Line Grannæs

Far­ma­søyt Line Gran­næs ved Vitusapotek Fornebuporten.

Som­mer­pla­ger kan fore­byg­ges, men skul­le du bli ram­met av som­mer­ens små eller sto­re pla­ger, så fin­nes det også hjelp og lind­ring uten at du nød­ven­dig­vis må gå til legen.

LES OGSÅ: 23 tips mot reisesyke

– Spør oss om råd mot sommerplager

Mygg­stikk som klør, plag­som som­mer­for­kjø­lel­se, dehydre­ring, mage­sjau, sol­ek­sem og gnag­sår er gjen­gan­ge­re om som­mer­en, men det tren­ger ikke å øde­leg­ge ferien din.

Kom gjer­ne inn­om hos ditt nær­mes­te Vitusapotek og spør oss om hjelp. Vi vet mye om som­mer­pla­ger, sier far­ma­søyt Line Gran­næs ved Vitusapotek Fornebuporten.

Her er 12 typis­ke som­mer­pla­ger, hvor­dan de kan fore­byg­ges og lind­res om du skul­le være uheldig.

LES OGSÅ: Lind­ring av pla­ger ved gress- og pollenallergi

1. Solbrent hud

Av alle som­mer­pla­ger er svidd hud noe som ram­mer man­ge. Et godt til­tak mot sol­brent­het er rett og slett å hol­de seg vekk fra sola når den er på sitt ster­kes­te, mel­lom kl 12 og 15 på ettermiddagen.

– Bruk sol­krem med høy fak­tor. For god sol­be­skyt­tel­se til bar­na, bør du helst gå for spf 50, og spf 15 og opp­over for voks­ne. Husk at høy fak­tor i seg selv ikke er nok. Du må smø­re på stor nok meng­de sol­krem og smø­re ofte nok for å få god nok sol­be­skyt­tel­se.

Hos Vitusapotek har vi et stort utvalg av sol­kre­mer, men vi sel­ger ikke sol­kre­mer med fak­tor lave­re enn 15. Sol­kre­me­ne du fin­ner hos oss inne­hol­der god­kjen­te ingre­di­en­ser, er opp­be­vart kor­rekt og er tes­tet for god beskyt­tel­se. Kjø­per du sol­kre­men din her før du rei­ser uten­lands på ferie, skal du være gans­ke trygg på at du får en god sol­krem, for­tel­ler far­ma­søyt Line Grannæs.

– Alle sol­kre­mer hos Vitusapotek har beskyt­tel­se mot både UVA- og UVB-strå­ler. Spør om råd for å fin­ne sol­kre­men for ditt behov og din hud hos ditt nær­mes­te Vitusapotek.

LES OGSÅ: Slik sjek­ker du sol­kre­men din

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Cosmica Kids Active Sun Lotion SPF 50
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Kids Acti­ve Sun Lotion SPF 50, 250 ml
Avivir Aloe vera Spray 99,5%
Gå til nett­bu­tikk
Avivir Aloe vera Spray 99,5%, 75 ml
A-Derma Protect AH Aftersun Lotion
Gå til nett­bu­tikk
A‑Derma Pro­tect AH After­sun Lotion, 250 ml
A-derma Sun Protect AD Cream SPF 50+
Gå til nett­bu­tikk
A‑derma Sun Pro­tect AD Cream SPF 50+, 150 ml
Vichy Capital Soleil solstift til lepper SPF 30
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Capi­tal Soleil sol­stift til lep­per SPF 30
Mokki solbrille MO2222 B
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­le MO2222 B
Cars Caps UV 50
Gå til nett­bu­tikk
Cars Caps UV 50
Ariel beskyttelsesdrakt UV 50
Gå til nett­bu­tikk
Ariel beskyt­tel­ses­drakt UV 50
La Roche-Posay Kids Wetskin Lotion SPF 50
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Kids Wet­s­kin Lotion SPF 50, 250 ml
Hydrokortison CCS Krem 10 mg/g
Gå til nett­bu­tikk
Hydro­kor­ti­son CCS Krem 10 mg/g, 20 g
Avivir Aloe Vera Gel
Gå til nett­bu­tikk
Avivir Aloe Vera Gel, 150 ml
La Roche-Posay Aqua Aftersun
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Aqua After­sun, 200 ml
Vichy Capital Soleil Aftersun Lotion
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Capi­tal Soleil After­sun Lotion, 300 ml
Cosmica After Sun Gel
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica After Sun Gel, 150 ml

2. Soleksem

Sol­ek­sem er også å fin­ne på lis­ten over som­mer­pla­ger. Sol­ek­sem får du når hud­en rea­ge­rer aller­gisk ved soleksponering.

