Siv Eli­sa­beth Hau­gen er far­ma­søyt og fag­råd­gi­ver hos Vitusapotek. Hun har job­bet med kva­li­tets­sik­ring i man­ge år, blant annet hos Apotekforeningen.

Alt vi tar inn av det vi kal­ler han­dels­va­rer, skal vi vur­de­re, for­tel­ler Siv Eli­sa­beth Hau­gen, som er far­ma­søyt og fag­råd­gi­ver hos Vitusapotek. Det­te inklu­de­rer blant annet kos­me­tikk og hud­pleie. Siv Eli­sa­beth Hau­gen er far­ma­søyt og fag­råd­gi­ver hos Vitusapotek. Hun har job­bet med kva­li­tets­sik­ring i man­ge år, blant annet hos Apotekforeningen.

– Det er stren­ge lov­krav, men det er ingen god­kjen­ning av myn­dig­he­te­ne. Leve­ran­dø­re­ne er plik­tig til å ha over­sikt over reg­le­ne selv. Der­for synes vi at det er vik­tig at vi har egen kon­troll der vi sjek­ker at lov­ver­ket blir fulgt før nye varer kom­mer inn i apo­te­ke­ne våre.

Må bevises

Påstås det at en krem har anti-ryn­ke-effekt, så skal det være dokumentert.
– Jeg sam­ar­bei­der ofte med leve­ran­dø­re­ne for å end­re mer­kin­gen på pak­nin­gen eller mar­keds­fø­rin­gen. Ord­ly­den kan ofte dis­ku­te­res. Det skal være ærli­ge påstan­der, og vi skal kun­ne for­sva­re alle lov­na­der som blir gitt der­som vi får spørs­mål fra våre kol­le­ga­er på apo­tek, eller fra kun­de­ne, sier fag­råd­gi­ve­ren. Noe blir også avvist i silin­gen i Vitusapotek sitt system.
– Vi skal ikke lure kun­den, men stå 100 pro­sent bak hva pro­duk­te­ne lover. I Vitusapotek job­ber det folk med høy­sko­le- og uni­ver­si­tets­ut­dan­ning, og det er vik­tig at de tror- og er tryg­ge på pro­duk­te­ne, sier Siv Eli­sa­beth Haugen.
– Hvor­dan set­tes gren­se­ne for hva et pro­dukt kan love?
– Påstan­der for kos­me­tikk sjek­kes mot lis­ter og data­ba­ser med inn­holds­stof­fer som er god­kjent og at maks-kon­sen­tra­sjo­ne­ne er holdt. Gren­se­ne er satt av viten­skaps­ko­mi­te­er i både Nor­ge og EU, sier fag­råd­gi­ve­ren. I til­legg føl­ger vi med på ny forsk­ning og råd fra fag­mil­jø­ene, for­tel­ler fagrådgiveren.

Trygge parabener

Hun ser at det er man­ge myter og mis­opp­fat­nin­ger som får leve len­ge i media og blogger.

Alt som sel­ges av hud­pleie­pro­duk­ter og kos­me­tikk i Nor­ge, er godt regu­lert med stren­ge lov­krav i EU.


– Ett eksem­pel er påstan­den fra man­ge om at mine­ral­ol­jer er far­li­ge for hud­en. Det gjaldt før, men ikke nå.
Når det gjel­der For­bru­ker­rå­det, har også de ofte en svart-hvitt-vur­de­ring hvor de tar for seg én enkelt ingre­di­ens i et pro­dukt og går ut med at den er kreft­frem­kal­len­de og helse­far­lig. Det kan skje uten at de tar hen­syn til kon­sen­tra­sjo­nen som er å fin­ne i pro­duk­tet, sier Hau­gen. Hun synes para­be­ne­ne har fått unød­ven­dig røff behandling.
– Vi tren­ger hold­bar­het på pro­duk­te­ne. Para­be­ne­ne er fors­ket på og tes­tet ut, og i våre pro­duk­ter bru­ker vi de tryg­ge para­be­ne­ne. Hva vi skal ha som kon­ser­ve­rings­mid­del i ste­det, bør man ten­ke på, sier Haugen.
Hun min­ner på om at alt som sel­ges av hud­pleie­pro­duk­ter og kos­me­tikk i Nor­ge, er godt regu­lert med stren­ge lov­krav i EU og Nor­ge for at sik­ker­he­ten skal være høy.
– Hos Vitusapotek fin­nes et eget mel­dings­sys­tem som skal sør­ge for at kunde­kla­ger gås gjen­nom jevnlig.
– Kom­mer man­ge kla­ger, tar Vitusapotek kon­takt med leve­ran­dø­ren. Kla­ge­ne gjø­res ofte direk­te til ansat­te ved Vitusapotek, mens and­re bru­ker e‑post og Face­bo­ok, for­tel­ler Siv Eli­sa­beth Haugen.