Hans Petter Leer

Far­ma­søyt Hans Petter Leer Vitusapotek Sva­nen i Tromsø

Er du blant dem som bør vur­de­re å ta et kosttilskudd? 

Utval­get av kost­til­skudd er enormt og det er ikke lett å vite hva som er god vare. Far­ma­søyt Hans Petter Leer fra Vitusapotek Sva­nen i Tromsø guid­er deg gjen­nom noen av de mest solg­te til­skud­de­ne i apoteket.

Kalsium (Ca)

Drik­ker du melk, spi­ser yog­hurt og ost dag­lig, er sjan­sen stor for at du får kal­siu­met du tren­ger hver dag, men enkel­te grup­per bør pas­se eks­tra på, for eksem­pel barn i vekst­fa­sen, gra­vi­de og i/etter overgansalderen.

– Når du blir litt eld­re, gjel­der det å både fore­byg­ge og brem­se oste­opo­ro­se (ben­skjør­het) som ram­mer man­ge i Nor­ge. Det bes­te er om du alle­re­de i en yng­re alder begyn­ner å fore­byg­ge med kal­sium­inn­tak, enten via mat eller kost­til­skudd, sier far­ma­søyt Hans Petter Leer.

Jern (Fe)

Man­ge av krop­pens funk­sjo­ner er avhen­gi­ge av jern, blant annet for å lage røde blod­cel­ler og hemo­glo­bin som gjør at blo­det kan frak­te oksy­gen rundt til alle cel­le­ne. Også immun­for­sva­ret tren­ger jern. En man­gel kan gjø­re deg både slapp og trøtt.

Selv om alle tren­ger jern, vil beho­vet variere mel­lom alders­grup­per og kjønn. Jern­man­gel fore­kom­mer hyp­pigst hos kvin­ner i fer­til alder blant annet grun­net tap av blod ved men­strua­sjon. Noen mis­ter mer blod enn and­re og tren­ger der­med stør­re til­før­sel av jern

– Mine­ra­let skal ikke tas som til­skudd uten at du har behov for det, sier farmasøyten.

Her er sjekk­lis­ten med spørs­mål som stil­les kun­der som øns­ker jern­til­skudd:

  • Har du har vært hos legen?
  • Har du tatt blodprøve?
  • Har legen har sendt deg til apoteket?
  • Hvor lave ver­di­er har du?
  • Tar du C‑vitamin?
  • Har du tatt jern­til­skudd før?
  • Har du fått pro­ble­mer med magen ved inn­tak tidligere?

TIPS! Kost­til­skudd med jern skal ikke tas sam­men med mat og drik­ke som inne­hol­der kal­si­um (for eksem­pel melk, ost og yog­hurt), kaf­fe eller te da det ned­set­ter jern­opp­ta­ket. Jern tas best opp på tom mage – gjer­ne om kvelden.

Tar du 10 mg jern, vil ikke krop­pen ta opp hele meng­den. Opp­ta­ket av jern blir bed­re der­som du tar det med noen typer C‑vitaminer (eller med appel­sin­juice). Det fin­nes også kom­bi­na­sjons­til­skudd med jern og C‑vitaminer som skal sik­re maks jernopptak.

 

HVILKET TILSKUDD SKAL JEG VELGE?: Kyr­re Wil­lum­sen får gode råd av far­ma­søyt Hans Petter Leer ved Vitusapotek Sva­nen i Tromsø.

Vitamin B

B‑vitaminer består av fle­re vann­lø­se­li­ge vita­mi­ner, alle med ulik funk­sjon i krop­pen. B‑vitaminene er gene­relt vik­tig for energi­om­set­nin­gen i krop­pen, det vil si omdan­ning av karbo­hy­dra­ter, fett og pro­tei­ner til ener­gi. B‑vitaminene er også vik­ti­ge for dna (arve­stof­fet vårt), hjer­tet, hjer­nen, røde blod­cel­ler og nervesystemet.

B‑vitaminer består av fle­re vann­lø­se­li­ge vita­mi­ner, alle med ulik funk­sjon i kroppen

B‑vitaminer fin­ner du mye av i blant annet kjøtt og mei­eri­pro­duk­ter, og noen vari­an­ter også i korn­pro­duk­ter, egg og grønn­sa­ker. Vege­ta­ria­ne­re og gra­vi­de kan ha behov for B‑vitamintilskudd, i til­legg til dem som har pro­ble­mer med hår og neg­ler, sier far­ma­søyt Leer.

