UV-strå­ling fra solen består av tre for­skjel­li­ge typer ultra­fio­let­te strå­ler, også kalt UV-strå­ler: UVA, UVB og UVC. UVC-strå­le­ne absor­be­res av gas­ser i jor­dens atmo­sfæ­re, og tref­fer ikke jor­dens over­fla­te. Av de ultra­fio­let­te strå­le­ne som når jor­den, består ca. 5 % av UVB-strå­ler og de res­te­ren­de 95 % av UVA.

UV-stråling og D‑vitamin

UVB-strå­le­ne er vik­ti­ge for D‑vitamintilførselen, for­di D‑vitamin dan­nes når dis­se strå­le­ne tref­fer hud­en. D‑vitamin opp­rett­hol­der immun­for­sva­rets nor­ma­le funk­sjon, og hjel­per krop­pen med å ta opp kalk, som er nød­ven­dig for knok­ler og muskler.

Sol­ska­det hud.

I vin­ter­halv­året er der­imot ikke strå­lin­gen sterk nok til å dan­ne D‑vitamin, og det anbe­fa­les der­for å dek­ke beho­vet ved å spi­se mye fisk. Du kan også sik­re nivå­et av vita­min D ved å ta tran, eller and­re D‑vitamintilskudd. Det­te er spe­si­elt vik­tig for men­nes­ker med mørk hud.

Før vi star­tet med syden­rei­ser og D‑vitamintilskudd, treng­te vi alt det D‑vitaminet vi kun­ne få fra solen her til lands. Den nor­dis­ke hud­ty­pen har der­for fær­re pig­men­ter i hud­en, for å kun­ne slip­pe mer UVB-strå­ling gjen­nom. Dis­se strå­le­ne tren­ger igjen­nom over­hud­en, og rea­ge­rer med pig­men­te­ne i hud­en, og gir oss den etter­trak­te­de brun­far­gen. Men de kan også gi oss sol­brent­het, aller­gis­ke reak­sjo­ner og hud­kreft. Den moder­ne tidens over­drev­ne soling, kom­bi­nert med lite pig­men­ter i hud­en, tror vi er årsa­ken til at det er fle­re til­fel­ler av hud­kreft i Nor­ge enn i and­re deler av ver­den. Vi kan der­for ikke få gjen­tatt ofte nok hvor vik­tig det er å beskyt­te seg med sol­krem med høy fak­tor, sær­lig i som­mer­halv­året og på ferie til syd­li­ge­re strøk. Alle bør også lære seg solvettreglene:

Solvettreglene:

  1. Ta pau­ser fra sola – unn­gå å bli solbrent
    Det­te er spe­si­elt vik­tig mel­lom kl. 12 og 15, når sol­strå­le­ne er sterkest.
  2. Bruk klær, sol­hatt og solbriller
    Hode­bun­nen er gjer­ne der sola tref­fer mest. Så bruk et beskyt­ten­de hodeplagg!
  3. Bruk sol­krem med minst fak­tor 15
    I Nor­ge gir fak­tor 15 nok beskyt­tel­se for de fles­te om du smø­rer jevnt og rike­lig – en hånd­full krem til en hel kropp. I syd­li­ge­re land kan høy­ere beskyt­tel­se være nød­ven­dig. Hvor høy fak­tor du tren­ger bestem­mes etter hvor­dan hud­en din tole­rer sol. Spør oss på apoteket!
  4. Unn­gå solarium

UVA-beskyttelse

UVB-strå­le­ne tren­ger ikke gjen­nom sky­er eller vin­du­er. Det gjør der­imot UVA-strå­le­ne. De er aktive hele året, selv i over­sky­et vær. Så du må hel­ler ikke glem­me å beskyt­te deg mot dis­se! UVA-strå­le­ne går nem­lig dypt ned i hud­en. UVA strå­ler kan føre til hud­ald­ring, solal­ler­gi, pig­ment­flek­ker og hud­kreft. UVA-strå­le­ne tref­fer oss hele året uan­sett værforhold.Alle Vitus­apo­te­kets sol­kre­mer har UVA-beskyt­tel­se på minst 1/3 av sol­fak­to­ren, i tråd med EU-kom­mi­sjo­nens retningslinjer.