For­skjel­len mel­lom van­lig hud­ana­ly­se og Face­map­ping, er at sist­nevn­te har fle­re ret­nings­lin­jer, den tar for seg alle sone­ne i ansik­tet og fore­tas på en mer sys­te­ma­tisk måte. Meto­den er et merke­vare­be­skyt­tet kon­sept fra Der­ma­lo­gica, og den­ne hud­ana­ly­sen ble lan­sert i 2001. Du kan nå få det­te på Vitusapotek med hud­pleie­sa­long i fle­re av de stør­re byene i Norge.

Slik foregår facemapping

  • Der­ma­lo­gicas hud­ana­ly­se heter Face­map­ping®. Det­te er en kon­sul­ta­sjon som er skred­der­sydd for den enkel­te kunde.
  • Hud­ana­ly­sen er delt i tre: Visu­ell under­sø­kel­se, under­sø­kel­se av hud­en ved berø­ring samt tra­di­sjo­nell kine­sisk ansikts­les­ning for å kun­ne gi eks­tra råd om kost­hold og livsstil.
  • Kun­den sva­rer på et skje­ma som omfat­ter alder, hud­plei­eru­ti­ner, livs­stil osv. i for­kant av ana­ly­sen som blir fore­tatt av en hudterapeut.
  • Selve Face­map­pin­gen tar i over­kant av 10 minut­ter. Etter å ha lest gjen­nom sva­re­ne på spørre­skje­ma­et, går hud­te­ra­peu­ten sys­te­ma­tisk til verks og sjek­ker i alt 14 soner i ansik­tet, som også inklu­de­rer hals og bryst. Kun­den får hud­te­ra­peu­tens anbe­fa­lin­ger for hud­plei­eru­ti­ner og produkttips.
  • Du kan få gjort Face­map­ping på seks Vitusapotek i Nor­ge som har hud­pleie­sa­long: Oslo, Strømmen,
    Ber­gen, Stav­an­ger, Bodø og Tromsø samt Der­ma­lo­gica hudpleieklinikker.
  • Du kan også få en ana­ly­se med en for­enk­let ver­sjon av Face­map­ping, nem­lig Speed­map­ping®. Det­te er gra­tis hos Vitusapotek og til­bu­det fin­nes der mer­ket Der­ma­lo­gica selges.

De 14 sonene i ansiktet deles inn slik:

 

Sone­ne man bru­ker under facemappingen.

Sone 1, 2 og 3: Pannen

Her vises typisk til­stop­ping av porer og sol­ska­der. Der­som rense­tek­nik­ken er for dår­li­ge, vil det ofte vises som uren hud i hår­fes­tet. I vår ver­den med mye for­urens­ning og pro­duk­ter som stop­per til pore­ne, er det ofte lurt med dob­bel rense­tek­nikk, for­tel­ler fag­sjef Ann-Kris­tin Stok­ke. En olje­ba­sert rens fjer­ner smuss og smin­ke, og så vas­kes alt vekk med en ansikts­vask som trinn to i ansikts­ren­sen. Hvis kun­den tren­ger mer UV-beskyt­tel­se, kan det­te vises i sone 1,2 og 3.
I sone 2, mel­lom bry­ne­ne, kan ofte uren­he­ter ses og hud­en kan være irri­tert. Det­te kan skyl­des napping av bryn med dår­lig tek­nikk, eller med dår­lig hygie­ne. Mye fett­hol­dig mat og lakto­se­in­to­le­ran­se kan vise seg som til­stop­pin­ger i det­te områ­det. Spi­ser du dess­uten sent og mye, grei­er ikke krop­pen å for­døye maten ordent­lig. Resul­ta­tet kan bli flas­sen­de hud i det­te «wine and dine-områ­det», for­tel­ler Stokke.

Sone 4 og 10: Ørene

Ved hud­rens glem­mes det­te områ­det ofte og man får til­stop­ping av pore­ne. Det er også typisk å få sol­ska­det hud her, for det er lett å glem­me sol­be­skyt­tel­se på ørene.
– Hvis vi ser for­and­rin­ger i pig­men­te­ring, anbe­fa­ler vi ofte å opp­søke hjelp hos hud­le­gen, og det gjel­der over­alt, selv om
vi ikke stil­ler noen dia­gno­se, for­tel­ler Stokke.

Sone 6 og 8: Øynene

Her er det minst talg­pro­duk­sjon, fak­tisk nes­ten ikke noe i det hele tatt. Uten talg vil hud­en eldes ras­ke­re og de førs­te ryn­ke­ne kom­mer typisk i sone 6 og 8. Her er det vik­tig å unn­gå pro­duk­ter som gir talg­klum­per og husk å ren­se bort smin­ke. Mør­ke rin­ger eller til­stop­pin­ger i hud­en er arve­lig. Det for­ver­res av opp­hop­ning av vann og man­gel på søvn. Under Face­map­pin­gen vil du bli spurt om vann­inn­ta­ket der­som du har mør­ke rin­ger under øynene.

RÅD FOR DIN HUD: En hud­ana­ly­se kan hjel­pe deg med å vel­ge pro­duk­ter som pas­ser akku­rat det din hud har behov for. (Foto: Erik Hannemann/Sempro AS)

Sone 7: Nese og nesevinger

Det van­ligs­te å se i sone 7, er sorte prik­ker og utvi­de­de blod­kar. Det skyl­des at talg­pro­duk­sjo­nen er stor her og at man kan­skje har klemt her. I nese­par­ti­et får man­ge sto­re porer også. Ren­sing og eks­fo­lie­ring kan være vik­tig for dis­se personene.
– Man­ge tror at en fukt­fat­tig hud skal smø­res og smø­res og at det er nok, men da kan man fort få til­stop­ping av pore­ne hvis ikke hud­res­ter og smuss fjernes.
Du bør få proff hjelp for å fjer­ne sorte prik­ker, og det fin­nes pro­duk­ter som kan mins­ke pore­ne. Mye kan fore­byg­ges, sier Ann-Kris­tin Stokke.
– Man­ge sli­ter med pig­men­te­ring på over­lep­pa som har hor­mo­nel­le årsa­ker, sier hun.

Sone 5 og 9: Kinnene

Her vises sen­si­ti­vi­tet og da kan hud­en være mer rød. Tar hud­te­ra­peu­ten på hud­en, vil den være varm. Ofte kan det­te skyl­des feil produkter.
Luk­ke­de kome­do­ner kan være for­år­sa­ket av rou­ge eller foundation.

Sone 14: Hals og bryst

Sen­si­tiv hud vises lett her, især hos kvin­ner i- og etter over­gangs­al­der. Kvi­ser på hal­sen kan skyl­des stress, og ofte glem­mes både rens og UV-beskyt­tel­se her. Hud­en på brys­tet er blant ste­de­ne hvor ald­ring synes først hos kvin­ner, og det­te skyl­des for mye sol­eks­po­ne­ring uten beskyttelse.

Sone 11, 12 og 13: Hake og kjeveparti

Her er områ­der med mye talg­pro­duk­sjon. Stress- og vok­se­nak­ne vil synes her, sam­ti­dig som man kan ha ryn­ker and­re ste­der i ansiktet.
– Det er blitt svært van­lig å se både kvi­ser og ald­rings­tegn i sam­me ansikt, sier Ann-Kris­tin Stokke.