BERITS BLOGG

Berit Nordstrand

Berit er ut­dannet lege, spe­sia­list i kli­nisk farma­kologi, spe­sia­list i rus- og av­hengighets­medisin, og kog­ni­tiv tera­peut. Etter 25 år i lege­yrket job­ber hun nå som for­fatter og foredrags­holder på fulltid.


“Spis sild, så blir du snill” sa min kjæ­re mor­mor til meg da jeg var liten. Hun ser­ver­te “bætta” som hun kal­te det. Flat­brød med smør, biter av kokt sild, potet­ski­ver og flat­brød på top­pen. Poen­get med flat­brø­det var at vi bar­na ikke skul­le kjen­ne at silde­bei­na stakk i hal­sen – vi trod­de det var flat­brød­bi­te­ne som stakk. Den gang spis­te vi mer fisk til mid­dag, både feit og mager. Laks var en sjel­den­het – vi fant den på jule­bor­det og til fest. Stekt sild og kokt makrell var det nær­mes­te vi kom hver­dags­mat av feit fisk.
Vi fikk påfyll av tran etter­fulgt av en søt skje sol­gul Sana­sol etter badet på kvelden.

Nå, man­ge år sene­re, spi­ser vi kna­pt halv­par­ten av den meng­den fisk krop­pen behø­ver for å hol­de oss fris­ke. Sam­ti­dig har lak­sen tapt mye av sitt nærings­inn­hold. Usunn mat, for­uren­sing, stress og stille­sit­ting gjør at moder­ne krop­per eldes før tiden og sli­ter med over­vekt og livs­stils­re­la­ter­te helse­pla­ger. Det som før ble kalt alders­re­la­ter­te helse­pla­ger debu­te­rer nå i sta­dig yng­re alders­rek­ker – ung­dom ram­mes nå av type-2-dia­be­tes og 15–20% sli­ter med adferds­for­styr­rel­ser og psy­kis­ke helseplager.

Forsk­nings­mil­jø ver­den over har len­ge for­talt oss at omega‑3 er nød­ven­dig for god helse, og at de som spi­ser mye fet fisk og tar til­skudd av omega-3-fett­sy­rer kan ha lave­re fore­komst av en rek­ke lidel­ser. Hva er det egent­lig med dis­se fett­sy­re­ne som dem­per helse­pla­ger og fore­byg­ger sykdom?

  • Nors­ke helse­myn­dig­he­ter gir ikke tall­fes­te­de anbe­fa­lin­ger på inn­tak av omega‑3. De anbe­fa­ler fisk til mid­dag 2–3 gan­ger i uken, og fisk som pålegg. Totalt 300–450 gram ren fisk, hvor­av halv­par­ten er fet fisk. Man­ge har imid­ler­tid et så lavt inn­tak av fisk og sjø­mat at til­skudd av fiske­olje er avgjø­ren­de skal de få til­strek­ke­li­ge meng­der omega‑3 og vita­min D.
  • Euro­pean Food Safety Aut­hority (EFSA) anbe­fa­ler et inn­tak på mini­mum 250 mil­li­gram (EPA + DHA). Men over­driv ikke. EFSA påpe­ker at et dag­lig inn­tak av maks 5 g av EPA og DHA til sam­men er trygt som tilskudd.

Omega‑3 er en sen­tral bygge­kloss i celle­mem­bra­nen når mil­li­ard­vis av cel­ler i krop­pen din ved­li­ke­hol­der sin byg­nings­mas­se. Cel­ler som job­ber for deg natt og dag om de får levert nød­ven­di­ge arbei­de­re, verk­tøy og råva­rer. Se for deg hvor­dan den sikk­sakk­for­me­de omega-3-fett­sy­ren byg­ges inn i celle­fab­rikk­veg­ge­ne som åpne vin­du­er og dører. Åpnin­ger hvor alt av råva­rer effek­tivt trans­por­te­res inn til fab­rik­ken, og celle­fab­rik­kens pro­dukt leve­res ut med lynets has­tig­het. Sig­nal­stoff som hol­der krop­pen glad, moti­vert og kon­sen­trert og hor­mo­ner som besør­ger smerte­lind­ring, sta­bilt blod­suk­ker, et sunt blod­trykk, god søvn og en eufo­risk lyst på livet.

