Kan­skje har du sett den men ikke våget deg bort ennå – hyl­la med vok­sen­le­ke­tøy på apo­te­ket. Men den er verdt å ta en nær­me­re titt på, for eksem­pel i ro og mak på nett­bu­tik­ken vår? Det er nem­lig ikke slik at sex­le­ke­tøy bare bør nytes av sing­le, par kan også ha stor gle­de av å bru­ke dem sam­men! Kan­skje kan de opp­munt­re til en ny vår for sex­li­vet deres? Etter man­ge år som kjæ­res­ter er det van­lig at ten­nin­gen svin­ger litt. Og for å opp­rett­hol­de et bra sex­liv over tid kan man ikke bare lene seg til­ba­ke og ven­te på at gnis­ten skal kom­me av seg selv. Det kre­ves job­bing og dedi­ka­sjon. Blant annet kan noen pir­ren­de hjelpe­mid­ler være med på å gi deg nye opp­le­vel­ser med den du elsker.


På Vitusapotek har vi blant annet fle­re typer vibra­to­rer som er dei­li­ge å bru­ke sam­men, under både for­spill og sam­leie, på han og på henne.

Hva med den­ne lil­le saken for eksem­pel? Ester, som hun heter, er en kli­toris­vi­bra­tor, men de gode vibra­sjo­ne­ne hun avgir er også som skapt for å sti­mu­le­re man­nens mest føl­som­me soner. Noen menn kan fort­satt føle seg litt tru­et av dil­do­er og vibra­to­rer, men det er det ingen grunn til. De er over­ho­det ikke det sam­me som ekte vare, selv om de kan være et dei­lig til­skudd til sex-reper­toa­ret. Sær­lig om man­nen er med på leken!

Sove­rom­met kan være åsted for både gle­der og sorger.

Vi har også leke­tøy som er spe­si­elt bereg­net på man­nens attri­but­ter, som erek­sjons­pum­pen ved navn Inge­mar. Og nei, den er ikke bare for deg med erek­sjons­pro­ble­mer. Selv om det fin­nes fle­re av dere, og du skal vite at det hen­der de fles­te i ny og ne. Inge­mar er nem­lig også en eks­pert til å øke erek­sjo­nen og nytel­sen, og få de fine stun­de­ne til å vare len­ger. Dere kan jo bru­ke den sam­men, som en del av forspillet?

Eller hvor­for ikke prø­ve en penis­ring? Det er man­ge som har fått en aha-opp­le­vel­se etter å ha prøvd en sånn. En penisring 

par kan også ha stor gle­de av å bru­ke dem sammen 

kan kuns­ten å ved­li­ke­hol­de erek­sjo­nen, og gi eks­tra nytel­se til beg­ge par­ter. Vi har en type som er gjen­nom­sik­tig, dis­kret og kom­mer i pak­ke med tre rin­ger i for­skjel­li­ge stør­rel­ser. De har også små kuler på seg, for å sti­mu­le­re part­ne­ren. Mens den­ne, Ber­til, kan i til­legg vibre­re i for­skjel­li­ge has­tig­he­ter. Og da er det bare å prø­ve seg fram for å fin­ne den stil­lin­gen som gir den ulti­mate sti­mu­li­en, som sen­der dere beg­ge til himmels.

Men husk en ting da dere: Det hjel­per ikke med all ver­dens leke­tøy om ting blir for tørt, så ikke glem å kjø­pe med gli­de­mid­del. Det­te kan være noe kvin­ner synes det er flaut å snak­ke om, og ikke minst be om. Så om du er mann, gjør du lurt i å brin­ge litt eks­tra saf­ter til sen­gen. Her fin­ner du et godt utvalg til for­skjel­lig bruk, noen som pas­ser til leke­tøy og and­re til kon­do­mer, og selv­sagt med og uten duf­t­er og smaker.