Hud­te­ra­peut Liv Arne­sen ved Vitusapotek Strøm­men Stor­sen­ter sva­rer på 10 ofte stil­te spørs­mål rundt hud­krem, anti age og hud­pleie.

1. Hva skal en dagkrem gjøre for huden din?

Det vik­tigs­te en dag­krem skal gjø­re er å beskyt­te hud­en din, gi fukt og næring. Og så bør den inne­hol­de sol­fak­tor! frem­he­ver hud­te­ra­peu­ten. Hun for­tel­ler at enkel­te øns­ker å variere hud­plei­e­re­gi­met sitt etter års­ti­de­ne, men tren­ger man egent­lig mer enn en hud­krem på dag­tid?

– Noen øns­ker en litt let­te­re dag­krem om som­mer­en og en som gir mer fukt og næring om vin­te­ren. Men om du har fun­net en hud­krem du liker og du synes den fun­ge­rer bra hele året – er det ingen grunn til at du skal byt­te. Det er vik­tig at det er du som kjen­ner etter hva som er bra for hud­en din!

2. Kan man bruke samme hudkrem til ansiktet og kroppen?

– Vi ser at hud­en i ansik­tet ofte har and­re behov enn hud­en på krop­pen vår. Mens krop­pen er mer beskyt­tet mot omgi­vel­se­ne er ansik­tet utsatt for ytre påvirk­nin­ger som vær, vind og for­urens­ning. Knusk­tørr, varm inne­luft og biten­de vind og kul­de uten­dørs gir sto­re tem­pe­ra­tur­for­skjel­ler, som kre­ver mye av hud­en, og de fles­te mer­ker det­te ved at hud­en vir­ker stram og tørr. Man­ge kjø­per en rime­lig bodylo­tion som er helt ok for krop­pen, men det er ikke sik­kert den er like ok for ansik­tet ditt, med mind­re du har en bodylo­tion som er til­pas­set både kropp og ansikt, sier hud­te­ra­peut Liv Arne­sen.

– Om du synes det er dyrt med man­ge kre­mer vil jeg anbe­fa­le at du hel­ler bru­ker litt eks­tra pen­ger på en god ansikts­krem. For de fles­te av oss vil ansik­tet ha stør­re behov for pleie enn krop­pen!

Ansikts­kre­men din bør være til­pas­set hud­ty­pen, hud­til­stand og alder. Vi er født med en hud­type, mens til­stan­den til hud­en vår kan variere med års­ti­der, syk­dom eller and­re ind­re eller ytre årsa­ker. Når det gjel­der hud og alder fin­nes det man­ge gode anti-age pro­duk­ter som kan hjel­pe deg til å fore­byg­ge og dem­pe ald­rings­tegn i hud­en.

 

3. Er det ok at barn og voksne bruker samme hudkremen?

– Vok­sen hud har helt and­re behov enn hud­en til et barn. Vi kan være tør­re, sen­si­ti­ve, ha akne eller and­re spe­sial­be­hov. Jeg vil ikke anbe­fa­le at barn bru­ker sam­me krem som en vok­sen. Om du mener bar­net ditt tren­ger en hud­krem, så spør på apo­te­ket for å få en til­pas­set krem som er til­pas­set barne­hud.

4. Kan feil hudkrem gi deg dårligere hud?

– Det er ikke all­tid så lett for en van­lig for­bru­ker å vite hva slags hud­krem man skal vel­ge eller hvil­ke hud­type man har. Jeg kan gi deg et eksem­pel:

Vi møter ofte kun­der med en fete­re hud­type og som har tør­ket ut hud­en sin med for ster­ke pro­duk­ter, noe som gjør at hud­en kan bli fukt­fat­tig og irri­tert. Da sva­rer hud­en med å pro­du­se­re mer talg som igjen kan føre til en fete­re hud og ofte også til­stop­pin­ger. På den­ne måten kan bruk av feil hud­pro­duk­ter gi deg sto­re pro­ble­mer.

– Alle Vitusapotek i hele lan­det kan hjel­pe deg å fin­ne ut av hva slags hud­type du har og hvil­ke hud­kre­mer som pas­ser for akku­rat deg, for­tel­ler hud­te­ra­peu­ten.

5. Er det riktig at hudkrem kan gi deg kviser?

– Ja. Om du bru­ker en hud­krem som ikke pas­ser for hud­en din kan det resul­te­re i både til­stop­nin­ger i hud­en og kvi­ser!