– Det­te kan du fore­byg­ge med sol­krem, men husk på å smø­re på nok og ofte. Vær helst mind­re i solen hvis du har sol­ek­sem, sier Line Grannæs.

– Alle­re­de om vår­en bør du være for­sik­tig med solen og hel­ler grad­vis ven­ne hud­en til å være i solen.

Har du fått sol­ek­sem, vil du kjen­ne at hud­en klør. I til­legg vil hud­en bli vab­le­te og få blemmer.

– Hold deg unna solen, ha på kal­de omslag og bruk gjer­ne resept­fri hydro­kor­ti­son­krem, tip­ser farmasøyten.

Aloe vera eller en after­sun kan gi hud­en en god og kjø­len­de effekt.

– Mitt tips er A‑Derma Pro­tect AH After­sun Lotion som kjø­ler ned, vir­ker klø­es­til­len­de og gir hud­en mas­se fuk­tig­het, sier Line.

LES OGSÅ: Beskytt hud­en mot ald­ring i solen

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

drikke vann

VANN I VARMEN: Sørg for at både du og bar­net ditt får jevn­lig påfyll av vann eller annen væs­ke i sommervarmen.

3. Dehydrering

Er du slapp, føler deg dår­lig og har vondt i hodet, kan det være at du drik­ker for lite.

– Fore­byg­ging av som­mer­pla­ger som dehydre­ring, gjør du ved å få i deg nok væs­ke og elekt­ro­lyt­ter, for­tel­ler Line.

Hos Vitusapotek fin­ner du blant annet Resorb som inne­hol­der litt sal­ter og suk­ker. Brusetab­let­te­ne has i litt væs­ke som drik­kes når alt er løst opp.

– Man­ge som tre­ner om som­mer­en, svet­ter eks­tra mye. Resorb Sport inne­hol­der mer mag­ne­si­um og sal­ter og kan hjel­pe etter en tre­nings­økt i sol og var­me, tip­ser Line Grannæs.

Men som­mer­pla­ger som dehydre­ring kan skyl­des mer enn svet­ting og trening.

– De som får kraf­tig dia­ré, noe som ikke er uvan­lig på ferie, må få i seg nok væs­ke og kan få god hjelp av Resorb – et pro­dukt jeg all­tid har med meg i reise­apo­te­ket, for­tel­ler farmasøyten.

– Husk at også alko­hol i var­men gjør deg mer utsatt for dehydrering.

LES OGSÅ: Drik­ker du for mye vann?

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Resorb Original brusetabletter
Gå til nett­bu­tikk
Resorb Ori­gi­nal bringe­bær, 10 x 10 brusetabletter
GEM Glukose-elektrolyttpulver
Gå til nett­bu­tikk
GEM Glu­ko­se-elekt­ro­lytt­pul­ver, 10 x 10 g
Resorb Sport pulver
Gå til nett­bu­tikk
Resorb sport Pulver
Gevita Magnesium 300 mg
Gå til nett­bu­tikk
Gevi­ta Mag­ne­si­um 300 mg, 150 tabletter

4. Heteslag

I var­men kan hete­slag kom­me høyt opp på lis­ten over sommerplager.

– Har du blitt vel­dig varm og dehydrert, bør du få i deg godt med drik­ke og hol­de deg unna sola for å unn­gå hete­slag, sier far­ma­søyt Line Grannæs.

– Ved hete­slag har du fått økt kropps­tem­pe­ra­tur, ofte over 40°C. Da føler du at du fry­ser selv i sterk var­me. Det­te skyl­des at ter­mo­sta­ten i krop­pen din er ute av balan­se, sier hun.

Sym­pto­mer på hete­slag er høy puls, at du pus­ter fort, svet­ter mye eller ikke i det hele tatt, kram­per, hode­pine, svim­mel­het og forvirring.

