Vi har tatt en prat med apo­te­ker og fri­luft­sen­tu­si­ast Brit Vol­den, og fått hen­nes bes­te tips mot såre undersåtter.

Hvordan unngå gnagsår i nye sko?

Det er vik­tigs­te er at sko­en pas­ser til din fot. Så bruk god tid når du skal kjø­pe nye sko, enten det er til lang­tur eller til fest. Det er også smart å ta seg tid til en prøve­tur, før du leg­ger ut på de lan­ge ture­ne. Brit Vol­den, far­ma­søyt ved Vitusapotek Ber­ja Sen­ter, har føl­gen­de gode tips for å fore­byg­ge gnag­sår og blemmer:

– Det vik­tigs­te er å unn­gå frik­sjon mot hud­en. Der­for er det lurt å ha på en tynn gnag­så­rsokk under under ull­sok­ke­ne i fjell­støv­le­ne. Du kan også ta sports­tape, gnag­sår­plas­ter eller gnag­så­r­stift på ste­der hvor sko­en gna­ger mot hud­en. Det­te gjel­der ikke bare til tre­ning og fjell­tu­rer. Gnag­sår­plas­ter og gnag­så­r­stift er også lurt å bru­ke før du skal gå i nye pen­sko hele dagen. Det fin­nes gnag­sår­plas­ter som er spe­si­elt for­met til det­te. Gnag­så­r­stif­ten er i til­legg helt geni­al når føt­te­ne skal ven­ne seg til å gå i san­da­ler igjen etter vinteren.

Hva om man allerede har fått gnagsår og skal ut på langtur?

– Bruk gnag­sår­plas­ter som fes­tes på tørr hud før løpet, råder Brit.

– I til­legg hjel­per det å ha rene, gode sok­ker som sit­ter godt på foten. Kan­skje du også bør vur­de­re å kjø­pe deg nye løpesko?

Hvordan behandler man gnagsår og blemmer?

Sår som får godt stell gror ras­ke­re. Der­for må du først ren­se såret, og fjer­ne alle uren­he­ter. La det luft­tør­ke, og dekk så med plaster.

Bruk gjer­ne gnag­sår­plas­ter som kan sit­te på i fle­re dager, hvis man er litt for­sik­tig i dusjen. Gnag­sår­plas­te­ret pus­ter, og gir der­med gode for­hold for at såret kan gro under plas­te­ret. Om det opp­står infek­sjon må du stel­le gang­såret som et van­lig sår, med des­in­fek­sjons­mid­del og beskyt­tel­se med kom­press eller gnagsårplaster.

Man­ge lurer også på om de skal stik­ke hull på blem­me­ne, eller ikke. Og sva­ret er: Ja, det skal du! Gnag­sår gror nem­lig ras­kest hvis de tør­kes ut. Bruk en skarp, ren nål og stikk hull på blem­men, press ut væs­ken med rene hen­der, og dekk med gnagsårplaster.

Brit deler fra sin erfa­ring som ori­en­te­rings­lø­per i verdenstoppen:

Compeed gnagsårplaster, Mix 3 str 2+2+1
Gå til nett­bu­tikk
Compe­ed gnag­sår­plas­ter, Mix 3 str 2+2+1
Scholl gnagsårplaster L
Gå til nett­bu­tikk
Scholl gnag­sår­plas­ter L, 5 stk
Pyrisept Oppl 1 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Pyri­sept Oppl 1 mg/ml, 250 ml
Pyrisept Salve 1 mg/g
Gå til nett­bu­tikk
Pyri­sept Sal­ve 1 mg/g, 20 g
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Compeed Anti Gnagsårstift
Gå til nett­bu­tikk
Compe­ed Anti Gnagsårstift

– I den tør­re, var­me sko­gen i Aust­ra­lia fikk vi sto­re gnag­sår under føt­te­ne. Men det hjalp å føl­ge aust­ra­lier­nes gode råd: «You have to dry them out»!

Finnes det hjelp for blå og skadde tånegler?

– Det bes­te er som all­tid å fore­byg­ge. Så velg sko i rik­tig stør­rel­se, som sit­ter godt på foten. Der­som neg­le­ne like­vel blir blå må de ren­ses med sår­des­in­fek­sjons­mid­del og tør­kes. Klipp neg­le­ne for­sik­tig, og ikke for kor­te. Etter­på bør du prø­ve å unn­gå tran­ge sko en stund. Men hvis det blir vel­dig rødt og hovent bør legen være nes­te stoppested.

Lag­re

Lag­re