1. Hva er fettsyrer?

– Fett­sy­rer er vik­tig for alle cel­ler i krop­pen, for­tel­ler far­ma­søyt Hans Petter Leer ved Vitusapotek Sva­nen i Tromsø.

Krop­pen kan omdan­ne vis­se typer fett­sy­rer til nye typer, men fler­umet­te­de fett­sy­rer må vi inn­ta gjen­nom kosten.

Far­ma­søyt Hans Petter Leer Vitusapotek Sva­nen i Tromsø

2. Hvil­ke typer fett­sy­rer finnes?

Fett­sy­rer fin­nes i man­ge vari­an­ter, både sun­ne og mind­re sun­ne. Her går det på kje­mis­ke struk­tu­rer og ‑bin­din­ger i fettet.

– Fett som er fly­ten­de i rom­tem­pe­ra­tur, er sun­ne­re enn hardt fett, sier Hans Petter Leer.

Blant de vik­tigs­te fett­sy­re­ne, fin­ner vi omega‑3 som er fler­umet­te­de fettsyrer.

Omega‑3 består av blant annet fett­sy­re­ne EPA og DHA. Dis­se dan­ner ikke krop­pen selv, og der­for må de til­fø­res gjen­nom kosten.

3. Hvor­for tren­ger vi omega‑3?

Den­ne essen­si­el­le fett­sy­ren er en vik­tig best­an­del i alle celle­veg­ge­ne våre, og der­med en helt avgjø­ren­de bygge­stein for kroppen.

– Omega-3-fett­sy­rer har også fle­re and­re guns­ti­ge effek­ter for helsen. Noe er godt doku­men­tert, and­re ting fors­kes det på, for­tel­ler farmasøyten.

4. Hva viser forsk­ning om gode virk­nin­ger av omega‑3?

Omega‑3 er vik­tig for ved­li­ke­hold av nor­malt blod­trykk og nor­ma­le trig­ly­se­ri­der i blo­det. Fett­sy­ren trengs for nor­mal syns‑, hjer­ne- og hjertefunksjon.

Gra­vi­de og ammen­de tren­ger eks­tra omega‑3 for nor­mal utvik­ling av øyne og hjer­ne hos bar­net. Hos Vitusapotek fin­ner du kom­bi­na­sjons­pro­duk­tet Möl­ler’s Phar­ma God start som inne­hol­der omega‑3, vita­min B12 og ‑D, alle vik­ti­ge nærings­stof­fer for deg som er gravid.

5. Hva kan jeg spi­se for å få i meg dags­do­sen med omega‑3?

I de offi­si­el­le kost­holds­rå­de­ne fra Helse­di­rek­to­ra­tet, anbe­fa­les et vok­sent men­nes­ke å spi­se minst ett–to gram omega‑3 hver dag. Én barne­skje tran inne­hol­der 1,2 gram omega‑3.

Fet fisk er en god kil­de, og to–tre fiske­mål­ti­der pr. uke er anbe­falt. Spi­ser du mind­re enn 200 gram fet fisk i uka, bør du ta til­skudd av omega‑3 eller tran hver dag, enten fly­ten­de eller som kaps­ler. Også frø, nøt­ter og mar­ga­rin inne­hol­der noe omega‑3.

Vitusapotek har stort utvalg av pro­duk­ter med omega‑3. For de aller mins­te er Min førs­te tran med dose­rings­sprøy­te som mins­ker søl, være et godt tips.

Les også: Berit Nord­strand: Spis sild så blir du snill

Mat­va­rer som fet fisk, avo­ka­do, raps­olje, frø og nøt­ter inne­hol­der sun­ne fettsyrer.

6. Skal jeg også ta omega-6-fettsyrer?

Omega‑6 er, i lik­het med omega‑3, en fett­syre du må få i deg via kost­hol­det. Den er vik­tig, men for mye er ikke bra.

– Du bør gene­relt få i deg stør­re meng­der omega‑3 enn omega‑6. Som en regel kan man si at du bør øke inn­ta­ket av omega‑3 iste­det for å mins­ke inn­ta­ket av omega‑6, sier Hans Petter Leer.

Hos Vitus­apo­te­kets nett­bu­tikk kan du kjø­pe Berit Nord­strands Omega 3–6‑9 med MCT fra kokos­olje som gir deg den rik­ti­ge for­de­lin­gen av fett­sy­re­ne i ett produkt.

7. Er det for­skjell på kva­li­te­ten på omega-3-tilskudd?

– Tro­ver­dig­het er alfa omega for oss. Pro­duk­ter som sel­ges hos apo­te­ke­ne, har gått gjen­nom en nøye kva­li­tets­kon­troll. Vitusapotek sel­ger kun pro­duk­ter innen­for sin kva­li­tets­norm, og vi er nøye på at vi bare mar­keds­fø­rer de helse­ef­fek­te­ne som er doku­men­tert. Den stren­ge kon­trol­len skal sik­re at du får en god vare, for­tel­ler farmasøyten.