– Sørg for å få i deg nok væs­ke, kjøl deg ned og ta gjer­ne på fuk­ti­ge klær og sett deg foran en vif­te, tip­ser farmasøyten.

LES OGSÅ: Pleie av kvi­se­te hud om sommeren

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

myggstikk

LINDRE KLØE: Det ver­ste med mygg­stikk er at det klør, men det fin­nes mid­ler som lind­rer kløe og at det går hull på stik­ket. (Foto: Get­ty Images)

5. Myggstikk

Mygg­stikk er vel kan­skje den mest kjen­te av alle sommerplager.

– Du fore­byg­ger mygg­stikk ved å dek­ke til hud­en, spe­si­elt i skum­rings­ti­den og om kvel­den da myg­gen er eks­tra aktiv. Bruk gjer­ne mygg­nett over sen­gen, tip­ser far­ma­søyt Line Gran­næs fra Vitusapotek.

Hos Vitusapotek fin­ner du man­ge pro­duk­ter som kan for­hind­re mygg­stikk (og flått­bitt) fra både Cac­tuz, MyggA og and­re merker.

Mygg­spray­en fra Cac­tuz inne­hol­der DEET – et stoff som er godt doku­men­tert og virk­nings­fullt mot mygg. Spray­en fin­nes i to uli­ke styr­ker. Cac­tuz 20% som kan bru­kes av per­soner over 12 år, og Cac­tuz 50 % (lang­tids­vir­ken­de) som kan bru­kes fra 18 år og opp­over. Cac­tuz kan være bra om du rei­ser i ekso­tis­ke strøk hvor mygg kan spre mala­ria og den­gue­fe­ber. Den beskyt­ter også mot flått.

LES MER: Far­ma­søy­tens råd mot mygg- og insektstikk

Lindring av stikk

– Jeg bru­ker ofte hydro­kor­ti­son­krem på stik­ket så fort jeg kjen­ner at det klør. Hydro­kor­ti­son dem­per immun­for­sva­ret og vir­ker der­med dem­pen­de på irri­ta­sjo­nen i hud­en – en irri­ta­sjon som er skapt av immun­for­sva­ret, for­kla­rer Line.

Alter­na­ti­vet til hydro­kor­ti­son­krem er Eurax eller Xylo­cain som dem­per kløen.

Hvis du har klødd hull på stik­ket, bør det ren­ses og påfø­res en sal­ve for å unn­gå infek­sjon, for eksem­pel Baci­my­cin.

LES OGSÅ: Stell av bar­nas små­ska­der og skrubbsår

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Eurax Krem 10 %, 60 g
Gå til nett­bu­tikk
Eurax Krem 10 %, 60 g
Cactuz 50% DEET mot mygg og flått
Gå til nett­bu­tikk
Cac­tuz 50% DEET mot mygg og flått, 100 ml
Cactuz clothing treatment
Gå til nett­bu­tikk
Cac­tuz clot­hing treat­ment, 100 ml
MyggA Spray 9,5% DEET
Gå til nett­bu­tikk
MyggA Spray 9,5% DEET, 75 ml
MyggA på Stikket
Gå til nett­bu­tikk
MyggA på Stik­ket, 50 ml
Mygga Roll-on 20 % DEET, 50 ml
Gå til nett­bu­tikk
Mygga Roll-on 20 % DEET, 50 ml
Lifesystems myggnett enkelseng
Gå til nett­bu­tikk
Lifesys­tems mygg­nett enkelseng
Hydrokortison CCS Salve 10 mg/g, 20 g
Gå til nett­bu­tikk
Hydro­kor­ti­son CCS Sal­ve 10 mg/g, 20 g
Xylocain Salve 5 %
Gå til nett­bu­tikk
Xylo­cain Sal­ve 5 %, 10 g
Bacimycin Salve 500 IE/g/5 mg/g
Gå til nett­bu­tikk
Baci­my­cin Sal­ve 500 IE/g/5 mg/g
Trix Flåttfjerner
Gå til nett­bu­tikk
Trix Flått­fjer­ner

6. Flåttbitt

Flåt­ten har blitt en av våre mest omtal­te sommerplager.

