går tur med barne­vogn. Ha gjer­ne på deg puls­klok­ke og tre­nings­tøy og press deg selv med vog­na opp bak­ken i et tem­po som gjør at du blir svett på over­lep­pa. Gå gjer­ne i en fart som gjør at du kom­mer opp i 80% av maks­puls i løpet av ett minutt. Gjen­ta øvel­sen 3–4 gan­ger og du har fått god kon­di­sjons­tre­ning mens bar­net i vog­na sover.
 • Bestem deg for å fot­føl­ge små­rol­lin­gen på 2–3år i en time hver for­mid­dag. Gjør det til en lek å gå på opp­da­gel­ses­ferd ute eller inne.
 • Lek sis­ten, sura eller poli­ti og røve­re med bar­na nes­te gang dere går på tur. Det er i prin­sipp høy­in­ten­siv­tre­ning for deg, mens akti­vi­te­ten for­to­ner seg som lek for barna.
 • Heng opp en baske­ball­kurv på gara­sje­veg­gen og spill ball med barna.
 • Lek på en tram­po­li­ne med barna.
 • Gå til inn­kjøp av en tre­nings­mat­te som du leg­ger foran TV«n og gjør enk­le styrke­øvel­ser dag­lig mens bar­na ser på bar­ne-TV. Det gir deg en god halv­time med enk­le styrke­øvel­ser. Jeg prak­ti­se­rer øvel­ser fra min sis­te bok ”Ta vare på deg selv-12 år yng­re på 12 uker”.
 • Sitt på en pilatesball/terapiball foran TV og PC. La bar­na sit­te på bal­len når de spil­ler på nett­brett. Det gjør at de beve­ger sto­re mus­kel­grup­per og må koor­di­ne­re og balan­se­re sam­ti­dig som de utford­res på nett­bret­tet. Når de blir slit­ne av ballak­ti­vi­te­ten så har de kan­skje også brukt nok tid på nettbrettet.
 • Ha en pilatesball/terapiball på badet. Ta øvel­ser på bal­len mens bar­na bader. De opp­le­ver at du er til ste­det mens de koser seg med leker i bade­ka­ret, og du får trent en hel time om du vil.
 • Ta styrke­øvel­ser sam­men med bar­na. De els­ker å her­me etter deg eller å få lig­ge på ryg­gen din når du gjør push-ups.
 • Hus­ar­beid tel­ler også, selv om støv­su­ging og gulv­vask ikke er gøy.
 • Gå til butik­ken for å hand­le, eller par­ker lengst bort fra butikk­døra om du kjø­rer bil. Gå eller syk­le til barne­hage, sko­le og jobb om mulig, eller hopp av bus­sen et par stoppe­ste­der før du er frem­me om du tar buss. Par­ker en liten kilo­me­ter før du er frem­me og gå den sis­te biten de dage­ne det kan passe.
 • Gå eller syk­le sam­men med bar­na til deres fri­tids­ak­ti­vi­te­ter på dager det kan pas­se. Det blir fort en uva­ne å all­tid kjø­re bil.
 • Stå på buss og T‑bane selv om bar­na sit­ter på ledi­ge seter.
 • Avtal et par kvelds­tu­rer i uka etter at bar­na er lagt. Jeg har hund som må luf­tes, men har du ikke det så luft en venn.
 • Inn­før den tra­di­sjo­nell søn­dags­tu­ren for familien.