Pro­duk­ter som sel­ges hos apo­te­ke­ne, har gått gjen­nom en nøye kvalitetskontroll

Han for­tel­ler om turis­ter som hamst­rer med seg omega-3-til­skudd fra apo­te­ket i Tromsø sentrum.

– På ver­dens­mar­ke­det kan du få tak i mye rart, så de man­ge asia­tis­ke turis­te­ne vi har i byen kjø­per med seg sto­re meng­der før de drar hjem, for­tel­ler Hans Petter Leer.

– Kjø­per du hos use­riø­se aktø­rer på nett eller post­ord­re, har du ingen garan­ti for at du i det hele tatt har kjøpt omega‑3, sier farmasøyten.

Viss­te du at Vitusapotek sel­ger vege­ta­bilsk omega‑3 utvik­let fra alger? Sjekk ut Nyco­p­lus Vege­ta­bilsk Omega‑3 fra alger.

Gå til nettbutikk
Triomar Hjerte Omega-3
Gå til nett­bu­tikk
Tri­o­mar Hjer­te Omega‑3, 90 kapsler
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Nycoplus Geleputer
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus Gele­pu­ter, 60 stk.
Möller's Pharma 0,5 g
Gå til nett­bu­tikk
Möl­ler’s Phar­ma 0,5 g, 80 kapsler
Möller's Pharma Tran D+
Gå til nett­bu­tikk
Möl­ler’s Phar­ma Tran D+, 250 ml
Möller's Pharma God start
Gå til nett­bu­tikk
Möl­ler’s Phar­ma God start, 60 kapsler
Møllers Pharma Min Første Tran
Gå til nett­bu­tikk
Møl­lers Phar­ma Min Førs­te Tran, 250 ml
Lifeline Care kosttilskudd til barn
Gå til nett­bu­tikk
Life­line Care kost­til­skudd til barn, 30 kapsler
Gå til nettbutikk
EasyTran
Gå til nett­bu­tikk
EasyTran
Berit Nordstrand Omega 3-6-9 med MCT fra kokosolje, 250 ml
Gå til nett­bu­tikk
Berit Nord­strand Omega 3–6‑9 med MCT fra kokos­olje, 250 ml
Berit Nordstrand Nøttemiks med kokosflak, 120 g
Gå til nett­bu­tikk
Berit Nord­strand Nøt­te­miks med kokos­flak, 120 g
Nycoplus Apotekets Tran
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus Apo­te­kets Tran, 375 ml

8. Hvil­ke helse­ef­fek­ter har omega-3-fettsyrer?

– Alle bør få i seg til­strek­ke­lig med omega-3-fett­sy­rer. Under­sø­kel­ser viser at omega‑3 i vis­se meng­der er guns­tig for helsen, sier Hans Petter Leer.

Helse­ef­fek­ten av omega‑3 er godt doku­men­tert gjen­nom forskning:

Alle bør få i seg til­strek­ke­lig med omega-3-fettsyrer

  • DHA bidrar til hjer­nens nor­ma­le funksjon.
  • DHA og EPA bidrar til hjer­tets nor­ma­le funk­sjon, nor­malt blod­trykk og til nor­ma­le nivå­er av trig­ly­se­ri­der i blodet.
  • DHA bidrar til utvik­ling av hjer­ne og syn hos fost­re og dien­de spedbarn.

For å få dis­se hels­e­f­fek­te­ne må du inn­ta en viss dag­lig mengde.

NB! Det skal ikke inn­tas mer enn en total­meng­de på 5 g EPA og DHA dag­lig som kosttilskudd.

Tar du kost­til­skudd med D- eller A‑vitamin, og sam­ti­dig vil ta tran eller omega‑3 til­skudd, må du pas­se på at det dag­li­ge inn­ta­ket av vita­min D eller vita­min A ikke blir for høyt.

Liker du ikke fisk, kan det være lurt å vur­de­re til­skudd med stør­re kon­sen­tra­sjon av omega‑3, for eksem­pel Nyco­p­lus Høy­kon­sen­trert Omega‑3 (624 mg).

Lukt og smak kan avslø­re kva­li­te­ten på omega-3-tilskuddet.

9. Hvor­dan kan jeg sjek­ke nivå­et av omega‑3 i produktet?

Du kan se på inn­holds­for­teg­nel­sen hvor stor meng­de EPA og DHA pro­duk­tet inne­hol­der. Det er som regel dis­se som viser inn­hol­det av omega‑3 fett­sy­rer. Jo høy­re ver­di, desto mer kon­sen­trert er det.

Du kan sma­ke om omega-3-til­skud­det er blitt harskt. Fiske­ol­jer har en snill og mild smak.