– Pro­duk­tet Flåt­tA kan bru­kes fore­byg­gen­de, men også en del av mygg­mid­le­ne vi sel­ger hos Vitusapotek, kan redu­se­re risi­ko­en for flått­bitt, for­tel­ler Line Grannæs.

– Hvis du er i områ­der med mye flått, bør du sjek­ke krop­pen hver dag. Fjern flåt­ten så fort du ser den, helst innen 24 timer, og følg med om hud­en får en rød ring eller annet utslett der en even­tu­ell flått har bitt.

Reak­sjo­nen kan kom­me fle­re dager sene­re. Der­som du får en rød ring i hud­en, skal du kon­tak­te legen for å sjek­ke om du har fått bor­re­liose.  Du kan lese mer og se bil­der av utslett på nett­si­de­ne til Flått­sen­te­ret som er en nasjo­nal kom­pe­tanse­tje­nes­te for flått­bår­ne sykdommer.

De aller fles­te flått­bitt er ufar­li­ge, men hvert år får noen syk­dom­men skog­flått­en­ce­fa­litt (TBE). For dem som bor i risiko­om­rå­der hvor de fer­des mye i skog og mark og ofte blir bitt av flått, anbe­fa­les det å ta TBE-vak­si­ne. Risiko­om­rå­der er kyst­nære områ­der i Agder-fyl­ke­ne, Tele­mark, Bus­ke­rud og Vestfold.

LES OGSÅ: Det­te må du vite før du rei­ser med hund  eller katt

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

Brennmanet

UBEHAGELIG STRANDGJEST: Det er ube­ha­ge­lig å svi seg på brenn­ma­ne­ten, men ikke far­lig. (Foto: Get­ty Images)

7. Brennmanet

Selve «krop­pen» til brenn­ma­ne­ten er lett å se i van­net, men ten­tak­le­ne er ikke nød­ven­dig­vis så lett å få øye på. Selv om brenn­ma­ne­ten er blant våre som­mer­pla­ger, så er den du fin­ner i nors­ke far­vann, ikke av det far­li­ge slaget.

– Blir du brent, skal du skyl­le hud­om­rå­det med mye salt­vann, men ikke gni på hud­en, råder far­ma­søyt Line Grannæs.

Etter skyl­ling kan du smø­re på Xylo­cain som vir­ker lokal­be­dø­ven­de på svie og smerte.

LES OGSÅ: Her er det du tren­ger i reiseapoteket

8. Huggormbitt

I Nor­ge hører hugg­orm­bitt til lis­ten over som­mer­pla­ger, selv om få opp­le­ver å bli bitt.

Hugg­or­men har ikke så lan­ge ten­ner og biter ikke så dypt. Gode sko og lang­buk­se kan beskyt­te gans­ke bra. Husk på å brå­ke mye når du går, så får ormen tid til å trek­ke seg unna, sier farmasøyten.

VISSTE DU AT
… én tredje­del av hugg­orm­bit­te­ne ikke kom­mer med gift, alt­så er tør­re bitt.

– Pass på når du er på tur i sko­gen, og vær eks­tra påpas­se­lig på fine plas­ser i sola hvor den liker seg godt. Ormer er kald­blo­di­ge dyr og tren­ger var­me fra sola.

Hva skal man gjø­re ved huggormbitt?

  • Hold deg i ro.
  • Barn bør bæres.
  • Kropps­de­len med hugg­orm­bitt bør hol­des nederst så ikke blo­det lett går mot hjertet.
  • Ikke styr for mye med bitt­ste­det, og IKKE prøv å suge ut giften.
  • Sym­pto­me­ne kom­mer raskt, som regel innen en time. Kjen­ner du ube­hag bør du dra på syke­hu­set, og barn skal all­tid sjek­kes på sykehuset
  • Uan­sett bør du ta kon­takt med Gift­in­for­ma­sjo­nen på tlf. 22 59 13 00 (døgn­åpen).

