Sår baby­hud, og spe­si­elt i «bleie­om­rå­det», duk­ker kjapt opp for man­ge. Det kan fore­byg­ges, men de fles­te vil nok opp­le­ve at baby­hud­en blir rød og vond.

Her gir infor­ma­sjons­far­ma­søyt Mari­an­ne Deli­ma Hel­sig fra Vitusapotek Strøm­men Stor­sen­ter deg noen gode råd til sår baby­hud, bleie­ut­slett og and­re pla­ger som kan duk­ke opp­når dere er vel hjem­me fra sykehuset.

Hyppige bleieskift og sinksalve

– For det førs­te bør bleie­ne byt­tes ofte, slik at bar­nets hud hol­des tørr, sier farmasøyten.

Både til fore­byg­ging og ved sår baby­hud, kan en sink­sal­ve gi god hjelp.

– Smør hud­en med en sink­sal­ve ved hvert bleie­skift. Den både repa­re­rer hud­en og beskyt­ter mot fuk­tig­het. I til­legg har en sart stump godt av å få luf­te seg uten bleie i perioder.

Hos Vitusapotek fin­nes fle­re sal­ver til bruk ved bleie­skift, blant annet sink­sal­ve­ne Sil­u­len  og Dr Gre­ve Phar­ma, eller stelle­kre­men Seba­med Baby & Kid.

Hjelp ved svært sår babyhud

– Hvis hud­en fort­satt er rød etter noen dager med det­te kan man for­sø­ke resept­fri hydro­kor­ti­son­krem (1 %) 2 gan­ger dag­lig eller Inot­yol Sal­ve fle­re gan­ger dag­lig, for­tel­ler Mari­an­ne Deli­ma Heisig.

– Hvis pla­ge­ne fort­set­ter etter 3–4 dager, har det liten hen­sikt å fort­set­te den­ne behand­lin­gen. Da kan du for­sø­ke å pens­le krys­tall­fio­lett lini­ment på hud­en et par gan­ger dag­lig i 2–3 dager.

Men er det snakk om mer enn bare sår baby­hud, slik som åpne eller væs­ken­de sår eller utslett som ikke blir bed­re, er det best å kon­tak­te legen din. I til­legg kan du all­tid få gode råd hos ditt nær­mes­te Vitusapotek. Det er bare å spør­re. Vi vet!

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Inotyol Salve
Gå til nett­bu­tikk
Inot­yol Sal­ve 15 mg/g/150 mg/g/50 mg/g, 30 g
A-Derma Exomega Cream Sterile
Gå til nett­bu­tikk
A‑Derma Exomega Cream Ste­ri­le, 200 ml
Sebamed Baby & Kid spesialkrem for bleieområdet
Gå til nett­bu­tikk
Seba­med Baby & Kid spe­sial­krem for bleie­om­rå­det, 100 ml
A-Derma Cytelium
Gå til nett­bu­tikk
A‑Derma Cyte­li­um, 100ml
Dr Greve Pharma Pleiende Sinksalve, 75 ml
Gå til nett­bu­tikk
Dr Gre­ve Phar­ma Pleien­de Sink­sal­ve, 75 ml

Utslett i hudvalkene

Blir hud­en sår i de man­ge hud­fol­de­ne baby­ene som regel har, råder far­ma­søy­ten deg til å bru­ke gode, mil­de pro­duk­ter for sår baby­hud og ikke for varmt vann når du ren­gjør hud­en til bar­net ditt. Ha gjer­ne litt baby­olje i bade­van­net for å beskyt­te hud­en mot uttør­ring, for eksem­pel Seba­med hud­olje til baby og barn, Dr Gre­ve  Phar­ma Bero­li­gen­de Baby­olje eller øko­lo­gis­ke Estel­le & Thild Bio Care Com­for­ting Body Oil.

