Far­ma­søyt Hans Petter Leer ved Vitusapotek Sva­nen i Tromsø.

De fles­te kla­rer seg uten kost­til­skudd, men i til­fel­ler med uli­ke syk­dom­mer og noen faser i livet, er det greit å spe på med eks­tra vita­mi­ner og/eller mine­ra­ler, sier far­ma­søyt Hans Petter Leer ved Vitusapotek Sva­nen i Tromsø.

– Sym­pto­mer på mang­ler kan være man­ge, men ofte kan det være trett­het, at du blir ras­ke­re sli­ten og mer syk enn van­lig, sier farmasøyten.
Her er noen grup­per som ofte tren­ger litt eks­tra i til­legg til maten:

Gravide

Den­ne grup­pen kan ha nyt­te av til­skudd som folsyre, jern, kal­si­um og omega‑3 i til­legg til dét de får via maten, sier Leer.

NB! Jern­be­ho­vet skal sjek­kes gjen­nom svan­ger­ska­pet og skal kun tas i sam­råd med lege.

Les mer om kost­til­skudd til gra­vi­de og ammen­de her.

Spebarn

Spe­barn skal ha til­skudd av D‑vitaminer fra fire måne­ders alder for å raskt kun­ne byg­ge ben­sub­stans. Vita­mi­net kan tas som tran eller D‑vitamindråper. I til­legg er kal­si­um vik­tig, noe man­ge får fra melk og meieriprodukter.

Under og etter overgangsalder

Kvin­ner som ikke får dek­ket kal­sium­be­ho­vet, bør ta kal­sium­til­skudd. Husk også at vita­min D er vik­tig for at krop­pen skal kun­ne ta opp kal­si­um. Til­strek­ke­lig kal­si­um er mer vik­tig for alle som er i fare for- eller har ben­skjør­het.

Eldre

– Her skor­ter det en del på kost­hol­det. Hos man­ge blir meng­den og varia­sjo­nen dår­li­ge­re og eld­re er en utsatt grup­pe, sier farmasøyten.

– Man­ge glem­mer å spi­se, så det er vik­tig som pårø­ren­de å føl­ge med på hva de eld­re får i seg av næring. Multi­vi­ta­mi­ner eller et nærings­til­skudd kan være bra, sier Leer.

Anbe­falt inn­tak av vita­min D dob­les fra du er 75 år, fra 10 til 20 mikro­gram. Det­te til­sva­rer et par teskje­er tran.

Ved sykdom

Er du gam­mel og får en infek­sjon, kan det­te bli en nedad­gå­en­de spi­ral. Man mis­ter vekt og må få i seg eks­tra næring for å bli frisk igjen.

Kvin­ner som ikke får dek­ket kal­sium­be­ho­vet, bør ta kalsiumtilskudd 
– Man­ge som har lang­va­rig syk­dom, går også på medi­si­ner. Råd­før deg med oss på Vitusapotek før du tar kost­til­skudd. Noen kost­til­skudd tatt med enkel­te medi­si­ner kan slå uhel­dig ut, sier Hans Petter Leer.

– Også folk som sli­ter med spise­for­styr­rel­ser, alko­ho­lis­me eller har tatt fedme­ope­ra­sjon tren­ger noe eks­tra, til­føy­er han.

Folk med dårlig kosthold

De som spi­ser ensi­dig, slan­ker seg eller har et dår­lig kost­hold, kan ha behov for mulit­vi­ta­mi­ner. Det­te kan gjel­de alle i løpet av livet. Det kan være i stress­pe­rioder i stu­die­ti­den, i hek­tisk jobb­si­tua­sjon eller at man akku­rat har flyt­tet hjem­me­fra for førs­te gang. Plut­se­lig har man hav­net i en situa­sjon hvor kost­hol­det hav­ner i bakleksa.

Fysisk aktive

Tre­ner du fle­re gan­ger i uken uten å kom­pen­se­re for nærings­inn­ta­ket, kan det være smart med et mulitivitamin.