LES OGSÅ: Alt du tren­ger til et nyt­tig hytteapotek

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

Feriemage

KAN FOREBYGGES: Til­skudd av melke­syre­tab­let­ter kan fore­byg­ge ferie­mage. (Foto: Get­ty Images)

10. Løs mage

– Plan­leg­ger du å rei­se til fjer­ne strøk, anbe­fa­ler jeg å ta melke­syre­bak­te­ri­er fore­byg­gen­de, for eksem­pel Ido­form Tra­vel som kan bru­kes av hele fami­li­en for å unn­gå som­mer­pla­ger , sier Line.

Det er lurt å ha med anti­bac gel eller anti­bac ser­vi­et­ter som ikke tar stor plass i hånd­ves­ken eller kof­fer­ten. Husk at pen­ger er en hyp­pig smitte­kil­de og grunn til mage­pro­ble­mer, så des­in­fi­ser hen­de­ne etter kon­takt med penger.

Se også an maten du spi­ser for å fore­byg­ge som­mer­pla­ger med magen. Sala­ter skal være skylt og maten gjen­nom­stekt. Husk også at vann fra sprin­gen ofte ikke er drikkbart.

– Det bes­te der­som du har fått turist­mage, er å la natu­ren gå sin gang, men skal du sit­te på fly­et eller på en buss uten toa­lett­mu­lig­he­ter, kan Imo­di­um være en god nød­løs­ning til du har til­gang på toa­lett igjen, sier Line Grannæs.

Hvis du blir syk, kan Resorb og Gem være smart å ha i reise­apo­te­ket for å få i deg væs­ke og sal­ter som krop­pen trenger.

LES OGSÅ: 5 råd som kan fore­byg­ge feriemage

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Idoform travel
Gå til nett­bu­tikk
Ido­form tra­vel, 40 tyggetabletter
A. Vogel Echinaforce Spray
Gå til nett­bu­tikk
A. Vogel Echina­fo­r­ce Spray, 30 ml
Antibac Pharma gel, 50 ml
Gå til nett­bu­tikk
Anti­bac Phar­ma gel, 50 ml
Imodium Tabletter 2 mg, 16 stk
Gå til nett­bu­tikk
Imo­di­um Tab­let­ter 2 mg, 16 stk
Probi mage
Gå til nett­bu­tikk
Pro­bi mage, 40 kapsler
Kull Abigo Mikstur
Gå til nett­bu­tikk
Kull Abi­go Miks­tur 150 mg/ml, 100 ml
Rhinox Nesespray 0,5 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Rhi­nox Nese­spray 0,5 mg/ml, 10 ml
Miwana Mentol Plus+ Nesespray 3,5%
Gå til nett­bu­tikk
Miwa­na Men­tol Plus+ Nese­spray 3,5%, 30 ml
Otrivin Nesespray med mentol 1 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Otri­vin Nese­spray med men­tol 1 mg/ml, 10 ml
Kleenex balsam lommetørkler, 60 stk.
Gå til nett­bu­tikk
Kle­enex bal­sam lom­me­tør­kler, 60 stk.
Pamol smeltetablett med banansmak 250 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pamol smel­te­tab­lett med banan­smak 250 mg, 12 stk.
Paracet 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet 500 mg, 20 tabletter
Strefen 8,75 sugetabletter
Gå til nett­bu­tikk
Stre­fen 8,75 suge­tab­let­ter, 16 stk.
Bisolvon 1,6 mg/ml mikstur
Gå til nett­bu­tikk
Bisol­von 1,6 mg/ml miks­tur, 125 ml
CuraMed Hoste & Hals
Gå til nett­bu­tikk
Cura­Med Hos­te & Hals, 20 halspastiller
A. Vogel Echinaforce oppløsning
Gå til nett­bu­tikk
A. Vogel Echina­fo­r­ce, 50 ml oppløsning

9. Sommerforkjølelse

Man­ge har nok for­kjø­lel­se på lis­ten over vin­ter­pla­ger og ikke som­mer­pla­ger, men man­ge opp­le­ver en run­de med sommerforkjølelse.

For­kjø­lel­se skyl­des virus, og du kan smit­tes året rundt.

– Gode huske­reg­ler er å hos­te i arm­kro­ken for unn­gå å gi som­mer­pla­ger som det­te vide­re til and­re. Husk å vas­ke hen­de­ne ofte, bru­ke Anti­bac når du ikke har til­gang på vann og såpe, og være obs der­som du blir utsatt for tem­pe­ra­tur­va­ria­sjo­ner, for eksem­pel klima­an­legg på hotell­rom, i bilen, bus­sen eller på fly­et, sier farmasøyten.

