Inn­tak av lege­mid­ler kom­bi­nert med sol­lys på hud­en, kan i noen til­fel­ler gi hud­re­ak­sjo­ner. Det­te kan skyl­des fle­re stof­fer, blant annet medi­si­ner med og uten resept. Reak­sjo­ne­ne kal­les foto­sen­si­ti­vi­tet og kan skje med enkel­te legemidler.

Ved inn­tak av sli­ke medi­si­ner, for­de­les dis­se via blod­årer til vev rundt omkring i krop­pen. Når sol­strå­le­ne tref­fer hud­en, kan de påvir­ke lege­mid­del­mo­le­ky­le­ne og gi hud­re­ak­sjo­ner. Hvor raskt du får en slik reak­sjon, og hvor­dan den ser ut, avhen­ger av lege­mid­let. Reak­sjo­ne­ne på sam­me lege­mid­del kan variere fra per­son til person.

Foto­sen­si­ti­vi­tet deles inn i to hoved­grup­per: Foto­al­ler­gis­ke- og foto­tok­sis­ke reaksjoner.

Hud­re­ak­sjo­ner

Hud­sym­pto­mer kan se ut som sol­brent­het, flas­sing, hevel­se, blem­me­dan­nel­se eller aller­gis­ke reak­sjo­ner. Det kan klø, svi, bren­ne eller være smerte­fullt. Reak­sjo­nen kan skje raskt etter at du har vært i sola, eller det kan ta fle­re dager før du reagerer.

Reak­sjo­nen kan spre seg til hud som ikke har vært eks­po­nert for sol. I noen svært få til­fel­ler kan hud­en under neg­le­pla­ten rea­ge­re og neg­len løs­ne. Det­te kan skje uten at du har and­re syn­li­ge fotosensitivitetsreaksjoner.

Lege­mid­ler som kan gi fotosensitivitet

Noen eksemp­ler på medi­si­ner som kan gi foto­sen­si­ti­vi­tet er vann­dri­ven­de medi­si­ner, hjerte­me­di­si­ner, anti­bio­ti­ka, lege­mid­ler mot depre­sjo­ner, celle­gift, og medi­si­ner mot akne og kvi­ser.

REAGERER I SOLA: Noen lege­mid­ler kan gi deg uli­ke hud­re­ak­sjo­ner, blant annet sol­brent­lig­nen­de symptomer.

Noen typer smerte­stil­len­de tab­let­ter og sal­ver kan også gi fotosensibilitet.

Vær sol-smart

• Bru­ker du medi­si­ner som kan gi foto­sen­si­ti­vi­tet, er det mye du kan gjø­re for å unn­gå reaksjoner.

• Gjør for det førs­te gode valg når sola skin­ner. Bruk sol­krem med høy sol­fak­tor og prøv å unn­gå for mye sol.

• Hol­de øye med hud og neg­ler når du begyn­ner å nyte sola for alvor. Sjekk deg selv daglig.

• Får du uvan­te reak­sjo­ner, bør du opp­søke apo­te­ket og for­hø­re deg.

• Vær obs på UVA-strå­ler og beskytt deg mot dis­se. Husk at vin­dus­glass ikke beskyt­ter deg mot UVA-stråler.

• Hvis du har opp­levd at neg­ler har løs­net, kan du prø­ve mørk neg­le­lakk som sten­ger sol­ly­set ute.

Råd ved solreaksjoner

• Hold deg vekk fra sola, og ikke slutt med medisinene.

Hold deg vekk fra sola og ikke slutt med medisinene

• For noen lege­mid­ler må du unn­gå sol også en stund etter at du har slut­tet med medisin.

• Kraf­tig reak­sjon? Opp­søk lege.

• Bare litt utslett og/eller rødhet? Vent og se om det går over i løpet av få dager og bruk lind­ren­de pro­duk­ter. Infor­mer legen din om reak­sjo­nen ved nes­te kontakt.

Tips om egenpleie

• Har du mildt eksem/hudutslett, kan du prø­ve resept­fri hydro­kor­ti­son­krem.

• Ved lett kløe er det anbe­falt å prø­ve pro­duk­ter som inne­hol­der sink.

• Før du en sol­brent­lig­nen­de reak­sjon kan det være godt med kal­de og fuk­ti­ge omslag. Du kan også prø­ve resept­fri hydrokortisonkrem.

Kil­de: Foto­sen­si­ti­vi­tet fra Apo­kurs (Apo­te­ke­nes kom­pe­tan­se- og utviklingssenter)

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re