Viss­te du at du kan få gra­tis hud­ana­ly­se hos Vitusapotek lan­det rundt? Ikke nok med det: Vi har enda fle­re gra­tis tje­nes­ter å til­by. Spør hos ditt nær­mes­te Vitusapotek.

Her kan du lese mer om fem av våre gratistjenester:

1.  Måling av fuktighet i huden

Vel­dig man­ge har tørr hud, og man­ge kan ha dehydrert hud uten å vite om det. Til og med dem med fet hud med kvi­ser, kan ha behov for påfyll av eks­tra fuktighet.

Hos alle Vitusapotek kan du få målt fuk­tig­he­ten i hud­en din. Her er det dyk­ti­ge ansat­te med den bes­te kom­pe­tan­se innen hud og hud­pleie, og over 270 ansat­te lan­det rundt er utdan­net hud­pleie­eks­per­ter fra Hud­pleie Akademiet.

Ved hjelp av det lil­le, digi­ta­le appa­ra­tet bt-ana­ly­ze får du målt fuk­tig­hets­ni­vå­et i hud­en din helt gra­tis og ufor­plik­ten­de hos Vitusapotek.

Appa­ra­tet hol­des inn­til hud­en og måles på fem punk­ter i ansik­tet: beg­ge kinn, pan­nen, haken og hal­sen, og i løpet av et par minut­ter får du en ver­di. Utfra den­ne ver­di­en kan du få råd og hjelp til å fin­ne pro­duk­ter som kan hjel­pe akku­rat din hud.

LES MER: 8 råd som gir mer fuk­tig­het til huden

2. Gratis hudanalyse med Speedmapping

Irri­te­rer du deg over bom­kjøp av pleie­pro­duk­ter for ansik­tet? Da kan en tur inn­om Vitusapotek være lurt, for her kan du få en ufor­plik­ten­de og gra­tis hud­ana­ly­se med Speed­map­ping.

Hos alle apo­tek som fører hud­pleie­pro­duk­ter fra Der­ma­lo­gica, kan du få Speed­map­ping  helt gra­tis og uten for­plik­tel­ser. Det­te er en for­enk­let ver­sjon av den mer omfat­ten­de hud­ana­ly­sen Face­map­ping, hvor hud­en under­sø­kes visu­elt og ved berø­ring i til­legg til at kun­den sva­rer på spørs­mål rundt blant annet alder, livs­stil og hudpleierutiner.

Face­map­ping utfø­res av hud­te­ra­peu­ter hos utvalg­te Vitusapotek for kr 150. Kjø­per du pro­duk­ter, vil også Face­map­ping være en gra­tis hudanalyse.

Speed­map­ping er gra­tis og utfø­res i alle Vitusapotek som fører Der­ma­lo­gica. Spør hos ditt nær­mes­te Vitusapotek eller besøk vitusapotek.no for å se utval­get av pro­duk­ter fra Dermalogica.

Artik­ke­len fort­set­ter under bildet.

Gratis tjenester skanning fuktighet

FUKTIG NOK?: Blant Vitusapotek sine gra­tis tje­nes­ter fin­ner du skan­ning av fuk­tig­het i hud­en din. Resul­ta­tet over­ras­ker man­ge. (Foto: Erik Hannemann/Sempro AS)

3. Schengen-attest

Bru­ker du medi­si­ner du må ha med på rei­sen eller ferien? Skal du ta med deg lege­mid­ler til utlan­det, bør du sjek­ke om du tren­ger en attest på dis­se, og den­ne doku­men­ta­sjo­nen bør ord­nes i god tid før avreise.

Skal du ut å rei­se i land som er med i Schen­gen-sam­ar­bei­det (Euro­pa)? Dis­se euro­pe­is­ke lan­de­ne kre­ver at du har med attest på vis­se medi­si­ner, Schen­gen-attest, og det­te får du ord­net hos Vitusapotek.

Klikk & Hent
På trav­le dager kan det være prak­tisk å bestil­le varer fra Vitusapotek på nett og få dem klar­gjort til hen­ting hos ditt nær­mes­te Vitusapotek. Etter en time kan du pluk­ke dem opp – trygt, raskt og enkelt. Les mer om gra­tis­tje­nes­ten Klikk & Hent her.

Er du med­lem i Vitus­apo­te­kets kunde­klubb VI+, får du attes­ten gra­tis. For and­re kos­ter attes­ten kr 75.

PS! Med­lem­skap i VI+ er gratis.

Rei­ser du til land uten­for Schen­gen, er det også lurt å ha med attest på en del resept­be­lag­te medi­si­ner. Også den­ne attes­ten får du ord­net hos oss i Vitusapotek, gra­tis for med­lem­mer i VI+ og kr 75 for andre.

Her kan du mel­de deg inn i VI+ og nyte godt av man­ge til­bud på pro­duk­ter fra Vitusapotek, arran­ge­men­ter og tje­nes­ter. Les mer om VI+ her, eller dra inn­om ditt nær­mes­te Vitusapotek for mer informasjon.

LES OGSÅ: Smar­te pro­duk­ter til langhelgen

4. Hjelp til nye medisiner

Man­ge som star­ter med nye medi­si­ner, har spørs­mål rundt bruk og virk­ning av lege­mid­de­let. Nå får du tett opp­føl­ging hos apo­te­ke­ne med tje­nes­ten Medisinstart.

Kon­takt ditt nær­mes­te Vitusapotek og bestill tid med en av våre far­ma­søy­ter som er spe­sia­lis­ter på lege­mid­ler. Du får to for­tro­li­ge sam­ta­ler hvor du får all infor­ma­sjon du tren­ger og kan stil­le spørs­må­le­ne du lurer på. Du kan vel­ge å møte per­son­lig i apo­te­ket, eller få opp­føl­ging over telefon.

Hjelp med influensavaksine
Viss­te du at du selv kan bestil­le influ­ensa­vak­si­neminvaksine.no? I utvalg­te Vitusapotek kan du få hen­tet ut vak­si­nen og sam­ti­dig få satt den av ansat­te som har opp­læ­ring i å set­te vak­si­ner. Tje­nes­ten kos­ter kr 350. Les mer om vak­si­na­sjon i apo­tek og hvor du kan få utført tje­nes­ten her.

LES OGSÅ: Det­te bør du vite om resep­frie medi­si­ner mot smer­ter og feber

5. Veiledning til bruk av inhalasjonsmedisin

Har du ast­ma eller kols og bru­ker inha­la­sjons­me­di­si­ner? Blant Vitus­apo­te­kets gra­tis tje­nes­ter fin­ner du hjelp og vei­led­ning til rik­tig bruk av inha­la­sjons­me­di­si­nen din. Det­te kan være nyt­tig, for under­sø­kel­ser har vist at halv­par­ten av dem med kols eller ast­ma som bru­ker inha­la­sjons­me­di­sin, fak­tisk ikke bru­ker den riktig.

Hos Vitusapotek vil en far­ma­søyt gi deg inha­la­sjons­vei­led­ning på tek­nikk, samt hjel­pe deg slik at du får bed­re effekt av medi­si­ne­ne dine. Tje­nes­ten gjel­der også for barn som bru­ker inha­la­sjons­me­di­sin, og pårø­ren­de kan bru­ke tje­nes­ten gratis.