Man­ge av oss må også ta medi­si­ner på ferie, men det er ikke all­tid bare å put­te dem i baga­sjen og krys­se landegrensene.

Vær obs på at det kan være stren­ge reg­ler for å ta medi­si­ner med over gren­sen dit du skal, og at det kan være risi­ka­belt å hand­le på loka­le apotek.

LES OGSÅ: Pakk et nyt­tig reiseapotek

Smart å vite om medisiner på ferie

For man­ge er medi­si­ner en del av hver­da­gen, og vi ten­ker ikke noe vide­re over å pak­ke dem ned med res­ten av toa­lett­sa­ke­ne. Men vet du reg­le­ne for å ta med medi­si­ner over gren­se­ne? Og viss­te du at du kan risi­ke­re å få for­fals­ke­de lege­mid­ler på uten­lands­ke apotek?

Dis­se 11 tin­ge­ne bør du vite om medi­si­ner på ferie.

LES OGSÅ: Det­te bør du ha sjek­ket før du drar på ferie

1. Sørg for dokumentasjon

Om du tar med deg resept­plik­ti­ge medi­si­ner på ferie, må du kun­ne doku­men­te­re at du er rett­mes­sig eier av medi­ka­men­te­ne. Gyl­dig doku­men­ta­sjon kan være lege­er­klæ­ring, eller kopi av resepten.

I til­legg er det smart å ha med en medi­sin­lis­te på engelsk med infor­ma­sjon om syk­dom, dose­ring og navn på virke­stoff i medi­si­nen din. Ha den med der­som du må ha hjelp fra lege elle tann­lege på turen.

Opp­da­tert medi­sin­lis­te kan du be om fra fast­le­gen din, og det er lurt å opp­da­te­re den hvert år.

LES OGSÅ: Det­te må du ord­ne før rei­se med hund og katt

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Idoform travel
Gå til nett­bu­tikk
Ido­form tra­vel, 40 tyggetabletter
Sea Band Akupressurarmbånd mot reisesyke og kvalme
Gå til nett­bu­tikk
Sea Band Aku­pres­sur­arm­bånd mot reise­syke og kvalme
Resorb Original brusetabletter
Gå til nett­bu­tikk
Resorb Ori­gi­nal bringe­bær, 10 x 10 brusetabletter
Postafen 25 mg
Gå til nett­bu­tikk
Posta­fen 25 mg, 10 stk.
Gå til nettbutikk
Antibac Pharma gel, 50 ml
Gå til nett­bu­tikk
Anti­bac Phar­ma gel, 50 ml
Vitusapotek Førstehjelpspakke til tur
Gå til nett­bu­tikk
Vitusapotek Første­hjelps­pak­ke til tur
Paracet 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet 500 mg, 20 tabletter
Brulidine Krem
Gå til nett­bu­tikk
Bru­li­di­ne Krem 0,15 %, 25 g
Norgesplaster Kvikk Sårpakke
Gå til nett­bu­tikk
Nor­ges­plas­ter Kvikk Sårpakke
NMD mappe med kjøleelement
Gå til nett­bu­tikk
NMD map­pe med kjøle­ele­ment, 17,5x23x12 cm
Kull Abigo Mikstur
Gå til nett­bu­tikk
Kull Abi­go Miks­tur 150 mg/ml, 100 ml

2. Ha med originalemballasjen

Medi­si­nen din bør all­tid opp­be­va­res i ori­gi­nal­em­bal­la­sjen, slik at det ikke er tvil om hva slags medi­sin det er.

Eti­ket­ten fra apo­te­ket skal også være på, den er med på å doku­men­te­re at medi­si­ne­ne til­hø­rer deg.

LES OGSÅ: Pakk smart for en langhelg

3. Sjekk reglene der du skal feriere

Spør hos ditt nær­mes­te Vitusapotek om hvil­ke reg­ler som gjel­der for medi­si­ner på ferie, og sjekk hva som gjel­der for medi­si­ne­ne du må ha med deg.

Les mer på nett­si­de­ne til helsenorge.no.

LES OGSÅ: 5 råd som fore­byg­ger feriemage

Artik­ke­len for­te­set­ter etter bildet.

Vaksinesertifikat

ULIKT MELLOM LAND: Sjekk hva som trengs av papi­rer på medi­si­ner og vak­si­ner i god tid før ferien.

4. Hvor mye kan du ta med?

I EØS-områ­det kan du ta med deg medi­si­ner for ett års for­bruk. Rei­ser du uten­for EØS-områ­det kan du ta med medi­si­ner for maks tre måneder.

LES OGSÅ: 23 tips mot reisesyke

5. Trenger du Schengen-attest?

For medi­si­ner med nar­ko­tis­ke stof­fer eller virke­stof­fer som er opp­ført på doping­lis­ten kan du ha med deg medi­si­ner for inn­til 30 dagers bruk. Du kan sjek­ke om dine medi­si­ner er opp­ført på lis­te­ne ved å søke dem opp i felleskatalogen.no, spør­re fast­le­gen eller for­hør deg hos ditt nær­mes­te Vitusapotek.

