Er du støtt tørr i mun­nen og all­tid tørst når du våk­ner om mor­ge­nen.

Så man­ge som 20 pro­sent av befolk­nin­gen, alt­så én av fem, er ram­met av munn­tørr­het. Og pro­ble­met med tørr munn øker med alde­ren.

Tegn på munntørrhet

Er du støtt tørr i mun­nen, har tørr tun­ge og tren­ger væs­ke for å fuk­te ganen? Og er det førs­te du ten­ker på om mor­ge­nen å hel­le inn­på vann.  Da kan det hen­de du har munn­tørr­het, og det­te bør du gjø­re noe med før det går for lang tid.

I til­legg er dår­lig ånde ofte et tegn på at du er tørr i mun­nen.

Sår og sprek­ker i munn­hu­len er and­re sym­pto­mer på munn­tørr­het.

–  Våk­ner du om nat­ten for­di du er tørst, kan det også tyde på pro­ble­mer med tørr munn, sier Mari­ann Mathi­sen som er far­ma­søyt ved Vitusapotek Strøm­men Stor­sen­ter.

LES OGSÅ: Så enkelt er det å spi­se mat med nok vita­min D

Medisiner som gjør deg tørr i munnen

Bruk av medi­si­ner er en av de van­ligs­te årsa­ke­ne til at du blir tørr i mun­nen. Så mye som 500 lege­mid­ler kan gi bivirk­nin­gen munn­tørr­het. Grun­nen til at du blir tørr i mun­nen av medi­si­ner, er at spytt­pro­duk­sjo­nen hem­mes.

–  Typis­ke medi­si­ner som kan gjø­re deg tørr i mun­nen er en del allergi­me­di­si­ner, medi­ka­men­ter mot depre­sjon, anti­psy­ko­ti­ka, bero­li­gen­de medi­si­ner og sove­tab­let­ter.  Og jo fle­re lege­mid­ler du bru­ker, desto stør­re er sjan­sen for å at det går ut over spytt­pro­duk­sjo­nen, for­tel­ler far­ma­søy­ten.

Sykdommer som gir munntørrhet

Også syk­dom­mer kan gi munn­tørr­het, slik som Sjø­grens, angst og stress. Og har du gått gjen­nom stråle­be­hand­ling, kan du også opp­le­ve å bli tørr i mun­nen..

–  Der­som du bru­ker medi­si­ner og opp­le­ver munn­tørr­het bør du snak­ke med legen din. I noen til­fel­ler kan man fjer­ne munn­tørr­het ved å jus­te­re dosen av medi­si­nen eller end­re medi­si­nen, fotel­ler Mari­ann Mathi­sen..

LES OGSÅ: Slik får du hvi­te­re ten­ner

Artik­ke­len fort­set­ter etter pro­dukt­ka­ru­sel­len.

Biotene tannkrem
Gå til nett­bu­tikk
Bio­te­ne tann­krem, 100 ml
Flux Dry Mouth munnskyll
Gå til nett­bu­tikk
Flux Dry Mouth munn­skyll, 500 ml
V6 Strong Teeth Spearmint
Gå til nett­bu­tikk
V6 Strong Teeth Spear­mint, 50 stk.
Flux Aloe Vera fluorskyll
Gå til nett­bu­tikk
Flux Aloe Vera fluor­skyll, 500 ml
Flux Fluorskyll reisestørrelse 0,2% NaF
Gå til nett­bu­tikk
Flux Fluor­skyll reise­stør­rel­se 0,2% NaF, 90 ml
Flux Munnskyll m/klorhexidin + fluor, 250 ml
Gå til nett­bu­tikk
Flux Munn­skyll m/klorhexidin + fluor, 250 ml
Flux tyggegummi Fresh Fruit fluor
Gå til nett­bu­tikk
Flux tygge­gum­mi Fresh Fruit fluor, 45 stk.

Munnskyll mot munntørrhet

– Hos Vitusapotek har vi man­ge pro­duk­ter som hjel­per når du er tørr i mun­nen. Det førs­te rådet er å bru­ke fluor­skyll mor­gen og kveld for å styr­ke emal­jen og fore­byg­ge karies, for­tel­ler far­ma­søyt Mari­ann Mathi­sen. .

