SUNT OG EFFEKTIVT:
- Å gå har de fles­te tid og mulig­het til, sier fysio­te­ra­peut og per­son­lig tre­ner Chris­ti­ne Lund­kvist som job­ber med livs­stil ved Vol­vat i Oslo. Vitusapotek sam­ar­bei­der med Vol­vat Medi­sins­ke senter.

Du må ikke løpe tøf­fe inter­valløk­ter på trede­møl­la for å være i akti­vi­tet, sier fysio­te­ra­peut og per­son­lig tre­ner Chris­ti­ne Lund­kvist som til dag­lig job­ber med livs­stil i team med lege og syke­plei­er ved Vol­vat i Oslo.

– Man­ge hard­tre­ner, men drop­per den dag­li­ge akti­vi­te­ten som å gå, for­tel­ler hun.

LES MER: Slik blir du en løper på 6 uker

Alle har tid til å gå

– De fær­res­te tre­ner regel­mes­sig, og i job­ben min prø­ver jeg å moti­ve­re til akti­vi­tet i det dag­li­ge. Helse­myn­dig­he­te­nes anbe­fa­ling er 150 minut­ter pr. uke med mode­rat til høy inten­si­tet. Det betyr at du får høy­ere puls, svet­ter og blir and­pus­ten, for­kla­rer Christine. 

Alli­ke­vel tre­ner så få. Hvorfor?

– Man­gel på tid er den hyp­pigs­te unn­skyld­nin­gen for å ikke tre­ne. Det er dår­lig nytt for folke­hel­sa. Vi er som skapt til å beve­ge oss mye i mode­rat tem­po over tid, men i våre dager gjør vi hel­ler det mot­sat­te, sier fysioterapeuten.

TIPS: Hos vitusapotek har vi stort utvalg av pro­duk­ter som kan gjø­re tre­nin­gen eller gåtu­ren mer beha­ge­lig, gi støt­te, dem­pe smer­ter og gi krop­pen mer ener­gi. Sjekk pro­duk­te­ne her:

Scholl gnagsårplaster
Gå til nett­bu­tikk
Scholl gnag­sår­plas­ter, 5 stk
Resorb Sport pulver
Gå til nett­bu­tikk
Resorb sport Pulver
JOBST Sport grå, klasse 1
Gå til nett­bu­tikk
JOBST Sport grå, klas­se 1, ett par
Gå til nettbutikk
Refleksvest voksen
Gå til nett­bu­tikk
Refleks­vest voksen
Ibux Gel
Gå til nett­bu­tikk
Ibux Gel, 50 mg/g
Gå til nettbutikk
Futuro Sport Knebandasje
Gå til nett­bu­tikk
Futuro Sport Knebandasje
Gå til nettbutikk
Aptus SportX
Gå til nett­bu­tikk
Aptus Spor­tX, 25gx10
Mabs Active kompresjonsstrømpe
Gå til nett­bu­tikk
Mabs Acti­ve kompresjonsstrømpe

30 minutter hver dag

Fysio­te­ra­peu­ten mener at de aller fles­te kan fin­ne tid til å gå, hvis de vil.

– Å gå er en fysisk akti­vi­tet du enkelt kan bake inn i hver­da­gen og helt supert for deg som er i tids­klem­ma. Du kan jo bru­ke bena som trans­port­mid­del. Å gå er den mest tids­ef­fek­ti­ve måten å beve­ge seg på. Det er gra­tis, og du tren­ger ikke annet utstyr enn deg selv, sier Christine.