Medi­sin­lis­te på mobilen
Du kan las­te ned appen «Min Fel­les­ka­ta­log» på smart­te­le­fo­nen din og leg­ge inn din medi­sin­lis­te der.

Der­som du bru­ker medi­si­ner på ferie som inne­hol­der nar­ko­tis­ke stof­fer, er det anbe­falt å ha med seg en Schen­gen-attest for rei­ser innen­for Schen­gen-områ­det. For øvrig gjel­der de sam­me reg­le­ne som i punkt 1 for dis­se medi­si­ne­ne også. Over­sikt over virke­stof­fer på nar­ko­ti­ka­lis­ten fin­ner du her.

Er du med­lem i VI+, kunde­klub­ben i Vitusapotek, får du Schen­gen-attest gra­tis. Men ditt nær­mes­te Vitusapotek kan også hjel­pe deg som ikke er med i kunde­klub­ben. Da kos­ter tje­nes­ten kr 85. Det sam­me gjel­der hvis du tren­ger attest uten­for Schengen.

Husk at reg­le­ne for å ta med medi­si­ner på ferie, kan variere fra land til land, så for­hør deg med det enkel­te lands ambas­sa­de for å fin­ne ut hvil­ke reg­ler som gjel­der for det lan­det du skal til.

6. Ta med alle medisinene du trenger hjemmefra

Du bør ta med deg medi­si­ner nok til hele rei­sen, frem­for å bela­ge deg på å kjø­pe mer på ferie­ste­det, for det er ikke sik­kert det er til­gang på medi­si­ne­ne dine der du er.

I til­legg er fals­ke lege­mid­ler et øken­de pro­blem. Fals­ke lege­mid­ler kan være av så dår­lig kva­li­tet at de ikke vir­ker, og i ver­ste fall være skadelige.

LES OGSÅ: Det­te bør du ha i hytteapoteket

Artik­ke­len fort­set­ter under bildet.

Flyreise

I HÅNDBAGASJEN: Legg alle medi­si­ne­ne dine i hånd­ba­ga­sjen når du skal ut og fly. (Foto: Get­ty Images)

7. Ha medisinene i håndbagasjen

På fly­rei­sen bør livs­vik­ti­ge medi­si­ner opp­be­va­res i hånd­ba­ga­sjen, sam­men med doku­men­ta­sjon i form av lege­er­klæ­ring eller resept.

Fly­ten­de medi­sin som er nød­ven­dig for fly­rei­sen er unn­tatt fra rege­len om at du bare kan ta med 100 ml væs­ke, men du kan bli bedt om å sma­ke på medi­si­nen i sikkerhetskontrollen.

Tren­ger medi­si­ne­ne å lig­ge kaldt, kan du ta med deg en liten kjøle­map­pe.

8. Resepten kan være ugyldig i utlandet

Resep­ter fra Nor­ge skal i utgangs­punk­tet være gyl­di­ge i and­re EØS-land. Det er imid­ler­tid opp til hvert enkelt land å tol­ke reg­le­ne, så du har ingen garan­ti for gyl­dig­he­ten av en norsk resept i utlandet.

E‑resepter kan ikke hen­tes ut i and­re land.

9. Skriv ned virkestoffene

Husk at de fles­te medi­si­ner ikke har sam­me merke­navn i utlan­det som i Nor­ge. Så om du skal kjø­pe resept­frie medi­si­ner i utlan­det, er det lurt å fin­ne ut hvil­ke virke­stoff medi­si­ne­ne du tren­ger inne­hol­der, og spør­re etter det­te på apoteket.

LES OGSÅ: Det­te er lurt å vite om resept­frie medi­si­ner mot smer­ter og feber

10. Medisiner med hjem

Du kan ta med deg inn­til et års for­bruk av resept­be­lag­te medi­si­ner hjem, der­som du har fått resept av lege og de er kjøpt på apo­tek i et EØS-land.

Husk at du må kun­ne doku­men­te­re at medi­si­ne­ne er til per­son­lig bruk og at du er eier av med­brak­te medi­si­ner på ferie.

11. Narkotiske legemidler fra utlandet

Ved inn­rei­se til Nor­ge med nar­ko­tis­ke lege­mid­ler må du kun­ne doku­men­te­re at dine medi­si­ner på ferie er til per­son­lig bruk. Du kan ta med en meng­de til­sva­ren­de en ukes for­bruk ved kjøp i utlandet.

Der­som du har med deg lege­er­klæ­ring fra Nor­ge kan du ha med deg en meng­de til­sva­ren­de en måneds forbruk.

LES OGSÅ: Nyt­tig å vite om sol og medisiner