Forsk­ning har vist at det kan være en sam­men­heng mel­lom bak­te­rie­flo­ra­en i munn­hu­len og helsen gene­relt. En god tann- og munn­hy­gie­ne kan der­med gi deg helse­for­de­ler.

Grunn­la­get leg­ger du i ditt dag­li­ge stell av både ten­ner og tann­kjøtt. Her får du gode tips til tann­pleie, råd mot munn­tørr­het, dår­lig ånde og hva du kan gjø­re for å hol­de tann­kjøt­tet friskt.

LES OGSÅ: Det­te spi­ser du for å få i deg nok kal­si­um

Grunnleggende munnstell

Det du gjør for munn- og tann­hy­gie­nen hver dag,  får du betalt for sene­re. Føl­ger du alle dis­se 4  råde­ne, kan du unn­gå trøb­bel med tann­kjøtt og ten­ner, noe både lom­me­bok og helsen din vil tje­ne godt på:

1. Unn­gå å spi­se mel­lom mål­ti­de­ne.

2. Bruk tann­tråd før tann­puss, og gjer­ne tann­stik­ke­re inn­imel­lom.

3. Puss ten­ne­ne med fluor­tann­krem to gan­ger dag­lig. Avslutt med munn­skyll der­som du har behov for eks­tra pleie. Hos ditt nær­mes­te Vitusapotek kan du få gode råd om munn­skylle­van­net for ditt behov

4. Gå til tann­lege regel­mes­sig. Ha gjer­ne fast inn­kal­ling én gang i året.

LES OGSÅ: Der­for bør du skif­te tann­børs­ten ofte­re

Tørr munn

Føles det som om du har sand­pa­pir i mun­nen om mor­ge­nen? Har du vans­ke­lig for å pra­te tyde­lig len­ge uten å drik­ke vann. Er du hes, hos­ter og kjen­ner at kryd­ret mat svir på tun­gen? Du er ikke ale­ne.

Tørr­he­ten opp­står når spytt­pro­duk­sjo­nen går ned. Spyt­tet hjel­per til med å opp­rett­hol­de en sunn pH i mun­nen. Ned­gang i spytt­pro­duk­sjon kan ha man­ge grun­ner.

Råd mot munn­tørr­het

Det viktige spyttet

Munn­tørr­het er ikke bare ube­ha­ge­lig. Det er også uhel­dig i og med at du kan få mer hull i ten­ne­ne.

Munn­tørr­he­ten skyl­des at spyt­tet har karies­fore­byg­gen­de egen­ska­per. Og det er ikke mye tørr­het som skal til før du er langt mer utsatt for hull i ten­ne­ne. Du kan også få mer sår i mun­nen og bli mer pla­get av dår­lig ånde.

Går du len­ge med munn­tørr­het kan du bli mer utsatt for syk­dom­mer i mun­nen, slik som den alvor­li­ge tann­kjøtt­be­ten­nel­sen peri­odon­titt.

Uttørrende medisiner

En del syk­dom­mer spil­ler inn, for eksem­pel Sjø­grens Syd­rom og dia­be­tes. Har du fått stråle­be­hand­ling, er du også mer utsatt.

Skad­de ner­ver i hode- og hals­om­rå­det kan også ram­me spytt­kjert­le­ne.

Medi­si­ner som ofte gir munn­tørr­het er blant annet medi­si­ner mot depre­sjon, høyt blod­trykk, kreft, ast­ma og aller­gi.

Hjelp mot dårlig ånde

For man­ge er dår­lig ånde et pro­blem sosi­alt, men hva skyl­des egent­lig den von­de luk­ten?

Slik får du fris­ke­re pust

  • Er du tørr i mun­nen, bør du foku­se­re på å øke spytt­pro­duk­sjo­nen, noe som mot­vir­ker den dår­li­ge ånden. Spis og drikk jevn­lig i til­legg til å bru­ke tygge­gum­mi og suge­tab­let­ter.
  • Bruk en tunge­skra­pe eller tann­børs­te til å fjer­ne plakk på tun­gen.
  • Sats på pro­duk­ter med sink som bin­der svo­vel­for­bin­del­ser, og even­tu­elt litt klor­hek­si­din.

Det kan være fle­re årsa­ker til dår­lig ånde, blant annet svo­vel­for­bin­del­ser, belegg fra de bakers­te dele­ne av tun­gen, tobakks­pro­duk­ter som gir vond lukt fra mun­nen og melk og melke­pro­duk­ter.

Hvorfor får vi dårlig ånde?

Årsa­ken til dår­lig ånde kan være sure opp­støt og opp­kast, eller syk­dom­mer som dia­be­tes og nyre­svikt, men for de fles­te kom­mer dår­lig ånde rett og slett fra mun­nen.

Sist, men ikke minst, kan belegg med bak­te­ri­er rundt ten­ne­ne og på tun­gen for­år­sa­ke dår­lig ånde. Det­te, og munn­tørr­het, går det fint an å gjø­re noe med.

LES OGSÅ: Munn­pleie ved dia­be­tes

Tannkjøttbetennelse

Er tann­kjøt­tet ditt hovent, rødt og blør lett ved tann­puss, kan det være betent. Gjør du ikke noe med det­te, kan du få sva­ke­re tann­fes­te.

Slik fore­byg­ger du betent tann­kjøtt

  1. Bruk tann­tråd, tann­stik­ker eller en mel­lom­roms­børs­te for å få det rent mel­lom ten­ne­ne.
  2. Puss ten­ne­ne nøye med en myk tann­børs­te.
  3. Bruk gjer­ne munn­skyll med klor­hek­si­din som en kort­tids­be­hand­ling.

Årsa­ken til tann­kjøtt­be­ten­nel­se er en bak­te­rie­in­fek­sjon i åpnin­gen mel­lom tann og tann­kjøtt. Er du påpas­se­lig med å fjer­ne belegg med bak­te­ri­er ved tann­kjøtt­kan­ten, også kjent som plakk, kan du unn­gå beten­nel­se.

Ulike typer betennelser

Det er to hoved­ty­per tann­kjøtt­be­ten­nel­se: Gin­gi­vitt som kan gå til­ba­ke med god tann­hy­gie­ne, og peri­odon­titt som angri­per tann­fes­tet.

Fors­ke­re antar at ube­hand­let peri­odon­titt kan føre til spred­ning av bak­te­ri­er fra munn til res­ten av krop­pen. Det er fun­net bak­te­ri­er fra munn­hu­len i and­re deler av krop­pen, og det antas at bak­te­ri­e­ne blant annet kan vand­re vide­re over i blod­ba­nen og fak­tisk for­år­sa­ke hjerte­syk­dom­mer.

Kon­takt tann­le­gen hvis du blør i tann­kjøt­tet over tid, der­som tann­kjøt­tet for­and­rer seg og hvis du får smer­ter.

Kil­der: Actavis/Prezi, Vitusapotek, John M. Lilje­strand m.fl.: Associa­tion of Endo­don­tic Lesions with Coro­na­ry Arte­ry Dise­ase. Jour­nal of Den­tal Rese­arch. 1. august 2016. Nor Tann­lege­for­en Tid 2011; 121: 642—6. Insti­tutt for kli­nisk odon­to­lo­gi, vitusapotek.no, Norsk Tann­plei­er­for­ening.