SLIK LAGER DU EN TRENINGSØKT AV GÅTUREN
Meste­par­ten av helse­ge­vins­ten er gjort med 30 minut­ters gan­ge pr. dag, men du kan enkelt gjø­re gåtu­ren har­de­re og få en effek­tiv tre­nings­økt ut av den. Det bes­te for å øke puls og inten­si­tet, er å gå i en mot­bak­ke. Finn fram klok­ka og kjør 4 x 4 minut­ters inter­vall hvor du går i ste­det for å løpe. Slik gjør du:

  • Opp­var­ming: Gå slik at du blir varm og god i krop­pen. Ikke gå ras­ke­re enn i mode­rat tem­po, dvs. at du kan pra­te med side­man­nen mens du går.
  • Gå i 4 minut­ter i raskt tem­po. Da går du så fort at du ikke orker å prate.
  • Gå i 4 minut­ter med mode­rat tempo.
  • Så kjø­rer du nes­te inter­vall i 4 minut­ter i raskt tem­po igjen før du går i mode­rat tem­po i 4 minutter.
  • Gjen­ta til du har kjørt totalt 4 runder.

Hun anbe­fa­ler å gå hver dag i minst 30 minut­ter, og dét i et mode­rat tempo.

– Prøv i én uke. Gå litt hver dag og kjenn etter fysis­ke og psy­kis­ke for­and­rin­ger, fore­slår hun.

Hva med tip­set om å gå 10 000 skritt hver dag?

– Det kan være moti­ve­ren­de med skrit­tel­ler. Og kan­skje du hel­ler vel­ger å gå til og fra jobb i ste­det for å ta bilen hver dag, sier fysioterapeuten.

Her gir hun deg 8 kon­kre­te helse­grun­ner for å ta bena fatt – hver dag!

1. Sterkere hjerte

Du styr­ker hjer­tet slik at det kla­rer å pum­pe mer blod pr. hjerte­slag og få blo­det mer effek­tivt rundt i krop­pen. Der­med sen­kes blodtrykket.

2. Bedre ledd

Å gå er skån­somt for led­de­ne. Det er en guns­tig akti­vi­tets­form for rygg, hof­ter, knær og ank­ler. Det er bra for art­ro­ser og ledd­pla­ger. Akti­vi­te­ten er fore­byg­gen­de og behandlende.

3. Sterkere benmasse

Kvin­ner i over­gangs­al­de­ren er mest utsatt for ben­skjør­het (oste­o­pe­rose) for­di krop­pen pro­du­se­rer mind­re østro­gen, og der­med påvir­kes pro­duk­sjon av ny ben­mas­se. Fysisk akti­vi­tet for­hind­rer tap av benmasse.

PÅVIRKER VEKTEN: Vekt­ned­gang er én av fle­re posi­ti­ve helse­ef­fek­ter du kan få av å gå.

4. Vekt

Gåing bidrar til å hol­de vek­ten nede og er dess­uten også ape­titt­re­gu­le­ren­de og hol­der blod­suk­ke­ret mer stabilt.

LES MER: Finn ut om du er overvektig

5. Bremser aldringen

Du utset­ter ald­rin­gen, og det har vist seg at man får gene­relt bed­re livskvalitet.

– Der­som du er inak­tiv og star­ter med å gå 30 minut­ter dag­lig, får du åtte eks­tra leve­år, for­tel­ler Chris­ti­ne Lundkvist.

6. Kan minske depresjoner

Å gå er en fysisk akti­vi­tet du enkelt kan bake inn i hverdagen

En tre­nings­økt med mode­rat akti­vi­tet kan bed­re kon­sen­tra­sjo­nen og mins­ke angst og depre­sjo­ner. Det­te skyl­des blant annet økt pro­duk­sjon av hor­mo­ne­ne sero­to­nin og dopamin.

LES MER: Gode PT-tips til deg som sli­ter med å moti­ve­re deg til å trene

7. Bedre søvn

Sero­to­nin kal­les også søvn­hor­mo­net. Etter fysisk akti­vi­tet skil­les mer av hor­mo­net ut i krop­pen, og søv­nen blir bedre.

8. Bedre stressmestring

Å gå kan gjø­re deg bed­re i å mest­re stress, med den føl­ge at du også kan bli mer konsentrert.

LES MER: Der­for er fysisk akti­vi­tet bra for hjer­nen din