RubenRuben Kufaas Foss­li på Vitusapotek Strøm­men, for­tel­ler hvor­for det er en dår­lig idé å drop­pe rens.

1. Hvorfor er rensen så viktig?

- Dag­lig rens er vik­tig for å få fjer­net gam­mel make­up, talg, for­urens­ning, svet­te og døde hud­cel­ler. Å ren­gjø­re hud­en fore­byg­ger akne, og hind­rer at pore­ne til­stop­pes. Det er nem­lig det den skal. Ren­sen vil også klar­gjø­re hud­en for at serum og fuk­tig­hets­krem skal kun­ne tren­ge ned i hud­la­ge­ne, og gi deg mak­si­malt utbyt­te av hud­pleie­pro­duk­te­ne dine. Man kan nes­ten si at det er bort­kas­tet med en dyr hud­krem om du ikke hus­ker å ren­se hud­en din først.

2. Er det viktigst å rense huden om morgenen eller kvelden?

- Jeg vil si at kvelds­ren­sen er vik­tigst, for å få fjer­net alt hud­en har sam­let opp i løpet av dagen, og smin­ke om man bru­ker det.

3. Vil ikke overdreven rensing skade hudbarrieren og gi dehydrert hud?

- Det er ikke ren­sen i seg selv, men det at man bru­ker pro­duk­ter som er feil for hud­en din, som kan gjø­re hud­en sen­si­tiv og dehydrert. Der­for er det vik­tig at også rense­pro­duk­tet pas­ser til akku­rat deg. Det­te vil Vitusapotek kun­ne hjel­pe deg med. Det er også vik­tig å erstat­te tapt fuk­tig­het etter ren­gjø­rin­gen, med en god fuk­tig­hets­krem som også er til­pas­set din hudtype.

4. Hvilken type rens er best for uren hud?

- Per­soner med uren hud har ofte en fet hud­type. Ikke nød­ven­dig­vis i hele ansik­tet, men gjer­ne på hake, nese og pan­ne. En rens­egelé eller skum er vel­eg­net for uren og fet hud. Der­som hud­pleie­se­ri­en du bru­ker har en toner/tonic, bruk den etter rens for å fjer­ne res­te­ren­de avfalls­stof­fer fra huden.

Young woman applying cleansing moisturizing skin cream on face. Girl taking care of dry complexion layering moisturizer. Skincare.

Gode hud­plei­eru­ti­ner er eks­tra vik­tig for de med fet hud.

Ren­se­ru­ti­nen kan sup­ple­res med en peeling. Man kan bru­ke meka­nisk peeling (f.eks. frø og frukt­kjer­ner), kje­misk peeling (f.eks. sali­cyl­syre eller melke­syre) eller med enzy­mer (for eksem­pel papain). Jeg anbe­fa­ler at du unn­går å bru­ke meka­nisk peeling på de områ­de­ne hvor du har kvi­ser eller uren­he­ter. Her er det bed­re å bru­ke en mild kje­misk peeling som løs­ner opp de døde hud­cel­le­ne og til­stop­pin­ge­ne. Du bør også unn­gå å bru­ke skrubb som er laget for krop­pen i ansik­tet. En annen ting som er vik­tig å nev­ne, er at per­soner med uren hud bør ikke bru­ke smin­ke som tet­ter porene.

5. Om høsten og vinteren føles huden stram og tørr etter at jeg har renset huden. Bør jeg bytte ut rensen min?

- Kul­de og opp­var­met inne­kli­ma gjør luf­ten, og der­for også hud­en, mer tørr i vin­ter­halv­året, og da kan det være aktu­elt å byt­te til 

Mitt bes­te tips er å spør­re oss om råd 

et krem­ba­sert rense­pro­dukt som gir mer fukt. Det­te avhen­ger også av hvil­ken hud­type du har. Et godt tips er å sup­ple­re hud­plei­eru­ti­nen din med et serum for tørr hud. Det­te trek­ker bed­re inn i dyb­den og til­fø­rer fukt. Det kan også være aktu­elt å bru­ke en annen fete­re dag­krem. Vi på Vitusapotek kan hjel­pe deg med å set­te sam­men en hud­plei­eru­ti­ne til­pas­set vinterhalvåret.

6. Er det nødvendig å bruke mange hundre kroner på en rens? Kan ikke en billig rens fungere like bra?

- Det kan være rik­tig, men det behø­ver ikke være det. Hos Vitusapotek er vi under­lagt streng kva­li­tets­kon­troll for hva vi får lov til å sel­ge. Der­for kan du være trygg på at våre pro­duk­ter er bra for deg. Mitt bes­te tips er å spør­re oss om råd, og ikke kjø­pe noe om du er i tvil.