Omega-3-fett­sy­rer for­bru­kes i veg­ger og tak til sta­dig nye cel­ler. Bare mens du har lest den­ne teks­ten så har du fått mil­lion­vis av nye hjerne­cel­ler, hud­cel­ler, tar­m­cel­ler og cel­ler i immun­for­sva­ret. Det er fasci­ne­ren­de hvor­dan alt det­te ord­ner seg helt av seg selv – bare celle­fab­rik­ke­ne får levert nød­ven­di­ge meng­der av smart fett. Nå vet vi også at omega-3-fett­sy­rer for­bru­kes i celle­fab­rik­ke­ne når de skal bry­te ned og kvit­te seg med avfall. De resir­ku­le­rer sitt eget avfall, slik vi resir­ku­le­rer søp­pel. I et eget søp­pel­hånd­te­rings­an­legg bry­tes avfal­let ned til mind­re enhe­ter – bygge­klos­ser som så anven­des pånytt. Opp­skrif­te­ne på alt som skal pro­du­se­res fin­nes i celle­fab­rik­ke­nes arve­stoff, gene­ne eller “Den Sto­re Gen­bo­ken”, som jeg kal­ler den. Vita­min-D-diri­gen­ten leser opp­skrif­ter og besør­ger en effek­tiv pro­duk­sjon av alt du måt­te begjære.

Krop­pens evne til opp­tak av omega‑3, inn­byg­ging i nye celle­mem­bra­ner og avfalls­hånd­te­rin­gen svek­kes med alde­ren. Svik­ten­de celle­for­ny­ing og avfalls­hånd­te­ring ska­der cel­le­ne og leder til syk­dom. Krop­pen eldes før tiden og utvik­ler alders­be­tin­ge­de syk­dom­mer I ung alder. Det være seg type-2-dia­be­tes, hjer­te-kar­syk­dom, bein­skjør­het, depre­sjon og en svik­ten­de hukommelse.
Krop­pens egen pro­duk­sjon av vita­min D svek­kes også. Etter­hvert som krop­pen eldes, beve­ger den seg også mind­re og spi­ser mind­re mat. Man­ge moder­ne krop­per, både små­spis­te barn, syke og eld­re, men også ung­dom og voks­ne, opp­le­ver nå svikt i nød­ven­di­ge fettsyre-leveranser.

Krop­pens evne til opp­tak av omega‑3, inn­byg­ging i nye celle­mem­bra­ner og avfalls­hånd­te­rin­gen svek­kes med alderen. 
Stu­di­er viser at til­skudd av omega-3-fett­sy­rer fra høy­kva­li­tets fiske­ol­jer kan bed­re celle­for­ny­in­gen, styr­ke pro­duk­sjo­nen og effek­ti­vi­se­re søp­pel­hånd­te­rin­gen. Stu­di­er viser vide­re at omega-3-styr­ker cel­le­nes eget anti­ok­si­dant­for­svar, slik at gnis­ter fra for­bren­nin­gen (frie radi­ka­ler) ikke ska­der cel­ler og arve­stoff og leg­ger en dem­per på fab­rik­ke­nes pro­duk­sjon. Omega‑3 øker også føl­som­he­ten i cel­le­nes resep­to­rer eller anten­ner som jeg kal­ler dem. Det­te slik at cel­le­ne let­te­re kom­mu­ni­se­rer med hver­and­re, og at sig­nal­stof­fer og hor­mo­ner vir­ker bedre.

Oppdrag: Fet fisk på hverdagsmenyen

Nå for­står du sik­kert at maten du spi­ser og til­skudd du tar i høy grad sty­rer hvil­ken fab­rikk-pro­duk­sjon du kan nyte godt av. Du pro­gram­me­rer dine egne cel­ler og påvir­ker I stor grad hvil­ke gen-opp­skrif­ter som avle­ses og kom­mer til uttrykk. Det­te kal­les epi­gen­etikk på fag­språ­ket. Det flot­te er at du kan star­te med blan­ke ark i dag, og nyte effek­ten, selv om du har gjort alt galt frem til nå. Opp­dra­get ditt blir å set­te fet fisk på hver­dags­me­ny­en 1–2 dager i uken og å ta en dag­lig dose fiske­olje av god kva­li­tet. Det­te slik at du kan styr­ke ditt anti­ok­si­dant­for­svar, dem­pe inflam­ma­sjon, opti­ma­li­se­re din celle­funk­sjon og nyte den bes­te utga­ven av deg selv.

Visste du at:

  • Plan­te­ne har kor­te omega-3-fett­sy­rer (ALA), mens fet fisk og fiske­olje har lan­ge omega-3-fett­sy­rer (EPA, DPA og DHA). Plan­te­nes omega‑3 byg­ges om til lan­ge omega-3-fett­sy­rer I krop­pen, men den­ne pro­ses­sen er så lite effek­tiv at det anbe­fa­les å spi­se fet fisk og ta til­skudd av fiske­olje. Det­te for­di de lan­ge omega-3-fett­sy­re­ne inn­går i celle­mem­bra­nen og er avgjø­ren­de om cel­le­ne skal fun­ge­re optimalt.
  • EPA og DHA bidrar til nor­mal hjerte­funk­sjon, nor­malt blod­trykk og nor­malt trig­ly­se­rid­nivå i blodet.