Etter­på kan du smø­re hud­en med en par­fyme­fri fuk­tig­hets­krem. Hos Vitusapotek har vi fle­re fuk­tig­hets­kre­mer for som pas­ser for sår baby­hud, blant dem Medi­ho­ney Bar­rier Cream, øko­lo­gis­ke Estel­le & Thild Bio­Ca­re Baby Lotion og A‑Derma Exomega Cream Ste­ri­le.

– I hud­val­ke­ne kan det ofte bli litt fuk­tig, og det er der­for baby­en lett får utslett der. Da kan det hjel­pe med tal­kum eller en sink­sal­ve som beskyt­ter hud­en ved å dan­ne en vann­av­stø­ten­de bar­rie­re på utslett og sår baby­hud, tip­ser Marianne.

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Mustela Vitamin Barrier Cream
Gå til nett­bu­tikk
Muste­la Vita­min Bar­rier Cream, 50 ml
Kokoso 100% naturlig og økologisk babypleie
Gå til nett­bu­tikk
Kokoso 100% natur­lig og øko­lo­gisk baby­pleie, 200 ml
Dr Greve Pharma Beroligende Babyolje
Gå til nett­bu­tikk
Dr Gre­ve Phar­ma Bero­li­gen­de Baby­olje, 200 ml
Kokoso Baby badesvamp
Gå til nett­bu­tikk
Kokoso Baby bade­svamp, 1 stk.
Mustela Soothing Moisturizing lotion
Gå til nett­bu­tikk
Muste­la Soot­hing Mois­tu­ri­zing lotion, 200 ml
Sebamed Baby & Kids vaskeservietter
Gå til nett­bu­tikk
Seba­med Baby & Kids vaske­ser­vi­et­ter, 72 stk.
Mustela No Rinse Cleansing Water
Gå til nett­bu­tikk
Muste­la No Rin­se Cle­an­sing Water, 300 ml
Lilleba vaskeklut gutt blå
Gå til nett­bu­tikk
Lille­ba vaske­klut gutt blå, 6 stk.
Sebamed Baby Kids Stellekrem Soft Cream 200ml
Gå til nett­bu­tikk
Seba­med Baby Kids Stelle­krem Soft Cream 200ml
Sebamed hudolje til baby og barn
Gå til nett­bu­tikk
Seba­med hud­olje til baby og barn, 150 ml
Medihoney Barrier Cream, 50 g
Gå til nett­bu­tikk
Medi­ho­ney Bar­rier Cream, 50 g
Bepanthen Salve
Gå til nett­bu­tikk
Bepant­hen Sal­ve, 30 g
Apro Talkum uparfymert
Gå til nett­bu­tikk
Apro Tal­kum upar­fy­mert, 116 g

Pleie av sart og tørr babyhud

 Baby­en min har vel­dig sart hud som ofte blir tørr. Hva kan jeg gjø­re for å bed­re dette?

BESTILL HJEMMEFRA!
Vi vet at det ikke all­tid er lett å kom­me seg ut av huset og kom­me deg til apo­te­ket med en liten nyfødt. Og ikke alle har et stør­re Vitusapotek i nær­he­ten. I vår nett­bu­tikk sel­ger vi alle han­dels­va­rer og medi­si­ner som fin­nes i Vitusapotek. Ved hjelp av tje­nes­ten Klikk & Hent kan du bestil­le vare­ne du øns­ker og få dem klar­gjort for hen­ting innen én time. Du får en SMS når vare­ne er kla­re, og så kan du pluk­ke dem opp på valgt hen­te­sted; ditt nær­mes­te Vitusapotek eller ett av våre god­kjen­te utle­ve­rings­ste­der. Har du ikke bankID pålog­ging, kan du bestil­le dine resep­ter via vårt e‑reseptskjema. Så enkelt! Bor du i Oslo eller Akers­hus kan du få apo­tek­va­re­ne rett hjem med vår Eks­press­le­ve­ring. Alt du kan kjø­pe på vitusapotek.no, lege­mid­ler og resept­be­lag­te varer, leve­res på døra sam­me dag som du bestil­ler dem (unn­tatt kjølevarer).