6. Kan feil hudkrem gi deg rynker?

– Krem ska­per ikke ryn­ker, så man kan ikke få ryn­ker av å bru­ke feil hud­krem. Men bru­ker du feil hud­krem kan det hen­de du ikke fore­byg­ger, plei­er og fuk­ter hud­en din mak­si­malt – og det kan gi deg mer ryn­ker enn du behø­ver å ha, for­tel­ler hud­te­ra­peu­ten fra Vitusapotek Strøm­men Stor­sen­ter og leg­ger til:

– Om hud­en din er dehydrert og du ikke fuk­ter godt nok med hud­krem, kan du få tørr­hets­lin­jer og de kan bli perm­a­nen­te om du ikke bru­ker rik­tig krem.

7. Kan hudkremer forebygge rynker?

– En ryn­ke er en for­dyp­ning i hud­en som opp­står for­di kol­la­gen og elast­in­fi­bre­ne i hud­en ikke len­ger er så elas­tis­ke som før. Når vi blir eld­re mis­ter vi under­hudsfett, vi får tørr­hets­lin­jer, uttrykks­ryn­ker og de sol­ska­de­ne vi har fått gjen­nom livet begyn­ner å vise seg.

En hud­krem vil ikke ale­ne for­hind­re at du får ald­rings­tegn i hud­en. Gener og måten vi lever på er også vik­ti­ge fak­to­rer, men den vil kun­ne fore­byg­ge og på den måten brem­se ald­rings­pro­ses­sen i hud­en din. De vik­tigs­te miljø­fak­to­re­ne som påvir­ker utvik­lin­gen av ryn­ker er sol­eks­po­ne­ring og røy­king. Siden UV-strå­ler bry­ter ned kol­la­ge­net i hud­en, er bruk av sol­fak­tor vik­tig for å fore­byg­ge ryn­ker.Woman with perfectly shaped body sitting and holding hands on her legs.See more photos :

8. Hva er anti age-hudkrem?

En anti age-hud­krem er en hud­krem som skal repa­re­re og rever­se­re ald­rings­tegn i hud­en. Kre­men skal ha ingre­di­en­ser med doku­men­tert effekt! Eksemp­ler på sli­ke ingre­di­en­ser kan være hya­luron­syre, AHA-syrer, vis­se plante­eks­trak­ter, reti­no­i­der og pep­ti­der og den skal også gi nok fuk­tig­het og næring til hud­en. I en krem vil de uli­ke ingre­di­en­se­ne vir­ke sam­men for å opp­nå øns­ket effekt.

9. Når bør man begynne med anti age-krem?

– Vi plei­er å si at når du er 25 år kan du begyn­ne å inn­føre enkel­te anti age ele­men­ter i hud­re­gi­met ditt. Fra ca. den­ne alde­ren tar hud­for­ny­el­sen len­ger tid enn tid­li­ge­re og det er lurt å bru­ke en rike­re anti age-natt­krem, et serum eller kan­skje en anti age-øyen­krem.

Noen kjen­ner og ser små tegn i hud­en sin og vil star­te tid­lig. And­re har ikke sam­me beho­vet og kan da ven­te, sier hud­plei­e­ren, og leg­ger til:

– Er du vel­dig sen­si­tiv i hud­en eller har en hud­syk­dom er det mulig du bør sty­re unna anti age-pro­duk­ter, men jeg vil anbe­fa­le at du snak­ker med en hud­plei­er om det­te.

10. Er dyre hudkremer bedre enn rimelige?

– Det er lett å ten­ke at dyrt er bed­re enn bil­lig. Det kan være rik­tig, men det behø­ver ikke være det. I apo­te­ke­ne er vi under­lagt streng kon­troll for hva vi får sel­ge og der­for kan du være trygg på at de hud­kre­me­ne du kjø­per på apo­te­ket er bra for deg. Vi har både rime­li­ge og dyre­re pro­duk­ter, så du kan helt sik­kert fin­ne noe hos oss som pas­ser både hud­ty­pen din og lom­me­bo­ken. Og spør oss om du er i tvil – vi vet hvil­ke pro­duk­ter du bør vel­ge og vi hjel­per deg gjer­ne, sier hud­te­ra­peut Liv Arne­sen.