VISSTE DU AT
… munn­tørr­het er en van­lig årsak til dår­lig ånde?

Hos Vitusapotek har vi også Flux Dry Mouth munn­skyll som skal hjel­pe eks­tra mot munn­tørr­het ved å sti­mu­le­re spytt­pro­duk­sjo­nen, fuk­te og  smø­re slim­hin­ne­ne sam­ti­dig som ten­ne­ne beskyt­tes mot karies.

Sugetabletter ved tørr munn

– Pla­ges du av munn­tørr­het, er det prak­tisk å ha et pro­dukt lett til­gjen­ge­lig og som kan tas ved behov. Hos Vitusapotek har vi man­ge uli­ke suge­tab­let­ter som kan tas fle­re gan­ger per dag og som sti­mu­le­rer pro­duk­sjo­nen av spytt, sier far­ma­søy­ten.

Det fin­nes også gele­er som kan for­de­les på tun­gen, slik som Zen­di­um Saliva Gel

Også tygge­gym­mi med fluor kan være bra for spytt­pro­duk­sjo­nen.

LES OGSÅ: Maten som gir krop­pen din nok kal­si­um

Artik­ke­len fort­set­ter etter pro­dukt­ka­ru­sel­len.

Saliva Orthana Spray mot munntørrhet, 50 ml
Gå til nett­bu­tikk
Saliva Ortha­na Spray mot munn­tørr­het, 50 ml
Biotene Oralbalance gel, 50 g
Gå til nett­bu­tikk
Bio­te­ne Oral­ba­lance gel, 50 g
Xerodent Sugetablett, 28 mg/0,25 mg fluor, 90 sugetabletter
Gå til nett­bu­tikk
Xero­dent Suge­tab­lett, 28 mg/0,25 mg fluor, 90 suge­tab­let­ter
Nycodent saliva Sugetab med sitronsmak, 0,05 mg
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­dent saliva Suge­tab med sitron­smak, 0,05 mg, 100 stk.
Flux drops sugetabletter jordbær og rabarbra
Gå til nett­bu­tikk
Flux drops suge­tab­let­ter jord­bær og rabar­bra, 30 stk.
Ekulf Fuktisar Liquorice
Gå til nett­bu­tikk
Ekulf Fuk­ti­sar Liquo­rice, 30 stk.
Xylimelts klebetabletter til munntørrhet, 40 tabletter
Gå til nett­bu­tikk
Xyli­melts kle­betab­let­ter til munn­tørr­het, 40 tab­let­ter
Proxident munnspray mot tørr munn med peppermyntesmak, 50 ml
Gå til nett­bu­tikk
Pro­xi­dent munn­spray mot tørr munn med pep­per­mynte­smak, 50 ml
Salivin Red Fruits , 50 g
Gå til nett­bu­tikk
Sali­vin Red Fruits , 50 g
Xerogel gel strawberry/mint, 50 ml
Gå til nett­bu­tikk
Xero­gel gel strawberry/mint, 50 ml
Flux Dry Mouth Gel jordbærmint, 50 ml
Gå til nett­bu­tikk
Flux Dry Mouth Gel jord­bær­mint, 50 ml

Spray som erstatter spytt

Far­ma­søyt Mari­ann Mathi­sen for­tel­ler at det også er håp for dem som har mis­tet spytt­pro­duk­sjo­nen helt. Da fin­nes det spyt­ter­stat­nings­spray­er som bru­kes som van­lig munn­spray, eller spyt­ter­stat­nings­gel som Bio­te­ne Oral­ba­lance gel.

– Det er svært vik­tig at du går regel­mes­sig til sjekk hos tann­le­gen der­som du er pla­get med munn­tørr­het, under­stre­ker far­ma­søy­ten.

Redu­sert pro­duk­sjon av spytt øker nem­lig sjan­se­ne for hull i ten­ne­ne og tann­kjøtt­be­ten­nel­se som kan få alvor­li­ge føl­ger for tann­helsen.

LES OGSÅ: Så mye betyr en sunn munn for helsen din