Gaver som smaker

Gaver som smaker

Spi­se­li­ge jule­pre­san­ger pas­ser alle, selv om de ikke øns­ker seg noe. Før jul fin­ner du et stort utvalg av dei­li­ge god­te­ri­er og spi­se­lig til­be­hør hos Vitusapotek.

Fine julegaver på lavbudsjett

Vil du gle­de en venn­in­ne, over­ras­ke en kol­le­ga eller ha med en liten pre­sang til vert­in­nen, har Vitusapotek fine og nyt­ti­ge jule­ga­ver – man­ge til under 100 kro­ner. Her er 40 gave­tips.

21 julegaver til henne

Det er ikke all­tid lett å fin­ne jule­ga­ver til hen­ne, men kom­mer du inn­om Vitusapotek fin­ner du gaver til damer i alle ald­re – gaver som vil kom­me til nyt­te! Her er våre 21 favo­rit­ter.

Bør jeg ta influensavaksine?

Bør jeg ta influensavaksine?

For en del av oss kan en influ­en­sa gi helsen en skik­ke­lig knekk. Sjekk om du befin­ner deg i en risiko­grup­pe, og få satt influ­ensa­vak­si­nen hos Vitusapotek – enkelt og raskt.

Slik legger du en vakker festsminke

Slik legger du en vakker festsminke

Dis­se enk­le sminke­tip­se­ne får frem det bes­te ved deg – om det er øyne eller lep­per. Så enkelt leg­ger du make­up til fes­ten.

Enkel, rask og effektiv hudpleie for menn

Med en god hud­rens, til­fø­ring av fuk­tig­het og pleien­de pro­duk­ter for ansik­tet, vil han raskt mer­ke en god effekt på hud­en uten å bru­ke lang tid på badet.

Effektiv behandling av fotsopp

Jo ras­ke­re du star­ter behand­ling av fot­sopp, desto bed­re! Her får du far­ma­søy­tens råd til hvor­dan du kan bli kvitt fot­sopp.

Slik demper du smerter hos barn

Her er far­ma­søy­tens 6 vik­tigs­te råd til hvor­dan du kan dem­pe smer­ter hos barn og baby­er på en trygg måte.

11 tips til sunnere mat i hverdagen

11 tips til sunnere mat i hverdagen

Få Berit Nord­strands enk­le råd til hvor­dan du får sun­ne­re mat i hver­da­gen uten at det går utover kosen. Det er lite som skal til!

Dette bør et hjemmeapotek inneholde

Dette bør et hjemmeapotek inneholde

Når nøden er størst er det fint om hjel­pen er nær. Et vel­ut­styrt hjem­me­apo­tek kan gi nød­ven­dig første­hjelp ved uhell, ulyk­ker og syk­dom.

Smart førstehjelp i tursekken

Smart førstehjelp i tursekken

På fjell­tur er det vik­tig å pak­ke lett og smart for å sik­re en fin, men også trygg fjell­tur. Dis­se 5 tin­ge­ne til første­hjelp bør du all­tid ha i tur­sek­ken.