Hvor­for luk­ter noens føt­ter vær­re enn andres?

– Hoved­år­sa­ken til sterk lukt er fot­svet­te, sier Lyly Huynh, apo­tek­tek­ni­ker på Vitusapotek Oslo City.

– Vi har vel­dig man­ge svette­kjert­ler under fot­så­len. Svet­te i seg selv har ikke noen vond lukt, men fuk­tig hud gjør at det blir opp­vekst av bak­te­ri­er. Dis­se bak­te­ri­e­ne pro­du­se­rer uli­ke stof­fer som gir vond lukt. Bru­ken av sko og sok­ker gir et per­fekt mil­jø for dis­se bakteriene.

Antiperspirant til føttene

Hel­dig­vis fin­nes det måter å redu­se­re lukten.

– Det vik­tigs­te er å hol­de føt­te­ne tør­re, ved bruk av pud­der eller inn­legg. Man kan også bru­ke anti­per­spi­rant med alu­mi­nium­klo­rid, som for eksem­pel Stop 24 fot­krem eller spray, råder Lyly. Dis­se pro­duk­te­ne redu­se­rer både luk­ten og svette­pro­duk­sjo­nen, men skal ikke bru­kes på sår eller spruk­ken hud.

Stinky feet after workout

Sli­ter du med fot­svet­te og vond lukt? Da er det vik­tig å hol­de føt­te­ne tør­re, ved bruk av pud­der eller inn­legg. Sørg også for å vas­ke føt­te­ne daglig!

Det er vik­tig med god fot­pleie hvis man er pla­get av sje­ne­ren­de lukt.

Føt­te­ne bør vas­kes dag­lig. Apo­tek­tek­ni­ke­ren råder til å bru­ke tyn­ne ull­sok­ker, even­tu­elt tyn­ne bom­ulls­sokker eller sok­ker av bam­bus­vis­ko­se, og skif­te dem ofte. Føt­te­ne bør luf­tes så ofte som mulig, og sko­ene bør ha tid til å tør­ke mel­lom hver gang man bru­ker dem. For å unn­gå sje­ne­ren­de lukt fra sko­ene, kan man bru­ke Scholl deo sko­spray. Den­ne skal sprayes i sko­en, og har en opp­fris­ken­de duft.

Stop 24 fotkrem
Gå til nett­bu­tikk
Stop 24 fot­krem, 60 ml
Gå til nettbutikk
Scholl Fresh Step fotspray
Gå til nett­bu­tikk
Scholl Fot­s­pray, 150ml

Fin­nes det noen medi­sins­ke behand­lin­ger mot fotsvette?

Apo­tek­tek­ni­ke­ren har føl­gen­de råd til deg som du er vel­dig pla­get med fot­svet­te og lukt og har «prøvd alt»:

– I noen svært sjeld­ne til­fel­ler kan sterk fot­svet­te være for­år­sa­ket av annen syk­dom. Ta der­for kon­takt med legen din der­som du er pla­get med det­te over leng­re tid.