I Nor­ge har vi tra­di­sjon for å være for­sik­ti­ge med medi­sin­bruk, sær­lig når det kom­mer til små barn. Men av og til tren­ger også de små noe mot smer­te­ne, og lege­mid­ler som inne­hol­der para­ceta­mol er det mid­de­let som anbe­fa­les til de aller fles­te. Men er det egent­lig far­lig? Apo­tek­tek­ni­ker Ellinor Gjes­tvang gir oss en liten oppklaring.

– Para­ceta­mol er vel­dig nyt­tig til å lind­re mode­ra­te, kort­va­ri­ge smer­ter som hode­pine, men­strua­sjons­smer­ter, tann­pine, hode­pine, mus­kel- og ledd­smer­ter, for­kjø­lel­se ol. I til­legg dem­per det feber, for­tel­ler Ellinor.

– Men siden det er et lege­mid­del, bør man vise for­sik­tig­het ved bruk, for­di for sto­re doser kan gi lever­ska­de. Ved ned­satt lever­funk­sjon kan også tole­ran­sen for para­ceta­mol være ned­satt, og mode­rat til høyt alko­hol­for­bruk kan gi økt fare for paracetamolforgiftning.

Føl­ger du for­sik­tig­hets­reg­le­ne er Para­cet et sik­kert medi­ka­ment med få bivirk­nin­ger. Men om du bru­ker mer enn anbe­falt og i lan­ge peri­oder, kan det alt­så være skadelig.

Et annet spørs­mål er om para­ceta­mol kan øke risi­ko­en for ast­ma. Para­ceta­mol er det mid­de­let som anbe­fa­les å gi til små barn mot smer­ter og feber. Men medie­opp­slag har hev­det at om man gir det­te lege­mid­de­let til små barn, øker risi­ko­en for å utvik­le ast­ma senere.

– Det fore­lig­ger ingen doku­men­ta­sjon som gir grunn­lag for å end­re på de gene­rel­le anbe­fa­lin­ge­ne om bruk av para­ceta­mol til små barn per i dag. Men det er grunn til å være opp­merk­som på en mulig asso­sia­sjon til ast­ma og aller­gi, anbe­fa­ler Ellinor.

Det kan være vanskelig å vite hva som er riktig behandling for små barn.

Det kan være vans­ke­lig å vite hva som er rik­tig behand­ling for små barn.

– Ibu­pro­fen miks­tur kan være et alter­na­tiv ved for eksem­pel tann­smer­ter, vokse­smer­ter og øre­be­ten­nel­se, men para­ceta­mol er alli­ke­vel første­val­get til små barn.

Gene­relt opp­ford­res det til for­sik­tig­het med all lege­mid­del­bruk, inklu­dert lege­mid­ler som inne­hol­der para­ceta­mol. Man bør bare gi bar­na medi­si­ner når det vir­ke­lig trengs, og all­tid vur­der behovet/fordelene mot risikoen/bivirkningene. Når det gjel­der feber er det en del av den natur­li­ge infek­sjons­be­kjem­pel­sen og man tren­ger ikke den nød­ven­dig­vis å behand­le den. Der­som du ser at bar­net ditt tren­ger medi­sin mot smer­ter eller ube­hag ved feber, tren­ger du ikke å være redd for å gi den lil­le para­ceta­mol en sjel­den gang.

– Følg pak­nings­ved­leg­get og bruk smerte­stil­len­de i så kort peri­ode som mulig. Er det nød­ven­dig med behand­ling utover det­te, bør du kon­tak­te lege, råder Gjestvang.