Har du først blitt for­kjø­let, er det bes­te du kan gjø­re å behand­le symptomene.

– Hos Vitusapotek har vi et stort utvalg av nese­drå­per og nese­spray, slim­lø­sen­de mid­ler og hals­drops. Man­ge tyr også til rød sol­hatt, for­tel­ler Line Grannæs.

– Drikk nok og ikke press krop­pen for mye, spe­si­elt ikke om du har feber og blir fort and­pus­ten. Ta det med ro og slapp gjer­ne av i skyg­gen, tip­ser farmasøyten.

Vitusapotek har et stort utvalg av smerte­stil­len­de og feber­dem­pen­de medi­si­ner. Spør om hjelp hos ditt nær­mes­te Vitusapotek.

LES OGSÅ: Smart å vite om resep­trie medi­si­ner mot smer­te og feber

LES OGSÅ: Smart å vite om medi­si­ner på ferie

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

sprukne hæler

TRENGER FUKTIGHET: Føt­te­ne tren­ger jevn­lig pleie og fuk­tig­het, og spe­si­elt hæle­ne har en tendens til å få sprek­ker i huden.

11. Sprukne hæler

Som­mer­pla­ger som sprek­ker på hæle­ne kan være både vondt og gjø­re deg utsatt for infek­sjo­ner i foten.

– Det bes­te er å fore­byg­ge den­ne typen som­mer­pla­ger ved å være flink med jevn­lig og enkelt stell av føt­te­ne. Fot­s­tel­let kan gjø­res enkelt hjem­me, men har du vel­dig tykk hud eller for eksem­pel dia­be­tes, er det lurt å få hjelp av en utdan­net fotterapeut.

Nok fuk­tig­het er vik­tig for den­ne typen av som­mer­pla­ger, så smør føt­te­ne med en god fot­krem hele året, og inves­ter gjer­ne i en krem for spruk­ne hæler hvis nødvendig.

Hos Vitusapotek fin­ner du man­ge gode pro­duk­ter til stell av føt­ter og neg­ler. som kan fore­byg­ge som­mer­pla­ger på underståttene.

LES OGSÅ: Enkel og effek­tiv fot­pleie til sommerføttene

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Scholl Professional Krem for sprukne hæler
Gå til nett­bu­tikk
Scholl Pro­fes­sio­nal Krem for spruk­ne hæler, 60 ml
Masque Me Up fotmaske sokk
Gå til nett­bu­tikk
Mas­que Me Up fot­mas­ke sokk, 1 par
Compeed gnagsårplaster medium, 5 stk.
Gå til nett­bu­tikk
Compe­ed gnag­sår­plas­ter medi­um, 5 stk.
Compeed gnagsårplaster, Mix 3 str 2+2+1
Gå til nett­bu­tikk
Compe­ed gnag­sår­plas­ter, Mix 3 str 2+2+1
CCS Intensivt mykgjørende fotbadsalt
Gå til nett­bu­tikk
CCS Inten­sivt myk­gjø­ren­de fot­bad­salt, 310 g
CCS Cracked Heel SOS
Gå til nett­bu­tikk
CCS Cracked Heel SOS, 75 ml
CCS Pleiende fotkrem
Gå til nett­bu­tikk
CCS Pleien­de fot­krem, 175 ml
Scholl Velvet Wet & Dry elektrisk fotfil
Gå til nett­bu­tikk
Scholl Vel­vet Wet & Dry elekt­risk fotfil
Gå til nettbutikk

12. Gnagsår

Som­mer­sko uten sok­ker og tyn­ne rem­mer som gna­ger, gir som­mer­føt­te­ne raskt smerte­ful­le gnag­sår, en av våre typis­ke sommerplager.

– Ha all­tid et gnag­sår­plas­ter lett til­gjen­ge­lig, og ta det på når du kjen­ner at sko­en gnis­ser før det blir vondt, tip­ser far­ma­søyt Line Grannæs.

LES MER: Fore­byg­ging og lind­ring av gnagsår