Et flott smil med hvi­te ten­ner har mye å si for utse­en­det og vel­være. Selv om du ikke kan ble­ke ten­ne­ne hjem­me, er det mye du kan gjø­re for å gjø­re ten­ne­ne hvi­te­re.

Her får du svar på fem vik­ti­ge spørs­mål om hvor­dan man kan få hvi­te ten­ner.

1. Hvorfor er tennene misfarget?

Ten­ne­nes natur­li­ge far­ge kan være fra det hvi­te til det gule, og med åre­ne blir ten­ne­ne mør­ke­re for alle.

Mis­far­ging av ten­ne­ne kan skyl­des fle­re ting. Ska­der på emal­jen kan end­re far­gen på ten­ne­ne, i til­legg til tann­syk­dom, noen medi­si­ner samt mat og drik­ke.

God munn­hy­gie­ne og godt tann­stell med gode pro­duk­ter med white­ning-effekt, kan begren­se og fjer­ne mis­far­ging av ten­ne­ne. Kom inn­om ditt nær­mes­te Vitusapotek og få gode råd og tips, og se utval­get av tann­kre­mer, munn­skylle­vann og and­re pro­duk­ter for ditt behov. Vi vet!

LES MER: Der­for hol­der en sunn munn krop­pen fris­ke­re

2. Kan jeg fjerne misfargingingene og få hvite tenner?

Det fin­nes pro­duk­ter som ikke ble­ker ten­ne­ne, men gjør dem hvi­te­re.

Hos Vitusapotek fin­ner du fle­re white­ning­pro­duk­ter som kan bru­kes i ditt dag­li­ge tann­stell, som blant annet tann­krem og munn­skyll.

Puss ten­ne­ne mor­gen og kveld med fluor­tann­krem. Gå gjer­ne for en white­ning tann­krem som skån­somt fore­byg­ger- og fjer­ner mis­far­ging. Hos Vitusapotek fin­ner du blant annet Blanx Whi­te Shock tann­krem og  Bril­li­ant Smi­le White­ning Evo tann­krem. Har du behov for white­ning-tann­kre­mer som er mer skån­som­me, kan du prø­ve Zen­di­um Sen­si­ti­ve Whi­te­ner tann­krem eller Sen­sodyne Repair & Pro­tect White­ning tann­krem.

Puss i minst to minut­ter. Bruk gjer­ne white­ning munn­skylle­vann og tann­tråd for å hol­de ten­ner og tann­kjøtt vel­stelt.  Hos Vitusapotek har vi man­ge typer munn­skylle­vann. Fle­re av dem har white­ning-effekt, blant dem Bril­li­ant White­ning Evo Munn­skylle­vannBlanx Whi­te Shock munn­skyll iWhi­te Instant munn­skyll og Nyco­dent Whi­te.

Artik­ke­len fort­set­ter under pro­dukt­ka­ru­sel­len.

Brilliant Whitening Boost Tannkrem
Gå til nett­bu­tikk
Bril­li­ant White­ning Boost Tann­krem, 20 ml
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk

3. Kan jeg bleke tennene hjemme?

Nei. Det er kun tann­le­ger som kan ble­ke ten­ner. I hele Euro­pa er det for­budt å sel­ge pro­duk­ter til hjem­me­bruk som inne­hol­der hydro­gen­per­ok­sid i så sto­re kon­sen­tra­sjo­ner at du får ble­ken­de effekt. Les mer tann­bleke­mid­ler på mattilsynet.no.

Men hos Vitusapotek har vi to pro­duk­ter som bru­kes som en kur og gir white­ning-effekt:

iWhi­te Instant består av 2 fyl­te tann­skin­ner og skal gjø­re ten­ne­ne hvi­te­re på en skån­som måte. Blanx Whi­te Shock Led Inten­si­ve er en tou­kers kur som ved hjelp av med­føl­gen­de LED-lys, fjer­ner mis­far­gin­ger og plakk.

Artik­ke­len fort­set­ter under bil­det.

KAN SETTE FLEKKER: En del mat- og drikke­va­rer set­ter let­te­re flek­ker på ten­ne­ne enn and­re, for eksem­pel juice, brus og kaf­fe. Men skyl­ler du mun­nen med vann etter inn­tak, vil ikke drik­ken eller maten mis­far­ge ten­ne­ne dine.

4. Hva slags mat og drikke misfarger mest og minst?

Kaf­fe, te, brus, rødvin, juice, sports­drik­ker og bær er typis­ke mat­va­rer som kan set­te far­ge på ten­ne­ne.

Mat og drik­ke som set­ter flek­ker på klær, vil også set­te far­ge på ten­ne­ne dine. Skyll gjer­ne mun­nen med vann etter en kopp kaf­fe. Hos Vitusapotek fin­ner du et geni­alt pro­dukt å put­te i ves­ken, nem­lig pusse­klu­te­ne Bril­li­ant Smi­le Den­tal Cle­an­se som fjer­ner flek­ker fra mat og drik­ke og hol­der smi­let hvitt.

Spis rå grønn­sa­ker. Det er snacks for hvi­te ten­ner! Gul­rot, sel­leri­rot, kål­rot og and­re har­de grønn­sa­ker, set­ter igang spytt­pro­duk­sjo­nen. Det sam­me gjel­der hard frukt. I til­legg bidrar knas­kin­gen til å fjer­ne flek­ker på ten­ne­ne.

Artik­ke­len fort­set­ter under pro­dukt­ka­ru­sel­len.

Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk

5. Kan jeg unngå misfarging på tennene på andre måter?

Drik­ker som juice og brus kan du få i deg med suge­rør.

Hvi­te ten­ner kre­ver god pleie av munn og ten­ner. Vær nøye med godt tann­stell mor­gen og kveld og bruk tann­tråd eller tann­pir­ker for å fjer­ne mat­res­ter mel­lom ten­ne­ne. Tann­trå­den iWhi­te Instant både ren­gjør og har hvit­nen­de effekt. Bruk gjer­ne tann­pir­ker etter hvert mål­tid.

Tygg gjer­ne suk­ker­fri tygge­gum­mi for å øke spytt­pro­duk­sjo­nen i mun­nen. Det­te bidrar med beskyt­tel­se av ten­ne­ne dine. Suk­ker­frie SB12 Boost Euca­lyp­tus Whi­te tygge­gum­mi både mot­vir­ker dår­lig ånde og bidrar til hvi­te­re ten­ner. Den er et sup­ple­ment til munn­skyl­let  SB12 Whi­te. Pro­duk­te­ne fra SB12 er utvik­let av nors­ke tann­le­ger og sel­ges kun hos apo­te­ke­ne.

Kil­der: Actavis/Prezi, Vitusapotek