Du får kjøpt B‑vitaminkomplekser som gir deg for­svar­li­ge doser av hvert B‑vitamin.

Magnesium (Mg)

Mag­ne­si­um er blant annet vik­tig for nor­mal mus­kel­funk­sjon, stoff­skif­tet og celle­de­ling. Du fin­ner mine­ra­let i mei­eri­pro­duk­ter, grøn­ne grønn­sa­ker, nøt­ter og mørk sjokolade.

HVOR MYE SKAL JEG HA?

Helse­di­rek­to­ra­tet gir anbe­fa­lin­ger for kost­hold og meng­de­ne vita­mi­ner og mine­ra­ler du dag­lig må ha i deg for å hol­de krop­pen i gang og helsen god. Her er anbe­falt dag­lig inn­tak for fris­ke kvin­ner (31–60 år):

Vita­min D: 10 mikrogram
Folat: 400 mikro­gram. Er du i en alder og situa­sjon at du kan bli gra­vid, bør du ta folat­til­skudd hver dag. Etter at men­strua­sjon opp­hø­rer, hol­der det med 300 mikrogram.
Vita­min B12: 2 mikrogram
Vita­min C: 75 mg
Kal­si­um: 800 mg
Mag­ne­si­um: 280 mg
Jern: 15 mg. Når men­strua­sjo­nen opp­hø­rer, er anbe­falt dag­lig inn­tak 9 mg.
Sink: 7 mg

Kil­de: Anbe­fa­lin­ger om kost­hold og fysisk akti­vi­tet, Helsedirektoratet

Det er strengt regu­lert at de helse­på­stan­de­ne som bru­kes om kost­til­skudd, er godt doku­men­tert og god­kjent av myndighetene.

Vitamin D

Vita­mi­net er nød­ven­dig for at krop­pen skal kla­re å ta opp kal­si­um og vik­tig for å byg­ge opp ten­ner og skje­lett, samt for immun­for­sva­ret og en nor­mal mus­kel­funk­sjon. Er du ute på dag­tid og får noen minut­ters sol på hud­en, lager krop­pen selv D‑vitaminet den tren­ger. I kost­hol­det inne­hol­der blant annet fet fisk, egg og reker en del vita­min D. Ellers må du ta til­skudd som en teskje tran, D‑vitamindråper eller kapsler.

Barn i vekst­fase og gra­vi­de bør pas­se på å få i seg nok. Har du mørk hud lager hud­en mye mind­re D‑vitamin i sola. Og er du svært over­vek­tig, bør du også vur­de­re å ta til­skudd, for­tel­ler Hans Petter Leer.

Weifa Kalsium 2,5 mikrog/250 mg
Gå til nett­bu­tikk
Wei­fa Kal­si­um 2,5 mikrog/250 mg, 100 tabletter
Nycoplus Multi
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus Mul­ti, 200 tabletter
Gå til nettbutikk
Nycoplus B-kompleks
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus B‑kompleks, 200 tabletter
Gevita Magnesium 300 mg
Gå til nett­bu­tikk
Gevi­ta Mag­ne­si­um 300 mg, 150 tabletter
Gevita Jern 14 mg/12 mg
Gå til nett­bu­tikk
Gevi­ta Jern 14 mg/12 mg, 100 tyggetabletter
Gå til nettbutikk
Nycoplus B12-vitamin 9 mikrogram
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus B12-vita­min 9 mikro­gram, 100 tabletter
Nycoplus Calcium+ Vitamin D3 7,5 mikrog/500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus Cal­ci­um+ Vita­min D3 7,5 mikrog/500 mg, 100 tabletter

Folsyre/folat (Vitamin B9)

Folat er vik­tig for å lage pro­tei­ner og arve­stoff. Man­gel kan gi anemi.

Folat fore­byg­ger til­fel­ler av nev­ral­rørs­de­fekt hos fost­re og kost­til­skudd bør tas fra du plan­leg­ger å bli gra­vid og de tre førs­te måne­de­ne i gra­vi­di­te­ten.

Også alko­ho­li­ke­re og eld­re kan få man­gel på folat.