Det fin­nes man­ge pro­blem­stil­lin­ger rundt lakto­se­in­to­le­ran­se. Vi har tatt en prat med Alek­san­dar Rakice­vic, besty­rer på Vitusapotek San­dens, om hva du som er ram­met bør pas­se på når det kom­mer til kost­hold og kost­til­skudd.

Hva er egent­lig lakto­se­in­to­le­ran­se?

Lakto­se­in­to­le­ran­se skyl­des hoved­sa­ke­lig ned­satt akti­vi­tet av enzy­met lakta­se. Lakta­se bry­ter ned melke­suk­ke­ret lakto­se til glu­ko­se og galakto­se. Sym­pto­mer på lakto­se­in­to­le­ran­se er dia­ré, opp­blåst mage og luft i magen ved inn­tak av mat med høyt lakto­se­inn­hold. Lakto­se­in­to­le­ran­te bør der­for unn­gå sto­re meng­der lakto­se i kost­hol­det sitt, men de fles­te tåler litt lakto­se. Lakto­se­in­to­le­ran­se må ikke for­veks­les med melke­pro­tein­al­ler­gi, som kre­ver en diett fri for melk og mei­eri­pro­duk­ter.

Er det noen næringsstoffer laktoseintolerante er disponerte til å få for lite av?

Lakto­se­in­to­le­ran­te tren­ger ikke å få mang­ler på vik­ti­ge nærings­stof­fer der­som de har et variert og balan­sert kost­hold. Hvis man ikke kla­rer å ha et balan­sert kost­hold er det all­tid lurt å bru­ke et til­skudd med multi­vi­ta­mi­ner og even­tu­elt and­re kost­til­skudd.

Det mest nær­lig­gen­de kan være man­gel på kal­si­um om de ikke sør­ger for å spi­se and­re kal­sium­rike mat­va­rer.

Helse­di­rek­to­ra­tet anbe­fa­ler at både menn og kvin­ner over 20 år får i seg 800 mg kal­si­um dag­lig. For barn og ung­dom mel­lom ti og 20 år, samet gra­vi­de og ammen­de, er den dag­li­ge anbe­fa­lin­gen 900 mg. Barn under ti år har et noe lave­re dags­be­hov.

De som ikke får i seg nok kal­si­um gjen­nom kos­ten bør inn­ta et kost­til­skudd med kal­si­um.

Kan kosttilskudd og energibarer inneholde laktose?

Kost­til­skudd og lege­mid­ler kan inne­hol­de lakto­se, for­di det bru­kes som et fyll­stoff i tab­let­te­ne. De fles­te med lakto­se­in­to­le­ran­se kan imid­ler­tid bru­ke lege­mid­ler og kost­til­skudd som inne­hol­der lakto­se, for­di til­satt meng­de lakto­se er for lav til å gi sym­pto­mer. Er du i tvil kan du all­tid spør­re oss på apo­te­ket.

Iføl­ge lov­ver­ket skal det være klart og tyde­lig mer­ket på pak­nin­gen der­som mat­va­re­ne inne­hol­der lakto­se eller and­re aller­ge­ner. Aller­ge­ner, i for eksem­pel energi­ba­rer og and­re mat­va­rer, er mer­ket med uthe­vet skrift slik at man lett kan unn­gå mat­va­rer som inne­hol­der det­te.

Artikkelen fortsetter under bildekarusellen:
Gå til nett­bu­tikk
Nycoplus multivitaminer
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus multi­vi­ta­mi­ner
Nycoplus calcium tyggetabletter 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus cal­ci­um tyg­ge­tab­let­ter 500 mg, 100 stk.
Gå til nett­bu­tikk

Egenbehandling ved laktoseintoleranse

De fles­te som har lakto­se­in­to­le­ran­se tåler litt lakto­se i kos­ten. Det­te varie­rer fra per­son til per­son.

Det fin­nes også kost­til­skudd som inne­hol­der enzy­met lakta­se, blant annet Nycopro Lakta­se tab­let­ter og Lac­tra­se Go tyg­ge­tab­let­ter. Hvis man tar det­te før man skal spi­se mat­va­rer som inne­hol­der lakto­se, kan man redu­se­re sym­pto­me­ne man får av lakto­se­inn­tak. Det­te kan være guns­tig hvis man skal på besøk eller på res­tau­rant, og ikke kan sty­re inn­ta­ket av lakto­se i like stor grad selv. Hvor man­ge tab­let­ter man tren­ger varie­rer fra per­son til per­son, og der­for kan det være lurt å tes­te det­te hjem­me først.