– Føl­ger du dis­se råde­ne, vil de fles­te se en rask bedring:

  • Vask sped­bar­net med en mild, upar­fy­mert olje i ste­det for såpe. Prøv for eksem­pel Seba­med hud­olje til baby og barn. De fles­te såper vir­ker litt uttør­ren­de, mens om du bru­ker olje vil du til­fø­re fett­stof­fer til hud­en i ste­det. Og siden fett fjer­ner fett, har olje like bra rense­ef­fekt som såper.
  • Begrens gjer­ne bading og dusjing til to gan­ger i uken, helst ikke mer enn 10 minut­ter hver gang.
  • Bruk gjer­ne baby­olje i van­net når du bader babyen.
  • Smør bar­net inn med en fet, upar­fy­mert krem bereg­net til sped­barn hver kveld, og etter hvert bad – gjer­ne mens hud­en er litt fuk­tig for da trek­ker kre­men ras­ke­re inn. Prøv for eksem­pel Muste­la Soot­hing Mois­tu­ri­zing lotion eller Kokoso 100% natur­lig og øko­lo­gisk baby­pleie som kan bru­kes som body­but­ter, men også mot skurv og hud med melkeutslett.
  • Ikke bruk våt­ser­vi­et­ter til å vas­ke med, bruk hel­ler klut med litt olje på for å unn­gå sår baby­hud. Til bleie­skift kan du for eksem­pel bru­ke kom­press­klu­ter som du får kjøpt på apo­te­ket, og som kan kas­tes etterpå.

 

Såre brystvorter

Det er ikke bare sår baby­hud å ta seg av når den nyfød­te er kom­met til ver­den. Også mor kan behø­ve eks­tra pleie.

– Det er van­lig at bryst­knop­pe­ne blir såre etter de førs­te dage­ne med amming. Van­lig­vis gir det­te seg i løpet av den førs­te uka. Men hvis det er ved­va­ren­de, og ammin­gen blir mer og mer smerte­full, kan det skyl­des feil amme­tek­nikk. Det­te kan man få hjelp med på helse­sta­sjon eller Amme­hjel­pen.

Hos Vitusapotek har vi man­ge hjelpe­mid­ler og lind­ren­de hjelp for deg som opp­le­ver pla­ger og vans­ker ved amming. Kom inn­om og spør om hjelp.

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Bioclin Multi-Mam Brystvortekompress
Gå til nett­bu­tikk
Bio­clin Mul­ti-Mam Bryst­vorte­kom­press, 12 stk.
Medela Ammeskjold i silkon
Gå til nett­bu­tikk
Med­e­la Amme­skjold i silkon
Medela PureLan 100, 37g
Gå til nett­bu­tikk
Med­e­la Pure­Lan 100, 37g

Symptomer på brystbetennelse

Man­ge ammen­de mød­re har hørt skrekk­his­to­ri­er om bryst­be­ten­nel­se, og er red­de for å få det­te. Men om det behand­les rik­tig, tren­ger det ikke å være noe farlig.

– Van­li­ge sym­pto­mer er smer­ter i brys­tet, melke­spreng, og at hud­en på brys­tet blir rød, varm og hoven. Noen kan få sym­pto­mer som feber, hode­pine og frys­nin­ger i tillegg.

For å fore­byg­ge bryst­be­ten­nel­se er det vik­tig å tøm­me brys­tet full­sten­dig, for­di mel­ken gir gode vekst­be­tin­gel­ser for bak­te­ri­er som kan tren­ge inn i brys­tet ved sprek­ker og sår på bryst­knop­pe­ne. Det er det­te som for­år­sa­ker infeksjonen.

Om du begyn­ner å mer­ke noen sym­pto­mer på beten­nel­se, bør du for­sø­ke å tøm­me brys­tet helt fle­re gan­ger det førs­te døg­net. Hvis det­te ikke hjel­per bør du gå til lege, som van­lig­vis vil gi deg anti­bio­tika­kur som raskt får bukt med infeksjonen.